Jdi na obsah Jdi na menu
 


Původní stanovy z roku 2008 jsou k nahlédnutí v našem archivu.

Také naše druhé (revidované) stanovy z roku 2011 jsou k nahlédnutí tamtéž.
 

STANOVY
Občanského sdružení
Společná obrana

 

čl. I

 

  Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 

 1. Název sdružení je: Občanské sdružení Společná obrana (dále jen ”sdružení”);
 2.  
  Sídlem sdružení je Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01. Sdružení disponuje datovou schránkou právnické osoby ve smyslu zákona 300 a 301/2008 Sb. ID schránky je: dz9mxqi
 3. Sdružení působí na celém území České republiky a nečlení se na dílčí organizační jednotky - celé sdružení je jedinou organizační jednotkou;
 4. Občanské sdružení Společná obrana je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružují se v něm osoby postižené klamavým jednáním nepoctivých firem, za účelem koordinace společného postupu proti těmto firmám a zlepšení právního postavení jak svého tak i ostatních obětí těchto nepoctivých firem. Pro účely tohoto dokumentu se za nepoctivou firmu považuje každá právnická osoba (případně fyzická osoba - podnikatel), jejíž jádro podnikání není převážně založeno na poskytování zboží či služeb, které tento subjekt oficiálně deklaruje, ale na předpokladu, že ekonomicky významná část adresátů jejích obchodních nabídek v dobré víře přehlédne či nepochopí důležité ustanovení ve smlouvě, které tuto smlouvu činí zjevně jednostrannou a nápadně nevýhodnou.
 5. Ke sdružení mohou přistoupit i jiná občanská sdružení s obdobnými cíli podle § 12, odst. 1, písm. a) zákona č. 83/1990 Sb., dle stejných zásad může i sdružení přistoupit k jinému subjektu (sdružení);
 6. Sdružení může uzavírat asociace s jinými sdruženími za účelem dosahování svých cílů či k uplatňování jiných společných zájmů podle § 16 zákona č. 83/1990 Sb.

 

čl. II

 Cíle činnosti

 1. Koordinovat činnost svých členů a příznivců v boji proti klamavým praktikám nepoctivých firem – a to jak tzv. katalogových (jako jsou například společnosti EO Servis s.r.o./RES Online s.r.o., Český telefonní seznam s.r.o., Expo Guide, Euro City Guide, Euro Business Guide, PROLUX Consulting Int. s.r.o., Bezreklamky s.r.o., TopInternet s.r.o., apod.) tak i dalších, které pracující na skutkově shodném či blízkém principu;
 2. Veřejně sdílet veškeré informace získané během postupu proti jednání nepoctivých firem uvedených v odst. 1) tohoto článku, pokud zveřejnění těchto informací neohrožuje objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení;
 3. Soustředit finanční prostředky s cílem hradit zejména právní a s nimi bezprostředně související služby potřebné k postupu proti nepoctivým firmám poškozujícím spotřebitele i podnikatele způsobem popsaným v čl.1, odst. 4) těchto stanov;
 4. Maximalizovat zlepšení právního postavení obětí (především členů sdružení) nepoctivých firem;
 5. Spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s orgány EU (případně i s jinými mezinárodními vládními i nevládními organizacemi) na zlepšení právního prostředí v ČR a vymahatelnosti pravidel v oblasti boje proti nekalým obchodním praktikám;
 6. Organizovat veřejnou osvětu a vzdělávání zaměřené na prevenci a prostředky obrany proti klamavému jednání nepoctivých firem a na možnost právních kroků proti nim. Podílet se na osvětových a vzdělávacích aktivitách organizovaných jinými obdobně zaměřenými subjekty a také orgány státní správy a samosprávy.
 

