Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podrobný protokol z jednání dne 29.1.2010

1. 2. 2010

 

 

P R O T O K O L   O   J E D N Á N Í

před soudem prvního stupně

 
 

Městský soud v Brně

odd. 47 C

 dne: 29.01.2010

 
 

Přítomni od soudu:

 

Předseda senátu (samosoudce): JUDr. Renata Gajdošíková

Přísedící:
 
 

Zapisovatel: Jana Hahnová

 

Věc:

 
 

Žalobce (žalobkyně):

 

a) Milan Novotný

b) Olga Svitáková

c) Jiřina Kubátová

 

Žalovaný(á):

 

EO servis, s.r.o.

 
o
 

1.487,50 Kč a o určení neplatnosti smlouvy

a neexistence pohledávky

 

Jednání zahájeno v 08:30 hodin

 

K jednání se dostavili:

 

1. žalobce (žalobkyně):

a) Milan Novotný – osobně,

b) Olga Svitáková – osobně,

c) Jiřina Kubátová – nikdo, zastoupená

JUDr. Richardem Novákem,

plná moc z 27. 10. 2009,

 

za účasti  Občanské sdružení Společná obrana – zast. Mgr. David Ondrejkovič – předseda,

 

2. zástupce žalobců a) a b)

Jitka Stanoevová – osobně,

plná moc

ze dne:14.10.2009,

3.4.2009

 

3. žalovaný(á):

EO servis, s.r.o. – přítomen Ing. Petr Dohnal,

zaměstnanec

 

4. zástupce žalovaného (žalované):

Mgr. Martin Chrástecký – osobně,

plná moc ze dne:17.9.2008,

1.6.2008, 30.9.2008

 
 

            K dotazu samosoudkyně zástupce žalované uvádí: na své námitce, že ve věci má rozhodovat rozhodce, trváme a poukazuji na argumentaci uvedenou v písemném vyjádření. Omlouvám neúčast statutárního orgánu žalované společnosti, když jednatel je nemocen, o čemž soudu předkládám doklad o jeho pracovní neschopnosti a zprávu o ambulantním vyšetření.

 

            Přítomní byli poučeni o právu vznést námitku podjatosti vůči samosoudkyni a zapisovatelce a o právu vznést námitku věcné a místní nepříslušnosti Městského soudu v Brně.

 

            Zástupci účastníků a vedlejší účastník shodně uvádějí, že nevznášejí žádnou námitku.

 

            Samosoudkyní bylo přítomným sděleno, že dnešní jednání bylo nařízeno z toho důvodu, aby byly provedeny důkazy k posouzení námitky žalované společnosti, že věc má být rozhodována rozhodcem.

 

            Přistoupeno k výslechu svědkyně

Alena   A d a m í k o v á ,

 

po poučení dle § 126 o.s.ř. o významu svědecké výpovědi, o tom, že jako svědkyně je povinna mluvit pravdu, nic podstatného nezamlčet a že pokud by se neřídila poučením soudu, mohla by se dopustit trestního činu křivé výpovědi a být za něj trestně stíhána, uvádí:

 

            Poučení jsem porozuměla. K účastníkům tohoto sporu, tj. k žalobcům ani k žalované nemám žádný vztah. Jsem zaměstnankyní společnosti Quality Brands, s. r. o. Žalovaná společnost požádala naši společnost, abychom obvolávali malé a střední podnikatele s nabídkou na jejich zápis do katalogu firem na dobu dvou let za poplatek 1.250,- Kč. Naše společnost připravila složky asi pro tři operátory a těmto dala instrukce, jak mají ve vztahu k podnikatelům postupovat. Tuto činnost jsme zpočátku vykonávali asi tři týdny, poté došlo k vyhodnocení této činnosti ve spolupráci s Ing. Dohnalem za žalovanou a po těchto třech týdnech se mělo v činnosti pokračovat. Já sama jsem podnikatele neobvolávala, já jsem byla ve styku s Ing. Dohnalem, s nímž jsme řešili, co bylo pro činnost operátorů třeba. Ty operátory, kteří obvolávali podnikatele, jsem měla já na starosti. Pro operátory jsem já ve spolupráci s p. Dohnalem vytvořili tzv. callscript, který sloužil operátorům k tomu, aby věděli, jak mají postupovat ve vztahu k zákazníkům. Bylo v něm uvedeno, že se mají podnikatelům představovat jako evropské obchodní centrum a nabídnout zápis v katalogu za cenu 1.250,- Kč s tím, že mělo být zákazníkům vysvětleno, že cena je tak nízká z toho důvodu, že projekt je dotován z EU. Onen callscript existuje v písemné podobě a je založen ve spise PČR. Nyní jej nemám k dispozici. V onom callscriptu se o žádných nějakých jiných poplatcích nehovořilo. Jestliže zákazník projevil zájem o zápis v katalogu, operátor ve spolupráci s ním vypsal potřebné údaje a následně zákazníkovi přišlo potvrzení o přijetí objednávky emailem.

