Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak správně číst argumentaci Bezreklamky

13. 7. 2012

 

V minulých dnech rozeslal autor tohoto dopisu, který naplňuje některé znaky skutkové podstaty přečinu pomluvy podle trestního zákoníku, další e-mail obětem nekalých praktik Bezreklamky, ve kterém se svou oblíbenou metodou kombinace lží a vytrhávání informací z kontextu snaží znejistit osoby bez právního vzdělání tak, aby maximalizoval počet těch, kteří ZBYTEČNĚ podlehnou svému strachu a podvodníkům jejich výpalné zaplatí.

V následujícím textu si dopis odcitujeme a rozebereme si některé argumenty v něm uvedené tak, aby pokud možno maximum oklamaných osob pochopilo, že je to jen pokus utopit někoho ve lžičce vody.

Text dopisu je následující:

*************************************************************************

Vážený pane,

posíláme Vám tento email k objasnění našeho smluvního vztahu. Věnujte mu, prosím, několik málo minut.
Tvrzení obsažená ve Vámi zaslaném dopise jsou bohužel nekonkrétní a všeobecná - bez faktických údajů, byť se na první pohled může zdát, že popírají uzavření smluvního vztahu.
Pro rekapitulaci uvádíme:
Objednal jste si u naší společnosti službu spočívající ve vytvoření inzertní nabídky Vaší reklamní plochy na portálu www.bezreklamky.cz. S Vaším souhlasem byla téhož dne služba splněna - data o Vaší reklamní ploše byla zpracována a nabídka vystavena, o čemž jste byl zároveň informován. Za tuto službu jste se zavázal uhradit cenu ve výši 3390,- Kč, a to převodem na náš účet do jednoho týdne od data vytvoření nabídky.
Smlouva s Vámi byla uzavřena dne 26. 06. 2012 dle §53 občanského zákoníku za použití komunikačních prostředků na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez fyzické přítomnosti smluvních stran, přičemž jste takovéto jednání neodmítl. Jednalo se o nahrávaný telefonický hovor, o čemž jsme Vás informovali hned na jeho počátku. Během hovoru Vám byly sděleny veškeré náležitosti, které zákon u uzavírání tohoto typu smluv vyžaduje. Také Vám bylo jasně a srozumitelně sděleno, v čem naše služba spočívá, a proto o tvrzení o uvedení v omyl a porušení dobrých mravů nemůže být řeč.
V obdobném případě jako je ten Váš již byla naše společnost podrobena „zbytečným“ kontrolám od různých státních orgánů a způsob naší služby byl vždy shledán jako oprávněný a vyhovující zákonům ČR. Jako důkaz zasíláme spolu s tímto vyjádřením např. výsledek kontroly České obchodní inspekce, kde je opět potvrzena platnost uzavírání smluv s naší společností a chování vůči našim klientům (kontrola byla zaměřena na zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).
Ač neradi, v případě, kdy nám kterýkoliv klient neuhradí cenu za zrealizovanou službu – vytvoření inzertní nabídky - jsme nuceni pohledávku, na kterou máme nárok, vymáhat soudní cestou. Bohužel pro tyto klienty končí spory výrazným navýšením dlužné částky o náklady účtované soudem, právním zástupcem a exekutorem.
Rádi bychom podotkli, že kromě soudů nižších instancí se spor projednával i u Ústavního soudu ČR, kde byly veškeré námitky žalovaného klienta shledány jako neopodstatněné. V kontrolní zprávě ČOI je tato skutečnost také zmíněna.
Na stránkách, ze kterých jste si pravděpodobně opatřil vzor dopisu, najdete dokument, který uvádí, že naše společnost stáhla žalobu na jednoho z klientů z důvodu „kvalitní společné obrany” – skutečný důvod, proč se tak stalo, se v něm ale nedozvíte. Žalobu jsme vzali zpět po mimosoudním vyrovnání s daným klientem.
Neplacení klientů, jak jsou k tomuto naváděni, se bohužel mnoha z nich výrazně nevyplatilo a naopak se jim každým dnem dlužná částka značně navyšuje.
Věříme, že jsme dostatečně vysvětlili vše potřebné a svůj dluh – poplatek za vytvoření inzertní nabídky - uhradíte.
Spolu s tímto vyjádřením Vám zasíláme jak kopii Vaší inzertní nabídky, kterou jsme vytvořili, tak i výsledek kontroly České obchodní inspekce pro doložení všech tvrzení v tomto dopise.
Závěrem chceme připomenout, že se distancujeme od jakýchkoliv negativních a zkreslujících informací uváděných na internetu o naší službě, které jsou pravděpodobně iniciovány konkurenčním bojem nebo soukromými zájmy.
Naše služby provozujeme již více než 9 let v nejvyšší možné kvalitě, což si můžete snadno ověřit na našich webových stránkách. Důkazem je i více než 10 000 registrovaných společností hledajících reklamní plochy pro své kampaně, 40 000 nabídnutých ploch a stále se zvyšující návštěvnost a oblíbenost našich stránek www.bezreklamky.cz
Pokud máte jakékoliv další dotazy, rádi je zodpovíme na naší zákaznické lince: 222 310 462.

