Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko advokátní kanceláře k návrhům dohod, které rozesílá EO Servis

3. 6. 2010Advokátní kancelář JUDr. Pavelky z Brna, která je jednou z advokátních kanceláří
zastupujících oběti katalogového podvodu společnosti EO Servis s.r.o. (Petr Dohnal + Lukáš Jurenka) nám zaslala své vyjádření k návrhům dohod, které aktuálně rozesílá EO Servis.

O návrzích EO Servisu jsme informovali zde.

Jeden z příkladů návrhu takovéto dohody včetně průvodního dopisu si můžete prohlédnout zde.


Stanovisko AK JUDr. Pavelky je následující:

Přestože se některé aspekty jednotlivých návrhů v drobnostech liší, jsou všechny tyto dohody z našeho pohledu nepřijatelné, a pro adresáty velice rizikové, z níže uvedených důvodů:

  • akceptací této dohody by byla popřena všechna dosavadní tvrzení poškozených – zejména to, že smlouvy s EO servis, s.r.o. nikdy nebyly uzavřeny z důvodu omylu na straně poškozených. Podpisem dohody by tito uznali (dle výkladu EO Servisu - pozn. D.O.), že celý kontraktační proces byl v pořádku a že vlastně nebyli nikdy oklamáni. Kromě toho by EO servis, s.r.o. mohl takto podepsané dohody využít v řízeních proti ostatním „napáleným“ jako "důkaz", že vše probíhalo v pořádku a že namísto řady poškozených je zde řada „spokojených zákazníků“.


  • EO servis, s.r.o. zaslal vždy návrh textu dohody na dvou listinách, kdy na první je jen text, na druhé pouze místo pro podpisy. Toto je ovšem krajně nestandardní. V minulosti se již objevily případy (nikoliv ze strany EO servis, s.r.o.), kdy některé společnosti tohoto zneužívali – podpis s částí papíru odstřihly a přeměnily jej na směnku, proti které se lze jen velice těžko bránit!


  • dohoda sice říká, že na vyrovnání si EO servis, s.r.o. ponechá již uhrazenou částku, ale již nedeklaruje, že se EO servis, s.r.o. vzdává dalších nároků, na které jim dle jejich názoru a smlouvy s VOP vznikl nárok, což považuji za nejzásadnější aspekt a důvod smlouvu nepodepsat.


Bylo by vhodné poškozené hromadně upozornit, že podpis této dohody by (s ohledem na pověst EO servis, s.r.o.) v nejhorším případě mohl vést až k následujícímu:

  • podpisem poškození uznají (dle výkladu EO Servisu - pozn. D.O.), že dohoda o poskytování služeb – prezentace na internetu - byla řádně uzavřena (tím pádem uznají i přijetí obchodních podmínek – VOP - s rozhodčí doložkou)


  • pokud byla dohoda platně uzavřena (jak by poškození de facto deklarovali), byli podle ní povinni platit pravidelné platby, které však nehradili, dostali se do prodlení, čímž se dle VOP staly splatné veškeré pohledávky (platby za celé dva roky, smluvní pokuta, úrok z prodlení atp.)


  • společnosti EO servis, s.r.o. by pak nic nebránilo domáhat se zaplacení těchto plateb v rozhodčím řízení s tím, že poškození by již neměli mnoho šancí se bránit. I v případě, kdyby se podařilo „prolomit rozhodčí“ doložku, EO servis, s.r.o. by mohl teoreticky přenést žalobu před civilní soud, kde by se šance některých poškozených mohly opět snížit, neboť EO servis, s.r.o. by měl "nesporný" důkaz, že poškození dohodu uzavřeli a že se na ně vztahují obchodní podmínky EO servis, s.r.o.