 

            Vedlejší účastník soudu předkládá onen callscript na počítači s tím, že tento se čte k důkazu z počítače.

 

            Svědkyně po přečtení callscriptu uvádí, že toto znění je autentické s tím, s nímž pracovali operátoři.

 

            Zástupce žalované uvádí: poukazuji na to, že callscript byl vypracován v písemné podobě, kterou však nyní nemám k dispozici, mám však zato, že důkaz by měl být proveden listinou. Chci se také k výpovědi svědkyně vyjádřit.

 

            Samosoudkyní bylo zástupci žalované sděleno, že k provedeným důkazům, tj. i k výpovědi svědkyně, bude možnost vyjádřit se poté, co důkazy budou provedeny.

 

            Poté, co zákazník obdržel potvrzení objednávky, jsme my již neměli s věcí nic společného, pouze jsme dostávali informaci od žalované společnosti o uzavřených obchodech a podle toho byli naši operátoři hodnoceni. Naši operátoři se zákazníkem kontrolovali aktuálnost jimi uváděných dat, to znamená název firmy, emailovou adresu, sídlo firmy apod. Kromě těch informací, které byly v callscriptu, operátoři případně odpovídali na otázky zákazníků a to na základě informací, které čerpali na webových stránkách uvedených v callscriptu. Pokud na některou otázku zákazníka operátor nedokázal odpovědět, zjišťoval odpověď u žalované, konkrétně u p. Klimešové a odpověď byla zákazníkovi sdělena buď operátorem nebo přímo p. Klimešovou. Jedním z dotazů zákazníků bylo to, zda kromě počátečního poplatku ve výši 1.250,- Kč na dva roky, budou muset platit něco dalšího. Na tyto dotazy po konzultaci s p. Dohnalem jsme vždy odpovídali tak, že částka 1.250,- Kč je to jediné, co budou zákazníci platit. Když jsme otvírali pilotní projekt, pak ve všeobecných obchodních podmínkách nebyla žádná zmínka o nějakém udržovacím poplatku. Později se nám zákazníci ozývali s tím, že jim přišly faktury na nějakých 8.000,- Kč. My jsme to řešili s p. Dohnalem a ten nás opětovně ubezpečil o tom, že zákazníci kromě částky 1.250,- Kč nejsou povinni nic dalšího platit, že jde o nějaký omyl a že vše vyřeší s právníky a že vše bude vysvětleno na webových stránkách. My jsme opakovaně zákazníkům tvrdili, že nejprve prvních 10 tisíc zákazníků, později to bylo 5 tisíc zákazníků, bude za služby platit pouze onen počáteční poplatek. Já osobně jsem dotazy na placení řešila také a řešila jsem tyto otázky i s p. Dohnalem a zákazníky jsem informovala osobně, pokud volali na pevnou linku do Callcentra anebo jsme tyto dotazy vyřizovala emailem. Já osobně se na dnešní postoj žalované společnosti, kdy požaduje po svých zákaznících zaplacení dalších částek nad 1.250,- Kč dívám tak, že jde o velký podvod.

 

            K dotazu zástupkyně žalobců a) a b) svědkyně uvádí: dle mého názoru operátoři zákazníkům neradili, jak mají přihlašovací formulář vyplnit. Informovali je tak, že jakmile jim dojde potvrzovací email jejich objednávky, budou v něm další informace uvedeny. To, že se zákazník zaregistroval, o tom přišla emailová zpráva žalované společnosti. My jsme se o tom dověděli až z tabulky, na základě které byli naši operátoři hodnoceni. Jak přesně vypadal onen přihlašovací formulář, to si nyní nevybavuji, ale měli jsme je vytištěné a mám zato, že se nachází jak ve spise PČR, tak určitě jej máme k dispozici i v Callcentru.