S přátelským pozdravem
Jaroslav Staněk, manažer zákaznického oddělení

*************************************************************************

Nyní k jednotlivým skutečnostem v dopise uvedeným:

1) K platnosti uzavření smlouvy:


"......Smlouva s Vámi byla uzavřena dne 26. 06. 2012 dle §53 občanského zákoníku za použití komunikačních prostředků na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez fyzické přítomnosti smluvních stran, přičemž jste takovéto jednání neodmítl......."

Ano, smlouvy lze uzavřít na dálku podle § 53 občanského zákoníku avšak stejně tak jako při uzavření ústním či písemným (či jiným zákonným) způsobem, lze i telefonicky uzavřít smlouvu NEPLATNOU - tak jako je tomu v tomto případě.

Neplatnost této smlouvy spočívá zejména v ustanovení
§ 49a občanského zákoníku, který říká, že právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. 

To, že firma Bezreklamky o Vašem omylu při uzavírání smlouvy MUSELA VĚDĚT je nezpochybnitelné, neboť se sama chlubí tím, že již takto "podniká" 9 let a
tady můžete vidět výsledek. Je naprostý nesmysl, že by TOLIK médií JEN TAK nezávisle na sobě v průběhu TOLIKA let natočilo TOLIK reportáží, ve kterých by TOLIK lidí potvrzovalo, že byli při uzavírání smlouvy oklamáni.

Pokud také něco vysloveně "neodmítnete", pak to v drtivé většině případů nelze bez dalšího posuzovat jako platné uzavření smlouvy. Je stejný nesmysl, jako kdyby u Vás doma zazvonil člověk, který by Vám dovezl kamion plný aut a požadoval je po Vás zaplatit, protože jste "výslovně neodmítli" to, že by jste si je chtěli koupit.

Právní úkon musí totiž být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný (viz
§ 37 občanského zákoníku). Pokud by jste byli JEDINÍ, kdo tvrdí, že jste onen telefonický hovor (či jiný způsob jejich nabídky na uzavření smlouvy) pochopili jinak než ho oni mysleli, pak by výše uvedená argumentace mohla mít smysl. Ale myslíte, že pokud by jste byli opravdu JEDINÍ, točilo by o vás několik televizí tolik let takové množství reportáží a psal by o vás renomovaný spotřebitelský časopis dTest?