čl. III
Náplň a formy činnosti
 1. Získávání a sdílení informací týkající se boje proti klamavým praktikám nepoctivých firem;
 2. Zprostředkování právních služeb a poskytování vzorových dokumentů členům sdružení i široké veřejnosti za účelem jejich využití ve sporech s nepoctivými firmami ke zlepšení právního postavení obětí;
 3. Poskytování vhodných forem pomoci a poradenství především členům sdružení, ale i ostatním osobám postiženým klamavým jednáním nepoctivých firem a to jak podnikatelům, tak i spotřebitelům;
 4. Kooperace s jinými sdruženími a organizacemi majícími za cíl boj proti klamavým praktikám nepoctivých firem, včetně těch, které jsou součástí státní správy a samosprávy;
 5. Účast při jednáních a řízeních před orgány státní správy či samosprávy vztahujících se k boji proti klamavým praktikám nepoctivých firem, zejména (avšak nikoli výhradně) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 634 / 1992 Sb. o ochraně spotřebitele;
 6. Účast v klíčových soudních řízeních týkajících se sporů členů i příznivců sdružení s nepoctivými firmami – zpravidla formou vedlejšího účastenství podle § 93 občanského soudního řádu za účelem zlepšení právního postavení obětí nepoctivých firem (zvláště pak členů sdružení) nebo formou nekalosoutěžní žaloby podle § 54 obchodního zákoníku, případně formou žaloby na zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů  podle ustanovení § 25 zákona č. 634 / 1992 Sb. o ochraně spotřebitele;
 7. Osvětové a vzdělávací aktivity – ať již samostatně organizované nebo ve spolupráci s jinými organizacemi či orgány a institucemi státní správy a samosprávy;
 8. Spolupráce s médii.
 

čl. IV
Členství ve sdružen
í
 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která projevila souhlas s těmito stanovami, zaslala své registrační údaje na e-mailovou adresu sdružení publikovanou na webových stránkách sdružení (spolu se souhlasem s jejich zpracováním pro účely odpovídající cílům sdružení) a uhradila jednorázový členský příspěvek ve výši minimálně 500,- Kč na účet sdružení publikovaný na webových stránkách sdružení. Registračními údaji člena sdružení se pro účel tohoto dokumentu rozumí: Jméno a příjmení (případně název právnické osoby a jméno osoby oprávněné za ni jednat), telefonický kontakt, e-mailový kontakt a poštovní adresa;
 2. O registraci nového člena jsou vhodným způsobem informování všichni dosavadní členové sdružení. Členství nového člena vzniká tehdy, pokud do 5-ti pracovních dnů od rozeslání informace o jeho registraci nevznese proti jeho členství odůvodněnou námitku více než 5 stávajících členů sdružení;
 3. Členství zaniká:
  • doručením písemného nebo e-mailového oznámení člena o vystoupení ze sdružení;
  • rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení člena pro opakované či jinak závažné porušení stanov – v tomto případě je výkonný výbor povinen informovat všechny členy sdružení, přičemž členství vyloučeného člena zanikne až poté, co ve lhůtě 10-ti pracovních dnů není proti jeho vyloučení vznesena odůvodněná námitka více než 5-ti členů sdružení;
  • neuhrazením členského příspěvku ve výši nejméně 500,- Kč do 30-ti pracovních dnů od registrace nového člena do sdružení;
  • úmrtím člena sdružení.
4. Člen má právo
 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • vyjadřovat se ke složení orgánů sdružení a být do nich volen či kooptován;
 • nominovat kandidáty při výroční volbě členů výkonného výboru;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
   

5. Člen má povinnost

 

  • dodržovat tyto stanovy, a svou činností naplňovat cíle sdružení;
  • uhradit jednorázový členský příspěvek ve výši minimálně 500,- Kč. Tento příspěvek však není ze strany sdružení vůči členu právně vymahatelný a jeho nezaplacení nemá žádné právní důsledky s výjimkou ukončení členství do 30-ti dnů od registrace do sdružení v případě jeho neuhrazení.
 

čl. V
Orgány sdružení

 Orgány sdružení jsou:

 

  • předseda sdružení;
  • místopředsedové sdružení
  • výkonný výbor;
  • revizor sdružení;
 

čl. VI
Komunikace mezi členy sdružení

 1. Hlavním a preferovaným způsobem komunikace členů sdružení je korespondence (e-mail, písemný styk);
 2. Vyžadují-li to okolnosti, probíhá komunikace mezi členy i jinými způsoby (telefon, osobní kontakt, apod.)
 

čl. VII
Výkonný výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výkonný výbor vzniká automaticky z členů přípravného výboru a ustanovením (kooptací) dalších členů. Kterýkoli člen sdružení má právo vznést námitku vůči kterémukoli členu výkonného výboru. Pokud se proti určitému členu výkonného výboru vyjádří více než 25% členů sdružení, je povinen dotyčný člen výkonného výboru odstoupit z funkce.
 2. Ustavení nového člena výkonného výboru probíhá na základě nominace alespoň 5-ti členů sdružení proti které se do 15-ti dnů od jejího oznámení odůvodněně nevyjádří více než 10 členů sdružení;
 3. Výkonný výbor je pětičlenný a jeho funkčním obdobím je jeden kalendářní rok. Toto funkční období které lze v odůvodněných případech prodloužit – nejvýše však o 30 dnů.
 4. Výkonný výbor před koncem každého kalendářního roku (nejpozději však 1. prosince) rozešle všem členům sdružení návrh na složení výkonného výboru v dalším kalendářním roce. Členové sdružení mají právo do 15 dnů se k zaslanému návrhu vyjádřit. Výkonný výbor následně připomínky členů sdružení projedná a učiní o tomto zápis. Pokud není s návrhem vyjádřen odůvodněný nesouhlas alespoň ze strany 10-ti členů sdružení, má se zato, že návrh byl členskou základnou schválen. V případě vyjádření odůvodněného nesouhlasu 10-ti a více členů sdružení s návrhem, rozešle výkonný výbor nejpozději 30. prosince všem členům sdružení nový návrh a zároveň rozhodne o prodloužení funkčního období dosavadního výkonného výboru o 30 dnů v průběhu kterých učiní ještě třetí a zároveň poslední pokus o schválení návrhu složení výkonného výboru v novém funkčním období tak, aby se k němu mohli členové vyjádřit nejpozději do 30. ledna. V případě, že se výkonný výbor nepodaří zvolit do 30. ledna aktuálního kalendářního roku, sdružení zaniká;
 5. Ze svého středu volí výkonný výbor předsedu a 2 místopředsedy sdružení. Funkční období předsedy i místopředsedů sdružení je jeden kalendářní rok. Toto funkční období lze v odůvodněných případech prodloužit – nejvýše však o 30 dnů;
 6. Volbu předsedy i místopředsedů sdružení na kalendářní rok je výkonný výbor povinen provést v prosinci roku předcházejícího, v odůvodněných případech lze tuto volbu provést nejpozději do 30. ledna roku předmětného. O této volbě učiní výkonný výbor zápis. Zápis o volbě předsedy a místopředsedů lze pořídit společně se zápisem o vypořádání připomínek členské základny k návrhu na složení výkonného výboru sdružení. V případě, že se předsedu sdružení nepodaří zvolit do 30. ledna předmětného kalendářního roku, sdružení zaniká. Pokud se nepodaří zvolit místopředsedy, přechází výkon jejich funkce na předsedu sdružení, avšak nejdéle do konce aktuálního funkčního období;
 7. V případě odstoupení předsedy či místopředsedy v průběhu funkčního období je výkonný výbor povinen provést volbu nového funkcionáře do 30-ti dnů. V případě odstoupení člena výkonného výboru, který není předsedou ani místopředsedou sdružení, jsou zbylí členové oprávněni provést kooptaci z členské základny – maximálně však u dvou členů v průběhu funkčního období. Pokud v průběhu funkčního období odstoupí více než 2 členové výboru (včetně předsedy či místopředsedy sdružení), konají se mimořádné volby obdobným způsobem jako volby řádné s tím, že o novém složení výkonného výboru, předsedovi a místopředsedech musí být rozhodnuto do 30-ti dnů od odstoupení rozhodujícího (třetího) člena výkonného výboru;
 8. Předseda sdružení zároveň vykonává funkci pokladníka, pokud výkonný výbor nerozhodne o oddělení těchto funkcí či pověření jiného člena výkonného výboru;
 9. V případě sloučení s jiným občanským sdružením podle § 12, odst. 1, písm. a) zákona č. 83/1990 Sb., zvolí výbory dosavadních sdružení ze svého středu nový společný pětičlenný výkonný výbor, předsedu i místopředsedy sdružení. O této volbě bude proveden zápis;
 10. Výkonný výbor:
 • řídí činnost sdružení v souladu s cíli a formami činnosti;
 • projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti;
 • schvaluje jednorázové i pravidelné výdaje.
 1. Činnost výkonného výboru řídí předseda, který je také statutárním orgánem sdružení. Předseda může pověřit řízením činnosti výkonného výboru některého místopředsedu sdružení;
 2. Jménem sdružení jednají kromě předsedy samostatně i místopředsedové sdružení. Předseda může písemně pověřit i jiného člena sdružení jednáním jménem sdružení ad hoc v konkrétní záležitosti – o takovémto pověření je bezodkladně povinen informovat výkonný výbor a v případě odůvodněného nesouhlasu jednoho či více členů výkonného výboru toto pověření bezodkladně odvolat. Osoby takto pověřené jednají jménem sdružení samostatně, avšak pouze v záležitosti, které se toto písemné pověření týká. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení na základě tohoto bodu, již nemohou udělit plnou moc k zastupování další osobě;
 3. Předseda sdružení je povinen odstoupit, pokud jej k tomu písemně vyzvou 3 členové výkonného výboru;
 4. Schůze výkonného výboru je volně přístupná členům sdružení. Každý člen sdružení má právo požádat předsedu, místopředsedy či kteréhokoli člena výkonného výboru o sdělení data i místa nejbližšího jednání výkonného výboru – oslovení členové výkonného výboru jsou povinni bezodkladně tuto informaci poskytnout;
 5. Předseda sdružení spolu s místopředsedy zpracovávají každoročně Výroční zprávu, kterou schvaluje výkonný výbor a bere na vědomí členská základna;
 

čl. VIII
Revizor sdružení
 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí výkonného výboru. Funkčním obdobím revizora je jeden rok a jeho volba probíhá zároveň s volbou předsedy a místopředsedů sdružení. Zápis o volbě revizora je možno sloučit se zápisem o volbě předsedy i místopředsedů a zápisem o vypořádání připomínek členské základny k návrhu na složení výkonného výboru. V případě odstoupení revizora v průběhu funkčního období je výkonný výbor povinen provést volbu nového do 30-ti dnů;
 2. Připravuje revizní zprávu jako přílohu výroční zprávy sdružení, kterou předkládá ke schválení výkonnému výboru a zasílá na vědomí členské základně;
 

čl. IX
Zásady hospodaření
 1. Sdružení je neziskovou organizací. Hlavními zdroji příjmů jsou dobrovolné příspěvky členů a obecné či sponzorské dary příznivců. Dalšími zdroji příjmů mohou být úroky od banky z uložených finančních prostředků nebo přiměřené finanční zadostiučinění přiznané soudem či jiným orgánem. Přijaté náhrady vynaložených výdajů vyplývající z rozhodnutí soudů a jiných úředních orgánů se pro účely tohoto dokumentu za příjmy sdružení nepovažují, neboť se nejedná o navyšování majetku sdružení, ale o kompenzaci již vydaných finančních prostředků;
 2. Sdružení má transparentní bankovní účet, jehož číslo a hypertextový odkaz jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení. Veškeré příjmy a výdaje jsou realizovány výhradně prostřednictvím tohoto účtu;
 3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov. Veškeré výdaje sdružení podléhají schválení výkonného výboru, který je povinen dbát především zásad hospodárnosti a nevytvářet závazky převyšující majetek sdružení;
 4. Výdaji sdružení jsou zejména:
 • nákup právních služeb;
 • prokázané náklady na cestovné a telefon;
 • paušální náklady na provozování telefonické a e-mailové informační linky určené především pro oběti nekalých obchodních praktik;
 • paušální náklady na zpracování rutinních dokumentů a na ostatní administrativní činnost;
 1. Výdaje sdružení realizuje předseda sdružení (v případě oddělení funkcí pokladník na pokyn předsedy) s vědomím obou místopředsedů. Veškeré výdaje schvaluje celý výkonný výbor a to předem (pokud je to možné) nebo nejpozději do 15-ti dnů od jejich uskutečnění;
 2. Pro realizaci pravidelných výdajů zpracuje předseda nebo jím pověřený místopředseda sdružení vnitřní směrnici, která podléhá schválení výkonného výboru.Výdaje realizované na základě této směrnice již samostatnému schvalování výborem nepodléhají.
 

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku sdružení ustanoví výkonný výbor ze svého středu likvidátora. Zbylý majetek sdružení bude po uhrazení všech závazků poměrným dílem rozdělen (dle souhrnné výše zaplacených členských příspěvků každého člena) mezi členy sdružení.