 

            Zástupce žalobkyně c) bez dotazů ke svědkyni.

 

            K dotazu vedlejšího účastníka svědkyně uvádí: p. Dohnal byl u rozhovoru operátorů se zákazníky v Callcentru asi 2x, tyto rozhovory slyšel a k informacím podávaným operátory, neměl žádné připomínky. My jsme potencionální zákazníky nejprve kontaktovali telefonicky a poté jsme jim zaslali emailem určitou nabídku, protože při prvním kontaktu nám třeba řekli, že zrovna nemají čas. Poté, co mi byla vedlejším účastníkem předložena emailová nabídka ze dne  5. 8. 2007 uvádím, že se jednalo o ty informace, které jsme zákazníkům poskytovali. Nejprve byla jako kontaktní osoba uvedena paní Klimešová, ale protože nechtěla být uváděna s tím, že o projektu téměř nic neví, jsem začala u informace figurovat já.

 

            Emailová informace z 5. 8. 2007 se čte k důkazu a zakládá do spisu jako příloha vedlejšího účastníka.

 

            K dotazu vedlejšího účastníka svědkyně dále uvádí: ty informace, které jsou uvedeny v emailové nabídce, jsme obdrželi od žalované. Ty naše společnost nezpracovávala. To, že jde o nejlevnější službu na trhu bylo uvedeno i v tzv. modré složce, kterou jsme na začátku spolupráce od žalované obdrželi.

 

            Vedlejší účastník předkládá svědkyni listinu označenou EO Centrum, evropské obchodní centrum – Vaše úspěšná prezentace na třech listech. Listina se čte k důkazu a zakládá do spisu jako příloha vedlejšího účastníka.

 

            Svědkyně po nahlédnutí do listiny uvádí, že se jedná o ty informace, které firma Quality Brands s. r. o. obdržela na počátku spolupráce. Po nahlédnutí do emailů zaslaných jednotlivým zákazníkům předložených vedlejším účastníkem uvádím, že v tomto znění jsme emaily zákazníkům posílali. Opravuji, uvedené emaily byly odesílány z portálu EO Centra.

 

            Listiny se čtou k důkazu a zakládají do spisu jako příloha vedlejšího účastníka.

 

            Svědkyně dále uvádí: emaily obdobného znění obdrželi všichni zákazníci. Během naší spolupráce s žalovanou došlo ke změně callscriptu a to v té souvislosti, že nám volala řada zákazníků a stěžovala si, že obdrželi faktury na platby, které nebyly dohodnuty. My jsme v tomto směru vyvinuli celkem velký tlak na p. Dohnala a nakonec došlo k tomu, že naši operátoři měli zákazníky informovat tak, že částka 1.250,- Kč je za aktivaci, ale že si mají podrobně prostudovat všeobecné podmínky. V té době, nevím, snad to bylo v srpnu 2007, se ve všeobecných podmínkách objevil udržovací poplatek, který tam ale původně nebyl. Na onen časový údaj si přesně nevzpomínám. Většinu našich zákazníků jsme obvolávali podle původního callscriptu a nevím přesně, snad to bylo září, říjen, podle callscriptu změněného. U naší firmy se nacházejí obě znění callscriptu. Pokud jde o dokumentaci mých hovorů s p. Dohnalem, byl nahrán pouze jeden náš rozhovor a mám zato, že nahrávka je ve spise PČR. Pokud jsme zákazníkům jako jedinou finanční povinnost uváděli poplatek ve výši 1.250,- Kč, byl zájem zákazníků o službu žalované velký, ale poté, co došlo ke změně callscriptu a zákazníci věděli, že by měli platit udržovací poplatek, zájem značně opadl, přičemž projekt byl ukončen asi v polovině listopadu 2007. Já jsem s žalovanou komunikovala na jedné adrese, ale která to byla, to již si nevzpomínám. Jestliže zákazníci s žalovanou komunikovali na jiné adrese, docházelo k přeposílávání zpráv.