 

*************************************************************************************************

Komentář k Dohnalovým výkřikům dole (dočasně nefunguje vkládání komentářů - nevím proč - aktualizováno: komentáře už zase fungují, ale jak někde dole píše Šišla - je to tu líp vidět, tak to tady nechám):

Nevěřte gaunerům! Překrucují fakta jak to dělali vždy - soud v úvodu vždy říká jen to, že nejde o spotřebitelský typ smlouvy, ale o podnikatelský - k platnosti smlouvy se v úvodu nijak nevyjadřuje! Soud ruší rozhodčí nálezy nejen u on-line "uzavřených" smluv, ale i v případech podepsaných formulářů. Oni vědí že nemohou vyhrát! NEMAJÍ argumenty (ani nemohou mít) a prohrávají soudy. Nebojte se jich! Prostě 100% jejich klientů NEMOHLO udělat stejnou chybu, kdyby Petr Dohnal, Lukáš Jurenka, Markéta Klimešová & spol. ZÁMĚRNĚ všechno nenaaranžovali tak, aby ostatní tu chybu udělali. To NEMOHOU popřít a ani se o to nesnaží! A soud to dobře ví a dává nám doposud ve 100% případů zapravdu!

Výrok: "To že to nebylo NAŠÍM zaviněním a záměrné už bylo také několikrát prokázané" je naprostá lež - jedna z tisíců které od nich padly - každý jste je zažil na vlastní kůži. Dohnala usvědčuje ze lži (mimo výpovědí operátorů) i fakt, že podvedení jsou i VŠICHNI OSTATNÍ "zákazníci" EO Servisu - tedy i ti, kteří se do jejich katalogu dostali JINÝM způsobem než přes callcentrum.

I samotný Dohnal už v dole vyprovokované diskusi přiznal, že ONI MAJÍ PROBLÉM, který se tímto snaží zlikvidovat.Vždycky, když se tady Dohnal ozve - víme, že jsme trefili hřebíček na hlavičku! Ty určovací žaloby jim teď dělají nejvíce problémů!

******************************************

Aktualizováno 7.6.2010:

Doplňující informace ke stanovisku
 
S ohledem níže uvedený komentář k našemu stanovisku si dovoluji blíže uvést následující:
 
Předně bych rád zdůraznil, že předložená dohoda je nevhodná pro případ, kdy stranami tvrzené skutečnosti jsou zcela rozdílné, tj. kdy jedna ze stran tvrdí, že dohoda je platná a druhá ze stran tvrdí, že dohoda je neplatná. V takovém případě je dle mého názoru vhodné uzavřít dohodu o narovnání ve smyslu ustanovení § 585 a násl. zák. č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Námitka 1 – k absenci vzdání se nároku
 
Tuto problematiku lze demonstrovat na samotné dohodě:
 
Prozkoumáme-li blíže ustanovení, ve kterém jsou řešeny náklady právního zastoupení, stojí zde:
„Smluvní strany dále sjednaly, že nebudou navzájem požadovat úhradu nákladů soudního řízení a těchto se touto dohodou vzdávají.“
-          u nákladů řízení, které v souvislosti s probíhajícím řízením obvykle vznikají oběma stranám, je tedy jasně deklarováno, že těchto nároku se smluvní strany vzdávají. Pokud se takovýchto svých nároků vzdají, nemohou je již dále nárokovat ani vymáhat.
 