Projev vůle směřující k uzavření smlouvy může být sice učiněn i opomenutím, ale může se tak stát pouze způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit. (viz
§ 35 občanského zákoníku). To obrovské množství osob, které veřejně potvrzují, že byly firmou Bezreklamky oklamány tedy důvodné pochybnosti (a nejen to) rozhodně prokazuje - viz jako rychlý příklad pár odkazů z internetového vyhledávače


2)
K nahrávkám telefonátů:

"......Jednalo se o nahrávaný telefonický hovor, o čemž jsme Vás informovali hned na jeho počátku. Během hovoru Vám byly sděleny veškeré náležitosti, které zákon u uzavírání tohoto typu smluv vyžaduje. Také Vám bylo jasně a srozumitelně sděleno, v čem naše služba spočívá, a proto o tvrzení o uvedení v omyl a porušení dobrých mravů nemůže být řeč......."

Několik takových hovorů se nám od poškozených podařilo získat a obvykle mají společné dva znaky:

  1. Všichni ti lidé nahraní v těch telefonátech byli přesvědčeni, že hovor je pouze nezávaznou nabídkou, která bude teprve později - po zaslání komplexních podmínek za strany Bezreklamky potvrzena v případě, že se dotyční rozhodnou tuto smlouvu závazně uzavřít. To, že komplexní podmínky smlouvy jsou klientům odesílány AŽ PO tomto telefonátu (tedy podle samotného výkladu Bezreklamky - AŽ PO uzavření smlouvy), což bylo výslovně potvrzeno tiskovou mluvkou Bezreklamky v pořadu ČT Černé ovce dne 2.5.2012, opět vylučuje, že by právní úkon směřující k uzavření smlouvy mohl být určitý, srozumitelný a vážný a tím pádem že by smlouva mohla být platná.
     
  2. Většina těch lidí (ne-li všichni) dokládají špatnou kvalitu hovoru, kterou dokonce v některých hovorech potvrzuje i operátor ze strany Bezreklamky ("...omlouvám se za špatnou slyšitelnost - máme tu dnes nějaké potíže s technikou...."). Jako zázrakem je však záznam hovoru naprosto čistý pouze je poněkud "zahuhňaný" na straně operátora. To není logické, protože pokud by byla SKUTEČNĚ špatná kvalita hovoru, pak by se to na jeho zvukovém záznamu MUSELO projevit. Je tedy VELMI pravděpodobné, že na straně oprátora je do zařízení implementován nějaký tlumící (nebo rušící) článek, aby oběť špatně slyšela. Odpovídalo by tomu i to huhňání operátora narozdíl od poměrně čistého záznamu hlasu oběti. Pokud by byl hlas operátora následně (po ukončení hovoru) "ořezán" o některé frekvenční rozsahy (to umožňuje například volně a zdarma dostupný software Audacity), aby se například zakryl šum, který byl do hovoru uměle generován, mohl by být výsledek právě tento.

A nyní to nejzajímavější:

Poslechněte si záznam
tohoto telefonátu, s jehož zveřejněním nám dala oběť souhlas.

V některých pasážích - zejména mezi 14. a 15. minutou a potom znovu od cca 19:45 minuty až do konce je zjevné, že paní odpovídá o dost dříve než se operátor zeptal aniž by oběť mohla předem vědět na co se zeptá! Mezitím je však synchronizace obou hlasů (kanálů) normální.

Na základě této nahrávky lze důvodně předpokládat, že onen dobře míněný souhlas oběti zachycený v nahrávce byl směřován nikoli k uzavření smlouvy, ale k souhlasu se zpracováním osobních údajů a osoby pořizující hovor ve firmě Bezreklamky to elektronickým střihem přesunuli na jiné místo hovoru. Takových souhlasů "s něčím bezvýznamným" (počasí, spánek, osvětlení, velikost a umístění reklamní plochy) je ten hovor plný - což je zcela jistě záměr, aby měli v zásobě několik ANO z úst oběti a ke střihu mohli vybrat to nejvhodnější.

V průběhu celého hovoru se také skokově mění jak hlasitost zvukového pozadí hovoru, tak i hlasitost hlasu operátora. Že bylo s hovorem elektronicky manipulováno (tedy že byl účelově sestříhán) je tudíž prakticky jisté.