 

            K dotazu zástupce žalované svědkyně uvádí: o jakém obsahu byla uzavřena smlouva mezi žalovanou a naší společností Quality Brands s. r.o. nevím, já jsem ji neuzavírala. Věděla jsem, že pro žalovanou máme připravit operátory, vybavit je callscriptem a sledovat, aby dle něj postupovali. Cílem činnosti naší společnosti bylo získat zákazníky pro žalovanou. Zda byla za činnost naší společnosti sjednána odměna a v jaké výši, nevím, předpokládám, že ano. Naší činností bylo ověřit údaje zákazníka a připravit jej na uzavření smlouvy s žalovanou. My jsme se zákazníky žádné smlouvy neuzavírali. callscript jsme obdrželi od žalované v listinné podobě, bohužel nepodepsané. Na základě zkušeností se žalovanou si nyní všechny callscripty necháváme podepisovat. Při navázání spolupráce s žalovanou jsme však nepředpokládali, že to jsou podvodníci. callscripty jsem vypracovávala já osobně s p. Dohnalem, já jsem text napsala na počítači, zkonzultovala se jmenovaným a poté vytiskla pro operátory. Myslím, že listiny datovány nejsou. Jestliže zde vedlejší účastník předkládal nějaké znění callscriptu, pak možná mu toto znění z počítače poslal některý operátor nebo možná jsem to byla i já. S panem Ondrejkovičem jsme se viděla možná 5x nebo 6x v souvislosti se soudními jednáními v obdobných sporech jako je tento. Jako svědek u soudu jsem v ostatních věcech ještě nevystupovala, jen jsem se účastnila jako veřejnost. Jako veřejnost jsem se účastnila možná 4 nebo 5 jednání, přičemž některá fakticky ani neproběhla.

 

            K dotazu p. Petra Dohnala svědkyně uvádí: po kontaktu zákazníka z portálem EO servis přišel potvrzovací email s výzvou, aby zákazník dokončil registraci a klikl na odkaz uvedený v emailu. Po prokliku se objevila zákazníkovi tabulka, kde opět zkontroloval svoje údaje a službu si objednal. To, že částka 1.250,- Kč je cena za aktivaci, bylo uváděno až poté, kdy byly problémy se zákazníky, protože po nich byly vyžadovány další platby. P. Dohnal byl asi u dvou nebo tří hovorů operátorů se zákazníky. Těch hovorů se zákazníky jsme uskutečnili mnoho, snad 3 tisíce. Pokud jde o onu modrou složku, která mi byla předána při navázání spolupráce s žalovanou, tak v této složce nebylo nic, jen na ní byl kontakt na p. Dohnala a onen callscript, jak jsem již uváděla, jsme tvořili s p. Dohnalem společně. Žádná verze objednávky ve složce nebyla.

 

            K dotazu vedlejšího účastníka svědkyně uvádí: onu tzv. modrou složku jsem obdržela od p. Šlechty, to znamená mého nadřízeného a byla prázdná. Při navázání spolupráce s žalovanou, jsem žádný objednávkový formulář, popřípadě s všeobecnými obchodními podmínkami na jeho rubu, neobdržela.

 

            Po nahlédnutí do objednávkového formuláře Jiřiny Kubátové uvádím, že pokud jsem klikla na stránku žalované, pak tento objednávkový formulář jsem viděla.

 

            Objednávkový formulář Jiřiny Kubátové se poté čte k důkazu a zakládá do spisu jako příloha žalované.

 

            Svědkyně dále uvádí: poté, co jsme se sami přihlásili na stránky žalované zkušebně, vyjel onen objednávkový formulář, ale já nyní nemohu s jistotou tvrdit, zda jeho znění bylo takové, jako mi nyní byl předložen objednávkový formulář Jiřiny Kubátové, nebo zda u předloženého formuláře již nejsou nějaké změny. Jaký objednávkový formulář, tedy v jakém konkrétním zněním, jsme měli na počátku k dispozici my, to nyní nemohu zcela určitě tvrdit, musela bych se podívat k sobě do počítače.

 

            K dotazu vedlejšího účastníka svědkyně uvádí: my jsme poplatek za služby žalované prezentovali jako nízký s odůvodněním, že cena je dotována z EU, přičemž úplná cena měla být přes 10 tis. Kč.

 

            K dotazu zástupce žalované svědkyně uvádí: já jsem měla možnost seznámit se s všeobecnými podmínkami žalované a to jak v první verzi, tak i v druhém znění. Rozdíl v těch zněních byl v tom, že v prvních všeobecných podmínkách nebyl žádný udržovací poplatek. Já jsem si všeobecné podmínky stáhla z internetu a stoprocentně vím, že existovala dvě různá znění. S ceníky žalované jsem se rovněž seznámila, myslím si, že v cenících došlo také ke změně a že se tato týkala výše měsíčního poplatku. Přesně to ale nevím, vše ale mohu zjistit na svém počítači. Co ze všeobecných podmínek vyplývalo pro zákazníky si nepamatuji, musela bych si to přečíst. Než jsme začali pro žalovanou získávat zákazníky, přečetla jsem si na stránkách žalované všeobecné obchodní podmínky i ceník a protože operátoři neměli na stránky EO servisu přístup, já jsem jim všeobecné obchodní podmínky vytiskla a dala do složek. Všeobecné obchodní podmínky jsme my zákazníkům nečetli.