Jak jsem již uvedl ve svém stanovisku, u dalších nároků tato deklarace chybí. Ustanovení: „Podpisem této dohody jsou strany mezi sebou zcela vyrovnány a z titulu smlouvy po sobě navzájem již nebudou ničeho nárokovat" se může jevit na první pohled jako dostačující. Při důkladnější analýze však spatřuji následující možné problémy:
-          jsou strany mezi sebou zcela vyrovnány“ – u této věty není uvedeno, čeho se přesně týká – co smluvní strany vyrovnávají. Je nutné přihlédnout také k tomu, že v návrhu dohody nikde nejsou vymezeny tvrzené nároky stran – tedy konkrétně údajný nárok EO servis, s.r.o. na zaplacení požadované částky. S ohledem na předchozí větu v dohodě, která se týká nákladů soudního řízení, by mohla být dohoda v konečném důsledku vyložena tak, že se vyrovnání týká právě daného soudního řízení. 
-          „z titulu smlouvy po sobě navzájem již nebudou ničeho nárokovat“ – toto ustanovení je dle mého názoru jakousi „bezzubou“ deklarací – příslibem. Logická otázky zní, co se stane, když některá ze smluvních stran tento závazek poruší – tedy nárokovat bude. Jak jsem již uvedl, smlouva výslovně nestanoví, že se smluvní strany těchto nároků vzdávají, že uzavřením dohody nároky zanikají atp. Z tohoto pohledu je tedy možné v krajním případě dovodit, že nároky zůstávají existentní.
-          Možným argumentem strany, která se snaží dovolat existence svého nároku, v takovýchto případech je námitka, že pokud by se strany chtěly nároku výslovně vzdát, uvedly by toto stejně jako v předchozím ustanovení (ohledně nákladů řízení) a pokud tak neučinily, ze systematického i logického výkladu vyplývá, že tak učinit nechtěly a nároky tedy existují i nadále.
-          S ohledem na výše uvedené by takovéto ustanovení mohlo být v konečném důsledku a v té nejpesimičtější variantě skutečně vykládáno tak, jak již bylo nastíněno v mém dřívějším stanovisku a mohlo vést k tam uvedeným důsledkům.
 
Dále je nutné zdůraznit, že kdyby skutečně došlo k různým výkladům této dohody, bude o sporu  (tedy i interpretaci) dotčených ustanovení rozhodovat s největší pravděpodobností v první fázi rozhodce dle rozhodčí doložky, jejíž existenci a aplikovatelnost by žalobci (v dohodách označení jako zadavatelé) podpisem takové dohody o mimosoudním vyřešení sporu potvrdili.
 
Námitka 2 – k odděleným podpisům
Není typické, aby byly na samotném listu pouze podpisy. V současnosti je běžné a obecně známé, že dokument lze naformátovat (změna velikosti písma, šířky okrajů stránky atp.) tak, aby se celá dohoda buď „smrskla“ na jednu stránku, nebo se naopak rozložila na strany dvě (čímž není myšleno, že by na 2. straně měly být jen podpisy).
 
Nikde v mém předešlém stanovisku nebylo zmíněno cokoli o vkládání textu pod podpis, ale nad něj. Mnohdy stačí pouze jediná věta, která může člověku zkomplikovat život. Podrobnosti úmyslně neuvádím.
 
Dále může také dojít k oddělení listu s podpisy od zbytku smlouvy a připojení listiny jiné.
 
V žádném případě nenaznačuji, že tato je v úmyslu spol. EO servis, s.r.o., avšak mám za to, že u jakékoliv takovéto dohody, ať je připravená kýmkoliv, je nutné na tuto skutečnost upozornit a pokud možno se takovémuto podpisu vyvarovat.
 
Námitka 3 – ukončení sporu
K tomuto mohu pouze zdůraznit, že všechny své klienty, kteří se na mne obrátí a kterým podpis navržené dohody nedoporučuji z již předestřených důvodů, s ohledem na mé povinnosti advokáta, vždy upozorňuji na možnost smírného řešení a ukončení sporu, avšak řádně sepsanou dohodou, která bude odpovídat postoji klienta, tj. dohodou o narovnání, ve které by bylo stanoveno mimo jiné následující:
-          mezi stranami je sporné, zda byla uzavřena smlouva (pokud EO servis, s.r.o. tvrdí, že smlouva byla uzavřena řádně a klient se brání žalobou, ve které uvádí, že smlouva je neplatná z mnoha různých důvodů, jedná se o spornou skutečnost)
-          mezi stranami je sporné, zda spol. EO servis, s.r.o. vznikl nárok na úhradu požadované částky
-          sporná práva a povinnosti se narovnávají  - tj. v souladu se zákonem dosavadní sporný závazek je nahrazen závazkem, který vyplývá z narovnání (sporný závazek tedy zaniká).
 
 
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

byl jsem oklamán

(Petr, 7. 6. 2010 17:29)

Plně souhlasím s Pavlem.Od počátku to byl a je záměrný podvod.U smlouvy na zkrácení na jeden rok uváděli jako projev dobré vůle,přitom potřebovali vymámit podpis. Nemůže existovat spokojený klient,který by byl ochoten doložit výpisy,že platí tzv.udržovací poplatky.