Je tedy poměrně jasné, že někdo ve "firmě" nezkontroloval nahrávku až do konce a nevědomky tak poslal své oběti důkaz manipulace s tím hovorem. Takovýchto hovorů máme pochopitelně k dispozici více.

Z hovoru je dále poměrně zřejmé, že oběť měla zájem nejprve přečíst jejich obchodní podmínky (výslovně si o to řekla) a teprve poté případně uzavřít smlouvu. Tyto podmínky operátor výslovně slíbil zaslat AŽ PO UKONČENÍ HOVORU - je tedy zřejmé, že o tomto úmyslu uzavřít smlouvu až po prostudování podmínek MUSEL VĚDĚT.

Pokud i vám zaslali z Bezreklamky takovýto "důkaz" - poslechněte si jej CELÝ a BEDLIVĚ - pokud v něm také najdete podobné příznaky následné elektronické manipulace, pošlete nám jej.


3)
Ke kontrolám ČOI:

"......V obdobném případě jako je ten Váš již byla naše společnost podrobena „zbytečným“ kontrolám od různých státních orgánů a způsob naší služby byl vždy shledán jako oprávněný a vyhovující zákonům ČR. Jako důkaz zasíláme spolu s tímto vyjádřením např. výsledek kontroly České obchodní inspekce, kde je opět potvrzena platnost uzavírání smluv s naší společností a chování vůči našim klientům (kontrola byla zaměřena na zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele)......"

Zatím veškerá stanoviska ČOI, která se nám v této věci dostala do ruky pouze vyjadřují nedostatek pravomoci ČOI v této věci konat - žádné z nich nepotvrzuje (a ani potvrzovat nemůže), že by snad smlouvy uzavřené s Bezreklamky byly platné! Je to tedy pouze jeden z dalších pokusů o zmatení těch, kteří nemají právní vzdělání a nemají detailní znalosti zákonů, které řeší působnosti ČOI. Samozřejmě je poměrně smutné, že ČOI není schopna rozpoznat klamavé obchodní praktiky a výslovně je označit. To bohužel souvisí s rozkladem státní správy, který aktuálně prožíváme a který bude čím dál více nahrávat právě takovýmto gaunerům.

V případě téměř totožného podvodného podnikatelského projektu PROLUX přišel očekávaný závěr (viz zde) až po mnoha předchozích projevech appeasementu ČOI (obdobných jako jsou doposud vydávány v případě Bezreklamky) - nicméně nakonec se jej podařilo dosáhnout a jsme přesvědčeni, že dříve či později se totéž podaří i u Brodanova podniku. 

A ještě jedno hezké srovnání:

Pokud například švýcarská policie dokáže na základě téměř identického znění tamního ustanovení čl. 146 Swiss Criminal Code (odpovídá našemu § 209 trstního zákona - podvod) 
tohle (další verze téhož případu zde) a naše Policie ČR a státní zastupitelství přesně na tom samém případu ve stejnou dobu tohle - pak to jistě o něčem svědčí a rozhodně nikoli o nevině těch podvodníků - spíše o jisté neschopnosti orgánů činných v trestním řízení v ČR (čest výjimkám!).

Přesto i švýcarská policie ještě nějaké 4 roky před tímto zatýkáním vydávala podobně zamítavá stanoviska jako ta naše. Časy se však naštěstí mění a brzy se změní i v případě Bezreklamky. Jediné co nemůžeme říci jistě je přesná doba, kdy se tak stane, ale o tom, že k tomu dříve či později dojde - nepochybujeme. Projekt "Intercable Verlag AG" o který v předmětné cause šlo, je založen na zcela stejném principu jako Brodanova Bezreklamky či Jasanského Prolux.

V této souvislosti také rád uvádím odkaz na citát, jehož autorství je připisováno Martinu Lutheru Kingovi: "Nezapomeňte, že všechno co udělal Hitler v Německu bylo LEGÁLNÍ!" - právě proto jsou v občanských zákonících většiny moderních zemí odkazy na tzv. extrasystémové právní principy - což je i případ našeho Občanského zákoníku, např. v § 39. Pokud tedy někdo snad učiní závěr, že podnikání Bezreklamky je "legální", pak to v žádném případě neznamená, že je také legitimní a už vůbec ne, že by snad jejich smlouvy byly platné.


4)
K soudnímu vymáhání obecnými soudy:

".......Ač neradi, v případě, kdy nám kterýkoliv klient neuhradí cenu za zrealizovanou službu – vytvoření inzertní nabídky - jsme nuceni pohledávku, na kterou máme nárok, vymáhat soudní cestou. Bohužel pro tyto klienty končí spory výrazným navýšením dlužné částky o náklady účtované soudem, právním zástupcem a exekutorem......."

Jen Okresní soud v Benešově řešil v uplynulých letech přes 2000 případů - dělají to tedy v rozporu se svým vlastním tvrzením naopak "velmi rádi". 99% žalovaných se přitom k soudu vůbec nedostavilo a ani nijak nevyjádřilo - to je hlavní (a v naprosté většině případů také JEDINÝ) důvod, proč soud prohráli! Většině z nich bylo doručení soudních obsílek provedeno fikcí. Z obdobných případů podvodných firem je také známo, že většina obětí se bojí a zaplatí ze strachu ještě předtím, než k soudu vůbec může dojít. Lze tedy důvodně odhadovat, že počty "nespokojených zákazníků" se pohybují spíše v desetitisících.

§ 43 občanského zákoníku přitom ukládá účastníkům smluvních vztahů dbát na to, aby  při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů. Pokud tedy firma Bezreklamky stále podniká takovým způsobem, že po celou dobu své existence generuje neustále další a další soudní spory - porušuje zákon!

Pokud firma Bezreklamky namítá, že výše uvedené tisíce sporů tvoří jen zanedbatelné procento z celkového počtu jejich zákazníků, pak je nutno se zeptat kolik by musela mít Česká republika obyvatel, aby toto jejich tvrzení bylo pravdivé?


5) K údajnému nálezu Ústavního soudu:

"......Rádi bychom podotkli, že kromě soudů nižších instancí se spor projednával i u Ústavního soudu ČR, kde byly veškeré námitky žalovaného klienta shledány jako neopodstatněné. V kontrolní zprávě ČOI je tato skutečnost také zmíněna......"

Jelikož firma Bezreklamky v tomto dopise neuvádí žádné konkrétní číslo spisové značky údajného nálezu Ústavního soudu, který by měl hovořit v jejich prospěch, kloníme spíše k názoru, že jde o bohapustou lež.

I kdyby snad nějaký KONKRÉTNÍ nález Ústavního soudu nakonec uvedli, pak se bude pravděpodobně jednat o pokus zneužít ve svůj prospěch nález, který v nějaké jiné věci akcentuje požadavek na nutnou spotřebitelskou pozornost u nějakého INDIVIDUÁLNÍHO stěžovatele, který byl se svou stížností zcela osamocen mezi mnoha spokojenými zákazníky. To je něco, co se vám u Bezreklamky tedy rozhodně nemůže stát :-) a spolehněte se také na to, že by (nejenom) Ústavní soud ty tisíce stěžovatelů v případě Bezreklamky stoprocentně vzal při svém rozhodování v úvahu.


6)
K údajnému mimosoudnímu vyrovnání

"......Na stránkách, ze kterých jste si pravděpodobně opatřil vzor dopisu, najdete dokument, který uvádí, že naše společnost stáhla žalobu na jednoho z klientů z důvodu „kvalitní společné obrany” – skutečný důvod, proč se tak stalo, se v něm ale nedozvíte. Žalobu jsme vzali zpět po mimosoudním vyrovnání s daným klientem......"

Tak tohle je obyčejná lež u které spoléhají na to, že si toto tvrzení nebudete moci nijak ověřit. K žádnému mimosoudnímu vyrovnání v této věci nikdy nedošlo. Ověřil jsem to ještě telefonicky těsně předtím, než jsem začal psát tento článek. Podle vyjádření advokátky dotyčného klienta - paní JUDr. Šárky Toulové to v okamžiku, kdy se klient u soudu vyjádřil k žalobě podané firmou Bezreklamky dokonce vypadalo, jako když čerta pocákáte svěcenou vodou - tak rychlý byl jejich úprk.


7)
K "navyšování částky" neplatícím klientům:

"......Neplacení klientů, jak jsou k tomuto naváděni, se bohužel mnoha z nich výrazně nevyplatilo a naopak se jim každým dnem dlužná částka značně navyšuje......"


Tohle je oblíbená forma psychologického nátlaku podvodných firem na osoby neznalé práva :-) Není divu - majitel a jednatel firmy je v psychologii docela zběhlý (viz např.
zde - hledejte MUDr. Filipa Brodana mezi tzv. "stříbrnými partnery") a zjevně ji umí zneužívat.

O tom zda se údajná částka navyšuje či nikoli, případně zda je vůbec splatná (tedy zda vůbec právně existuje) nerozhoduje Bezreklamky, ale výhradně SOUD. No a k tomu soudu si oni vybírají pouze takové oběti, které se buď nebrání vůbec nebo s nějakou VELMI podstatnou chybou. Kdyby si byli jisti svou výhrou, tak by své žaloby nestahovali a ukázali by nějaký rozsudek, kdy se klient SKUTEČNĚ bránil s využitím všech možností a přesto prohrál. Je jisté, že ŽÁDNÝ TAKOVÝ ROZSUDEK NEMAJÍ - jinak už by jej dávno použili.

Pamatujte si, že pokud vůbec nereagujete na soudní obsílku, tak vám nepomůže ani svěcená voda
a soud prohrajete kontumačně - to je stejné jako ve sportu.


8)
K jejich sebechvále:

".....Naše služby provozujeme již více než 9 let v nejvyšší možné kvalitě, což si můžete snadno ověřit na našich webových stránkách. Důkazem je i více než 10 000 registrovaných společností hledajících reklamní plochy pro své kampaně, 40 000 nabídnutých ploch a stále se zvyšující návštěvnost a oblíbenost našich stránek www.bezreklamky.cz....."

Tak tahle argumentace je fakt zábavná :-)

Zde a zde jsou odkazy na články, ve kterých sama firma Bezreklamky prohlašuje, že má na svém webu cca 8 tisíc unikátních návštěv měsíčně.

Dále v těchto článcích (a v zaznamenaných telefonátech) firma Bezreklamky hovoří o tom, že "registruje více než 7000 firemních zákazníků - potenciálních zadavatelů reklamy. 

Nabízí se především tyto otázky:

PROČ FIRMA VŮBEC REGISTRUJE NĚJAKÉ ZADAVATELE REKLAMY, když se tito mají podle vlastních slov Bezreklamky (tedy podle jejich výkladu smlouvy) obracet přímo na klienty a nikoli zadávat reklamu přes firmu Bezreklamky? Jak sami vidíte, je v tom zjevný logický rozpor, který má spolu s formulací "možnost výdělku až 5000,- Kč měsíčně" za cíl uvést spotřebitele v omyl a tohoto omylu následně využít ke svému obohacení.

Pro srovnání - například na adrese http://blog.idnes.cz můžete najít soukromé blogy s návštěvností i 10 000 unikátních přístupů denně. Firmou Bezreklamky uváděné cifry vypadají na první pohled dobře, ale člověk trochu znalý internetu ví, že tyto počty ve skutečnosti představují bezvýznamnou kapku v moři a v žádném případě "největší nabídku reklamních ploch". 

Veřejný rating www.alexa.com udává NEMĚŘITELNÉ množství návštěvníků na webu Bezreklamky.cz - také rozbor v horní části (každý návštěvník navštíví průměrně 2,1 stránku a zdrží se 85 sekund), stejně jako položky "Traffic Rank" a "Reputation" a QCI (ten je dokonce "0"!) hovoří jasně o tom, že jde o pouhou maketu, která je ÚMYSLNĚ lživě vydávána za "největší portál reklamních ploch" v ČR.

Z podrobné statistiky (viz zde) je taktéž vidět jaké dotazy k webu Bezreklamky.cz vedou - to že jsou na prvních třech místech přímo názvy té společnosti a s OBROVSKÝM ODSTUPEM (viz ta procenta) teprve obecné dotazy na reklamní plochy (navíc je pravděpodobné, že si tyto obecné dotazy firma generuje sama). To poměrně jednoznačně napovídá tomu, že největší počet dotazů směřuje od samotných poškozených klientů!

Na ratingovém serveru
Netmonitor.cz dokonce nelze firmu Bezreklamky pro neměřitelně nízkou návštěvnost ani nalézt!

PŘEDMĚTNÉ ČLÁNKY JSOU Z KONCE ÚNORA 2012 - pokud se tedy "počet registrovaných společností hledajících reklamní plochy" za 4 měsíce tohoto roku zvýšil o třetinu počtu, který se této firmě údajně podařilo nashromáždit za celých 9 předchozích let, pak buď firma do této doby žádné aktivity směřující k vyhledávání zadavatelů reklamky vůbec neprováděla, anebo nežijeme v hluboké hospodářské krizi, ale doslova v hospodářské konjunkturální explozi, kterou nám i Čína může závidět :-) Každý, kdo trochu čte noviny musí vědět, že právě výdaje na reklamu jsou prvními výdaji, které jsou v rozpočtech firem kráceny. Je tedy opět zřejmé, že si Bezreklamky tyto cifry - jak je jejich "dobrým zvykem" - vycucala z prstu.

I
 TEHDYPOKUD SNAD UVĚŘÍME JIMI UVÁDĚNÉMU POČTU 40 000 nabízených reklamních ploch, pak jen těch 2 000 soudních řízení v Benešově představuje celých 5% jejich klientů. No a jelikož víme, že k soudu do Benešova se dostali pouze ti oklamaní klienti, kteří se nijak nebránili, vůbec nekomunikovali či udělali v obraně nějakou závažnou chybu (například podepsali dodatečně uznání dluhu), pak je více než jasné, že ono procento podvedených osob je mnohonásobně vyšší. Myslíte, že by seriózní firma, jejímž záměrem není vydělávat výhradně na sporech připustila byť i jen oněch 5% soudních sporů? A myslíte, že by soud nevzal tuto skutečnost v úvahu?


****************************************************

Takže opět platí - NEBOJTE SE A NEPLAŤTE JIM ANI KORUNU! Jde z jejich strany (jako ostatně vždy) pouze o účelovou fabulaci, které se nemusíte bát.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

poděkování

(muzikey, 19. 7. 2012 23:35)

děkujeme za rozbor jak dopisu tak i celé situace klamavých podvodníků z Bezreklamky.

Pisem z Rhodosu

(Jan kalina, 15. 7. 2012 10:23)

a som rad, ze pokracujes v boji proti tymto smejdom. Keby sem teraz zabrusil nas znamy trollik Justin, tak by svato svate tvrdil, ze vinni su IBA poskodeni.

vzdělání čestnost nenahradí

(děda, 14. 7. 2012 22:22)

Je smutné, že MUDr, který získal vzdělání v podstatě z našich daní toto zneužívá. Je to chamtivost, nebo neschopnost se živit poctivě? Já bych tipnul, že oboje.

Poděkování

(Bartůňkovi, 13. 7. 2012 16:55)

Děkujeme za výborný rozbor našeho e-mailu. Stejně tak jako vy doufáme, že se podaří pachatele těchto podvodů dopadnout. To co uvádíte k monitorovaným hovorům je NAPROSTO přesné. Také takový máme- samé šumy a huhňání ze strany operátora.