 

            Svědkyně se po poučení svědečného vzdává.

 

            P. Dohnal k výpovědi svědkyně uvádí: chci zdůraznit, že od počátku mělo Callcentrum poskytovat takové informace, že nabízená cena je cena za aktivaci. Z výpovědi svědků u Policie vyplývá, že operátoři poskytovali zákazníkům ohledně ceny a ohledně doby poskytování služby informace různé, z čehož vyplývá, že byli špatně proškoleni. Tvrdím, že tzv. modrá složka při zahájení spolupráce mezi žalovanou a společnosti Quality Brands s. r. o. obsahovala i objednávkový formulář a všeobecné obchodní podmínky. Popírám, že by všeobecné obchodní podmínky žalované měly různé znění a toto tvrzení svědkyně nic neprokazuje. Že šlo pouze o znění jiné vyplývá z důkazů provedených v rámci šetření PČR.

 

            Vedlejší účastník uvádí: ve spise Policie se nacházejí nahrávky rozhovorů mezi operátory a zákazníky a rovněž se tam nacházejí znění callscriptu a od Policie jsem měl nabídku, že tyto callscripty mohu s policejního spisu jako zástupce poškozených získat. Protože bych si býval musel pro callscripty přijet stovky kilometrů, dohodl jsem se se svědkyní a ona mi znění přeposlala.

 

            P. Dohnal uvádí: my jsme několikrát žádali p. Šlechtu, aby nám dodal nahrávky hovorů operátorů se zákazníky, ale k tomu nikdy nedošlo. P. Šlechta se vymlouval na nějaké technické problémy a byl to také důvod, proč jsme společnosti Quality Brands nezaplatili poslední fakturu.

 

            Zástupci žalobců a vedlejší účastník bez připomínek k listinám, které byly čteny v průběhu výslechu svědkyně.

 

            Zástupce žalované žádá o možnost nahlédnutí do listin předložených u jednání, což mu bylo umožněno.

 

            Zástupce žalované poté uvádí: jestliže byl callscript čten z počítače vedlejšího účastníka namítám, že tento důkaz nemá žádnou vypovídací hodnotu a je nutno jej provést v listinné podobě, přičemž pokud není callscript nikým podepsán, nemá žádnou důkazní hodnotu. Pokud jde o obsah tzv. modré složky, listina předložená soudu není úplná a jedná se pouze o fotokopii. Jestliže zde svědkyně předložila nabídku služeb žalované z 5. 8. 2007, jedná se o listinu, kterou ona sama rozesílala. Jiné připomínky nemám.

 

            Zástupkyně žalobců a) a b) uvádí: jestliže strana žalovaná poukazuje na to, že předložené listiny nemají žádnou důkazní hodnotu, pak poukazuji na to, že ani mí klienti a mám zato, že i p. Kubátová, nepodepsali žádnou objednávku pro žalovanou, tedy nic nebylo opatřeno elektronickým podpisem. Na uvedené poukazuji z ohledem na předmět tohoto řízení, kdy se jedná o rozhodnutí, zda ve sporu má rozhodovat rozhodce či soud.

 

            Zástupce žalované c): plně se ztotožňují s tím, co uvedla zástupkyně žalobců a) a b).

 

            Vedlejší účastník se táže p. Dohnala, zda ony VOP, které měly být v tzv. modré složce, v ní zůstaly i poté, co p. Dohnal opustil společnosti Quality Brands s. r. o. nebo zda si je odnesl s sebou.

 

P. Dohnal k dotazu uvádí: VOP zůstaly v modré složce a kdyby tam nebyly, byly na internetu. Jak je možné, že si některá zákaznice vytiskla VOP v odlišném znění, když tvrdíme, že VOP měly pouze znění jediné, to netuším. Není pravdou, že mi společností Quality Brands         s. r. o. bylo nabízeno předání CD s nahrávkami hovorů operátorů se zákazníky oproti podpisu.