Taky sem byl oklamán...

(Pavel, 7. 6. 2010 13:50)

jasně jsem to deklaroval od začátku a nikdy s Váma nebyla rozumná řeč! Skrácení na jeden rok neberu jako dohodu. Dohodu bych bral něco jako úhradu administrativních nákladů v řádu max několik tisíc a i tak by to byl neskutečnej vejvar.
Hrajete si tu na seriózní firmu, ale to nejste, nikdy ste nebyli a NEBUDETE!!!
Podívejme se na styl vaší současné komunikace. Napřed poslání obálky s dokumentem matoucím, zavádějícím a vypadajícím jako od státní správy. Poté doslova teror, každý týden nejméně jeden výhružný dopis a telefonát. No a následná rozhodčí žaloba...
Tak a teď mi nad to vlastní krví napište, že je to podle vás v pořádku a seriozní... ;-)

Sami se usvědčují

(Mgr. David Ondrejkovič, 4. 6. 2010 14:29)

Všimněte si jak Dohnal vždycky uteče, když se začne psát o tom, že i všichni ostatní, kteří jsou v jejich "katalogu" byli oklamáni - tedy zdaleka NEJEN ti, kteří byli osloveni callcentrem. Potřebujete lepší důkaz, že LŽE?

jasně

(Hana Tauerová, 4. 6. 2010 14:29)

taky jim nezaplatíme

určeno k přečtení EO servisu

(Ptarik Hendrych, 4. 6. 2010 14:26)

Ani náhodou vám nezaplatíme. Můžete si kecat co chcete, ale máte smůlu. Ani kačku. Navíc vás dostaneme. Je mi líto.

EO se rozrůstá

(poškozený, 4. 6. 2010 10:55)

EO servis píše,že získává stále nové klienty.Ale jakým způsobem - zase podvodem.Neumím si představit,že by někdo platil 2500,-Kč měsíčně za umístnění v bezvýznamném a médii kritizovaném katalogu.V ostatních daleko renomovanějších katalozích je toto umístění zdarma.Ale to pánové určitě vědí.

Soudy

(Podvedený Petr, 4. 6. 2010 9:01)

Vážení pánové Jurenko a Dohnale, když už to chcete urovnat, proč se tedy tak strašně "vyhýbáte" soudním jednáním, pokud mne pamět neklame, všechna odložená jednání u soudu byla odložena vždy jen na žádost Vaší strany....

Pro EO Servis

(podvedný, 3. 6. 2010 20:06)

Nevěřím. Není to tím, že by se v nich hnulo svědomí, ale potřebují si jenom uvolnit ruce pro další pochybné aktivity. Nebýt Sdružení společná obrana, pokračovali by ve vydírání a okrádání bez ostychu dál.
Připomeňme si, ty arogantní výhružné dopisy a telefonáty, které jsme od Jurenky dostaly, jako odpověď na naše nesouhlasné a vysvětlující dopisy.
Neostýchaly jste se vydírat i staré a nemocné.
Píšete, cituji: Žádný soud zatím neřešil podstatu sporu (a to platbu udržovacího poplatku).
Ano. Platba udržovacího poplatku bylo jádro Vašeho podvodu. Připomeňte si Váš tehdejší ceník. Pokud jej již nemáte, rád Vám kopii pošlu.
Uvěřím Vám až všem podvedeným pošlete omluvný dopis za způsobené příkoří a vrátíte tímto podvodem získané platby za tyto "udržovací poplatky". Ty rozhodně nebyly součástí "smluvního" vztahu!!!
Jak jednoduché!

pro: EO servis

(Petr, 3. 6. 2010 19:04)

Já vám nevěřím. Všichni zainteresovaní operátoři tvrdili,že Dohnal při opakovaných dotazech tvrdil,že udržovací poplatky se neplatí.Bylo to několik tvrzení proti jednomu.Policie nakonec uvěřila tomu jednomu není to podezřelé.Jurenka mi v listopadu r 2007 tvrdil,že jsem jediným postiženým a vyhrožoval mi rozhodčím řízením,když nebudu platit.Byla to lež v té době se ozvalo již několik jiných postižených. Ale je to pořád dokola.Přiznejte,že to byl záměr a třeba vám někdo odpustí.

...pes jitrničku sežral.....

(Mgr. David Ondrejkovič, 3. 6. 2010 18:45)

KOMUKOLI z oněch asi 1600 subjektů v jejich "katalogu" napíšete či zavoláte (vyjma několika - cca 10ti prokazatelně jejich vlastních záznamů), tak se dozvíte, že byli oklamáni EO Servisem - ať už se v onom "katalogu" ocitli JAKÝMKOLI způsobem. Všimněte si, že tohle tu ten gauner dole NIJAK nerozporuje - nemá toiž jak.

pro : poškozený, Petr

(EO Servis, 3. 6. 2010 18:35)

Už 2 roky se to tu mele pořád dokola a to stejné.. ANO klienti, kteří byli osloveni callcentrem a nečetli VOP mohli být uvedeni v omyl. ( To že operátoři tvrdili co tvrdili nikdo nepopírá). To že to nebylo NAŠÍM zaviněním a záměrné už bylo také několikrát prokázané. Ondrejkovič může posílat stížnosti, dovolání, odvolání, žaloby a třeba se stavět na hlavu ale PČR trestní oznámení DEFINITIVNĚ a pravomocně odložila, protože jsem se ničeho NEDOPUSTILI. Ondrejkovič bude dál tvrdit že "probíhá šetření", ale zapomíná dodat, že šetření neustále nových oznámení, které může podávat do nekonečna, na to má právo. Je to už 3 roky co se vedou spory a EO Servis s tím chce prostě zkoncovat. EO Servis ani nekrachuje, ani se nestěhuje, ale naopak rozšiřuje působnost, zdokonaluje služby a získává nové klienty. Ten návrh na dohodu byl zaslán, protože chceme problém, který vznikl na začátku jednou pro vždy uzavřít. A tímto končíme debatu, protože s Ondrejkovičem se diskutovat nedá a jen doufáme, že se přes 80 komentářů co sem ted rychle napíše lidi dočtou až sem.... ještě jednou díky všem, co dohodu uzavřeli a ještě jednou se omlouváme za vzniklé problémy. ZA CELÝ EO Servis, Jurenka, Dohnal, a celý celý tým EOS

...

(EO Servis, 3. 6. 2010 18:26)

komentáře fungují, ale nahoře je to líp vidět co ? :o)
To že se sem vyjadřujeme a někdo z EO Servisu se "ozval" znamená jen a pouze to, že míra blbostí co tu uvádíš už překročila hranici a je nutno to zase trošku usměrnit k realitě...

EO servisu

(poškozený, 3. 6. 2010 17:45)

Žádné jiné platby na 2 roky kromě 1250,- bez DPH to jste na počátku také tvrdili a co z toho vzniklo.Nedivte se,že vám nikdo nevěří ani soudy a advokáti.

dohoda ?

(Petr, 3. 6. 2010 17:28)

Smluvní vztah vznikl, ale na základě podvodu s udržovacími poplatky, proto je neplatný to soud ale zatím neřešil,kvůli vašim obstrukcím.Proč jste to řešení nenavrhli již dříve EO servise, pořád jste chtěli nějaké peníze za nic.Já sám jsem s vámi chtěl ukončit spor, ale nebyla s vámi řeč až nyní, kdy soudy poznávají co jste zač.Kromě jiného právník vám radí ať nereagujete na těchto stránkách tak se toho držte nyní už to nezachráníte.

....a koho to zajímá?

(Mgr. David Ondrejkovič, 3. 6. 2010 17:24)

Kdo jim věří, ať tam běží

A vy ostatní - nesmějte se tak nahlas!

A aby tedy nebylo žádných pochybností...

(EO Servis, 3. 6. 2010 17:21)

EO Servis tímto veřejně DEKLARUJE, že návrh na ukončení smluvního vztahu zaslaný klientům, kteří byli osloveni callcentry znamená UKONČENÍ smluvního vztahu, DEFINITIVNÍ narovnání sporu a společnost EO Servis to těchto klientech NEBUDE nárokovat ŽÁDNÉ smluvní pokuty ani platby. Jak to mimochodem JASNĚ vyplývá z textu dohody.

.. a ještě

(EO Servis, 3. 6. 2010 16:30)

A k tomu bodu o uzavření smlouvy.... Nevím o co Vám jde, ale pokud si přečtěte jakékoliv rozhodnutí soudu, které ruší rozhodčí nález u online uzavřených smluv, tak je zde jasně deklarováno, ze mezi stranami VZNIKL smluvní vztah ! To je něco co se popřít nedá a nikdo to nepopírá (kromě Vás pane Ondrejkoviči). Žádný soud zatím neřešil podstatu sporu (a to platbu udržovacího poplatku). Ale každopádně to, že smlouva BYLA uzavřena platně a že na základě ní BYLO OBĚMA stranami plněno nepopřete a můžete se třeba stavět na hlavu a zlostí u toho bouchat do stolu. Jen chci poukázat, že jste tu před pár lety tvrdil, jak Vám jde o "lidi". My navrhujeme všem ( i nám) ušetřit čas, peníze a starosti, ale to by znamenalo málo soudů, málo Vašich výřečných vystoupení a to jak tak koukám nechcete....

! ! !

(Mgr. David Ondrejkovič, 3. 6. 2010 16:28)

Všchny "nepříjemnosti" (ó jaký eufemismus!) způsobili Petr Dohnal spolu s Lukášem Jurenkou za pomoci Markéty Klimešové a spol. naprosto vědomě, záměrně a vlastním přičiněním. Stovky osob na jejich webu prostě NEMOHLY udělat stejnou chybu pokud by to nebylo úmyslem uvedených osob. Proti tomu NEEXISTUJE argument.

???

(EO Servis, 3. 6. 2010 16:23)

" dohoda sice říká, že na vyrovnání si EO servis, s.r.o. ponechá již uhrazenou částku, ale již nedeklaruje, že se EO servis, s.r.o. vzdává dalších nároků, na které jim dle jejich názoru a smlouvy s VOP vznikl nárok, což považuji za nejzásadnější aspekt a důvod smlouvu nepodepsat."

Z textu dohody o narovnání : " Podpisem této dohody jsou strany mezi sebou zcela vyrovnány a z titulu smlouvy po sobě navzájem již nebudou ničeho nárokovat". Tak buď neumíte číst, nebo vážně nevím co na tom není jasné.

"EO servis, s.r.o. zaslal vždy návrh textu dohody na dvou listinách, kdy na první je jen text, na druhé pouze místo pro podpisy. Toto je ovšem krajně nestandardní. V minulosti se již objevily případy (nikoliv ze strany EO servis, s.r.o.), kdy některé společnosti tohoto zneužívali – podpis s částí papíru odstřihly a přeměnily jej na směnku, proti které se lze jen velice těžko bránit!"

.. na 2 papírech (spojených) je to proto, že se to prostě na jeden list nevešlo :o) a pokud umíte COKOLIV doplnit POD podpis obou stran je to hezké, ale k ničemu, protože je to právě POD podpisem !!!

To co tu píšete jsou nesmysly a jen to dokazuje, že Vám vůbec nejde o ukončení sporů (o což se EO Servis tady teď snaží), ale o to vést Vaši svatou válku za každou cenu, ikdyž jsme tímto jasně deklarovali náš postoj k věci.

Naštěstí má většina lidí vlastní hlavu i názor a já tímto děkuji všem, kteří dohodu o narovnání již podepsali a zároveň se omlouváme za nepříjemnosti, které jsme (ne záměrně a ne zcela naším přičiněním) způsobili.

Sičárna...

(New, 3. 6. 2010 15:13)

To je dobrá sičárna.... to by mě nenapadlo....