 

Vedlejší účastník uvádí: znám řadu dalších klientů žalované společnosti, kteří rovněž byli žalovanou chybně informováni, přičemž tyto informace jim neposkytovala společnost Quality Brands s. r. o. Tím reaguji na tvrzení žalované strany, že jmenovaná společnost činnost pro žalovanou nevykonávala řádně.

 

P. Dohnal uvádí: je pravdou, že dalším zákazníkům jsme nabízeli služby tím formulářem, který zde ukázal vedlejší účastník. Nevím však co na údajích ve formuláři je zavádějící a uvedené s tímto sporem nesouvisí.

 

            Samosoudkyní bylo sděleno, že další otázky, netýkající se projednávané věci nebudou soudem připuštěny.

 

            Z příloh žalobce Milana Novotného čteny: emailová zpráva Markéty Klimešové p. Brzákovi z 20. července 2007, výpis z živnostenského rejstříku ohledně žalobce, úplný výpis z OR ohledně žalované společnosti pořízený internetem 9. 3. 2008, dopis žalované žalobci Novotnému z 19. 9. 2007, faktura adresovaná žalobci Novotnému na částku 1.487,50 Kč, dopis p. Novotného žalované  včetně údajů z poštovního podacího lístku z 24. 11. 2007, dopis p. Novotného žalované z 13. 12. 2007 včetně poštovního podacího lístku, dopis žalované z 18. 12. 2007, dvě znění VOP účinných od 1. 12. 2006, ceník žalované, výpis z účtu žalobce Novotného ze dne 19. 10. 2007.

 

            Z příloh žalobkyně Olgy Svitákové čteny: živnostenský list jmenované, emailová zpráva žalované ze 7. 9. 2007, z 10. 03. a z 10,27 hod., závazná objednávka, dokončení registrace, faktura žalované na částku 1.487,50 Kč, výpis z účtu žalobkyně ze dne 19. 10. 2007, dopisy žalobkyně adresované žalované z 23. 1. 2007, 15. 1. a 28. 1. 2008, z 13. 2. 2008, dopis žalované z 30. 1. 2008, z 18. 2. 2008, z 6. 3. 2008 a z 1. 4. 2008 a úřední záznam o vysvětlení podaném žalobkyní Svitákovou u Policie ČR dne 31. 3. 2008.

 

            Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. 47C 95/2008 čten objednávkový formulář vyplněný Olgou Svitákovou na čl. 40.

 

Ze spisu zdejšího soudu sp. zn. 47C 104/2008 čten výpis z živnostenského rejstříku ohledně žalobkyně Kubátové na čl. 11, dopis MFČR Janu Dvořákovi, jednateli společnosti HEDA Export Import s. r. o. na čl. 15, emailové sdělení žalované ze 4. 9. a 11. 9. 2007 na čl. 16, 17, výpis z účtu žalobkyně Kubátové na čl. 18, ceník žalované na čl. 21, 22, dopis žalobkyně Kubátové žalované z 3. 1. 2008 na čl. 34, dopis žalované ze dne 25. 1. 2008.

           

            Zástupci žalobců a vedlejší účastník bez připomínek ke čteným listinám.

 

            Zástupce žalované ke čteným listinám uvádí: z provedených listinných důkazů jednoznačně vyplynulo, že zákazníci si museli být vědomi toho, že částka 1.250,- Kč představuje poplatek za aktivaci a rovněž, že zákazníci smlouvu uzavřeli.

 

            Vedlejší účastník uvádí: z tvrzení žalované společnosti a i z listinných důkazů vyplývá, že všichni zákazníci žalované měli udělat chybu a to stejnou chybu, resp. že všichni byli žalovanou stejným způsobem uvedeni v omyl.

 

            Prohlášeno

u s n e s e n í :

 

            Zástupcům účastníků a vedlejšímu účastníku se ukládá, aby ve lhůtě 1 měsíce soudu sdělili případné návrhy na doplnění dokazování a aby se písemně vyjádřili, budou-li to považovat za nutné, k důkazům provedeným.

 

            Jednání se odročuje na den 2. dubna 2010 v 8,30 hod., JS č. 32/3. poschodí  za účelem provedení důkazů jak budou stranami navrženy.

 

            Přítomní berou termín jednání na vědomí s tím, že již nebudou obesláni.

 

Hlasitě diktováno, skončeno a podepsáno v 11,30 hod.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář