Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležité: Rozbor argumentů

30. 4. 2008

 

V průběhu "causy EO Servis" již zazněla spousta argumentů. Protože je však množství poznatků uveřejněné na našich stránkách již poměrně značné, může být s hledáním některých důležitých informací občas problém. Proto jsme se rozhodli touto cestou postupně shrnout nejdůležitější argumenty hovořící jednoznačně ve prospěch tvrzení, že smlouva s EO Servisem je od počátku neplatná.

Složitost právnických frází bývá někdy pro člověka s průměrným právním vědomím málo srozumitelná a proto se pokusíme některé věci vysvětlovat přístupnější formou.

Je nám jasné, že i tak budou texty pro řadu lidí dlouhé a nezáživné, ale budeme se snažit alespoň zvýraznit ty nejdůležitější pasáže z nich a na konci každé kapitoly provést stručné shrnutí a závěr.

Tento souhrn argumentů budeme také průběžně aktualizovat.

 

1. Neplatnost rozhodčí doložky

1.1. Písemná forma rozhodčí doložky

Zákon o rozhodčím řízení (zákon č. 216/1994) jasně říká ve svém §3, že rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

 

EO Servis se neustále ohání účelově z kontextu vytrženou formulací, že "písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly." Toto ustanovení vyplývá z §40, odst. 4 Občanského zákoníku a jeho úpravu představuje "Zákon o elektronickém podpisu". Vzhledem k tomu, že samotná IP adresa k určení identity nepostačuje v žádném případě, je rozhodčí doložka neplatná. IP adresa totiž není občanský průkaz - může jen za určitých okolností identifikovat počítač, ze kterého bylo kliknuto - to v případě, že daný počítač má tzv. veřejnou IP adresu a to má dnes málokterý. To, že EO Servis v žádném případě neidentifikoval ani toto dokazují i formuláře, které některým z Vás zasílali jako "důkaz" - buď tam mají uvedenu pouze svoji vlastní adresu nebo adresu nějakého proxy serveru či brány Vašeho poskytovatele, která je stejná pro všechny, kteří jsou přes tohoto poskytovatele připojeni - tedy i pro několik tisíc lidí.

 

Taktéž není vůbec prokazatelné, že i kdyby snad byla nezpochybnitelně identifikována vaše veřejná IP adresa, že jste na tlačítko "Souhlasím" klikli skutečně Vy. Mohl by to být kdokoli, kdo zrovna seděl u Vašeho počítače - tedy třeba i malé dítě nebo kočka, která se náhodou prošla po klávesnici..

Na samotné absenci "písemného uzavření" rozhodčí doložky nic nemění ani to, že jste po "dokončení registrace" následně uhradili poplatek, který Vám byl prokazatelně prezentován jako jediná a konečná cena na 2 roky služeb, neboť ten jste uhradili na základě "Telefonické objednávky" jak Vám EO Servis napsal ve svém e-mailu. 

 

EO Servis se také raději nepouští do polemiky s druhým odstavcem tohoto paragrafu, který zní takto: "Tvoří-li však rozhodčí doložka součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, k níž se rozhodčí doložka vztahuje, je rozhodčí doložka platně ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhodčí doložkou byl druhou stranou přijat způsobem, z něhož je patrný její souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy". V tomto totiž spočívá jeden z kamenů úrazu pro EO Servis - na základě omylu, který Vám způsobili a jehož následně využili nemohou v žádném případě prokázat, že jste souhlasili s rozhodčí doložkou, která by zahrnovala spor o 60 tisíc + smluvní pokutu a lichvářské penále. Mohli by nanejvýš namítat, že jste možná souhlasili s rozhodčí doložkou vztahující se k částce 1250,- bez DPH na 2 roky služeb, ale kvůli tomu s Vámi přeci žádný spor nevede, že?

 

Existuje naštěstí již dosti judikátů - tedy závazných soudních rozhodnutí, ze kterých jednoznačně vyplývá, že platnou rozhodčí doložku NELZE v žádném případě uzavřít kliknutím na internetu. Jeden z odborných článků na toto téma si můžete přečíst například zde.

 
1.2. Nezávislost rozhodce

Ve svém § 1 a § 10 požaduje zákon o rozhodčím řízení bezvýhradně zaručení nezávislosti rozhodce. V našem případě nejen že rozhodce nikdy nebude schopen prokázat svou nezávislost, ale my jsme schopni jednoznačně jeho nezávislost zpochybnit, viz zde (a také v již provedeném notářském ověření obsahu stránek www.eocentrum.cz).

 

Ostatně i pokud pomineme nám známý fakt neexistence nezávislosti rozhodce, pak i podle § 11 odst. 4 tzv. „jednacího řádu rozhodčího řízení vedeného rozhodci sdruženými u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.“ je žalobce je povinen k rozhodčí žalobě připojit ověřenou kopii listiny, ze které vyplývá založení pravomoci Rozhodce (listina obsahující rozhodčí smlouvu), případně jiným hodnověrným způsobem uzavření rozhodčí smlouvy doložit. K tomu však v daném případě nedošlo ani nemůže dojít.

  

EO Servis vyhrožuje, že uplatní námitku nepříslušnosti soudu k řešení sporu, avšak nikde si nedovolí odcitovat právní ustanovení, podle kterého by tak učinil. Jedná se o § 106 Občanského soudního řádu, který sice v první větě prvního odstavce říká, že: "Jakmile soud k námitce žalovaného uplatněné nejpozději při prvním jeho úkonu ve věci samé zjistí, že věc má být podle smlouvy účastníků projednána v řízení před rozhodci, nemůže věc dále projednávat a řízení zastaví; věc však projedná, jestliže účastníci prohlásí, že na smlouvě netrvají." Avšak hned další větou pokračuje: "Soud projedná věc i tehdy, jestliže zjistí, že věc nemůže být podle práva České republiky podrobena rozhodčí smlouvě, nebo že rozhodčí smlouva je neplatná, popřípadě že vůbec neexistuje nebo že její projednání v řízení před rozhodci přesahuje rámec pravomoci přiznané jim smlouvou, anebo že rozhodčí soud odmítl věcí se zabývat.". Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je naprosto zřejmé, že soud naši věc projedná, neboť rozhodčí doložka je neplatná.


Všimněte si, že EO Servis používá výhradně formulaci: "...dojde k uplatnění námitky nepříslušnosti soudu....". Na základě výše uvedeného textu je naprosto zřejmé, že pravděpodobnost, že by soud tuto námitku uznal, je velmi blízká nule.

  
 

Shrnutí a závěr:

Rozhodčí doložka nebyla platně uzavřena, stejně jako celá smlouva a její uzavření nelze odvozovat od kliknutí na tlačítko "Souhlasím" na webu a to ani tehdy, pokud jste na základě telefonické objednávky uhradili onen poplatek (1250,- bez DPH), který Vám byl EO Servisem prezentován jako jediná a konečná cena za 2 roky jejich pochybných služeb.

Nezávislost rozhodce je zjevnou chimérou. Žádný rozhodce tak nemůže mít pro řešení sporu dostatek pravomoci.

Jakákoli námitka na věcnou nepříslušnost soudu bude tak soudem bezpochyby odmítnuta.
EO servis s tím může slovy klasika "nesouhlasit, může proti tomu i protestovat, ale to je tak asi všechno, co s tím může dělat".

Nenechte se tedy strašit a mást - EO Servis v tomto ohledu nemá žádnou šanci a dobře to ví! Spoléhá zjevně pouze na to, že se mu do prvního soudního rozhodnutí (jehož vydání se bude nepochybně snažit všemožnými formalistickými obstrukcemi co nejvíce oddalovat) podaří zastrašit co nejvíce poškozených a vnutit jim svou verzi dohody bohatou na zadní vrátka a trojské koně (viz zde) tak, aby ji mohl následně kdykoli zpochybnit.

 

 

 

 

2. Uvedení v omyl a využití omylu při sjednávání smlouvy a v následných krocích

Na základě dosavadního vyšetřování, tedy především díky svědectví mnoha desítek až stovek poškozených, výpovědí telefonních operátorů a manažerů společnosti Quality Brands a zaměstnanců marketingové agentury SaveMAX, je naprosto zřejmé a nezpochybnitelné, že informace, na základě kterých se Vám dostalo informací o jediné a konečné ceně 1250,- Kč bez DPH jako o jediné a konečné platbě za 2 roky služeb portálu www.eocentrum.cz poskytoval jmenovitě Dohnal a čas od času Klimešová.  Je podle nás dostatečně prokázáno, že Dohnal se osobně účastnil tzv. náslechů - tedy hovorů operátorů s klienty, kde tyto informace zazněly a že na dotazy operátorů týkající se měsíčního udržovacího poplatku odpovídal v tom smyslu, že se tento neplatí pokud klient uzavře smlouvu "v akci" prostřednictvím telefonního operátora. Existují také e-maily, kde Klimešová tuto podvodnou informaci poškozeným sděluje.

I když EO Servis popírá, že by poškozené v omyl uvedl, nemůže v žádném případě popřít, že svým nekompromisním požadavkem na Vaše plnění vyplývající z předmětné smlouvy Vašeho omylu využívá. Z hlediska trestního zákona jde naprosto o totéž.

Jediným způsobem, kterým se může EO Servis pokusit z této smyčky vyvléci je to, že se budou jeho společníci a zaměstnanci snažit onen úmysl házet jeden na druhého. Teoreticky by se tak mohlo stát, že by trestní soud prohlásil, že se nepodařilo prokázat konkrétní úmysl konkrétní osobě, ale fakt, že jste byli uvedeni v omyl a že bylo následně Vašeho omylu využito je nezpochybnitelný. Těžko však předpokládat, že by soud uvěřil, že někdo ze společníků či zaměstnanců takhle miniaturní společnosti nevěděl o 4800% (čtyřech tisících osmi stech procentech) procentech ceny jediného jimi nabízeného produktu.

Shrnutí a závěr:

Lze jen těžko zpochybnit, že jste byli uvedeni v omyl a že Vašeho omylu bylo následně využito. Jak známo - právní úkon učiněný v omylu je neplatný.


 

3. Podstatný omyl neboli "error essentialis"

Omylů, ve které Vás EO Servis zjevně uvedl a kterých se neustále snaží využít je celá řada, takže nezaškodí si je nějakým způsobem roztřídit. Můžeme je rozčlenit zhruba to těchto kategorií:

3.1. Omyl ohledně výsledné ceny za "produkt"
Zde se jedná o zatajení, či minimálně neuvedení podstatné složky ceny ve výši 4800% (čtyři tisíce osm set procent) ceny nabízené. Nabízí se srovnání např s uváděním cen s DPH a bez DPH, kde však případný rozdíl v ceně činí maximálně 19%. Dále se nabízí srovnání s akcí typu "Mobil za korunu" některého z telefonních operátorů. Jak bylo však zjištěno dotazem u T-Mobile - pokud by bylo prokázáno, že klient obdržel od některého s dealerů informaci v tom smyslu, že daný mobilní telefon opravdu může získat za jednu korunu bez dalších závazků, považuje to operátor automaticky za důvod odstoupení klienta od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a s náhradou všech škod tím vzniklých.

Pokud někdo "zapomene uvést" klíčovou součást ceny, která 48 x převyšuje cenu, která zmíněna je nebo pokud tuto klíčovou součást výsledné ceny zcela zjevně zakamufluje tak, aby její odhalení maximálně ztížil (a to navíc i za pomoci otevřené lži), pak se nelze tohoto plnění v žádném případě domáhat právní cestou, což nám soud dozajista potvrdí. To, že EO Servis v otázce ceny zcela otevřeně lhal považujeme vzhledem ke všem nám dostupným informacím za prokázané.

Tento omyl považujeme za klíčový - v právnické řeči "podstatný", který je sám o sobě důvodem neplatnosti právního úkonu uzavření smlouvy.

 

3.1.2. Omyl vážící se k zázemí "produktu"

V této kategorii se jedná především o známé Evropské dotace (alias chyba programátora). Bylo jednoznačně prokázáno, EO Servis nikdy žádné dotace z fondů EU neobdržel, ani o ně nežádal.

Dále byl vyvolávám nepravdivý dojem, že jejich "produkt" je součástí celoevropského projektu European Bussines Centre, což se také ukázalo jako naprostá lež.

Tyto lživé informace podávali pouze za účelem vyvolání zdání serióznosti svého "projektu" a na podporu uvedení v omyl ve věci celkové ceny.

Dalším omylem, který se hoši z EO Servisu snažili šířit byl známý - a dnes již směšný - "počet spokojených klientů"

Z hlediska práva je tento omyl možno považovat za vedlejší - pokud by byl jediný, bylo by na posouzení soudu, zda by uznal, že cena za daný produkt odpovídá či neodpovídá jeho obsahu. Ve spojitosti s výše uvedeným omylem podstatným však bude sloužit jako jeden z důkazů.

 

3.1.3. Omyl vážící se ke kvalitě "produktu"

Tento omyl byl vyvolán mimo jiné zdáním, že webové stránky www.eocentrum.cz obsahují různé jazykové mutace a že existují propojené projekty v sousedních zemích. V okamžiku, kdy Vás na svůj "produkt" lákali však nic takového prokazatelně neexistovalo - vlaječky, které simulovaly jazykové mutace, stejně jako odkazy na mapky jednotlivých států Vás zavedly zpět na hlavní stranu. Dodatečně

Další zdání, které stránky vyvolávaly bylo deklarované množství subjektů na nich již inzerujících - to jsou ty známé společnosti, které možná doposud ani nemají tušení, že jsou na tomto webu uvedeni. Poznáte je podle toho, že jejich jediným kontaktem je e-mailová adresa info@eocentrum.cz

Také tento omyl je možno považovat za vedlejší - pokud by byl jediný, bylo by na posouzení soudu, zda by uznal, že cena za daný produkt odpovídá či neodpovídá jeho obsahu. Ve spojitosti s výše uvedeným omylem podstatným však bude sloužit jako jeden z důkazů.

Shrnutí a závěr:

Z hlediska soudu o neplatnost smlouvy bude rozhodující "Omyl podstatný", ostatní budou sloužit více-méně pro dokreslení situace.

 

 

4. Rozpor se zásadami poctivého obchodního styku

V tomto bodě odkazujeme na tento článek v časopise Profit (zde je druhá strana). Když jsme jej četli, měli jsme chvílemi pocit, že jej psali podle našeho případu.5. Naléhavý právní zájem

Tento pojem znamená v právnickém jazyce nebezpečí, které Vám hrozí, pokud soud nerozhodne o neplatnosti smlouvy. Soudy totiž občas namítají, že pokud po dotyčném zatím nikdo nic nechce, nelze prokázat dostatek naléhavého právního zájmu. Je to asi obdobný argument, jako kdyby jste přišli na Policii s tím, že Vás někdo sleduje a vyhrožuje Vám a Policie by Vám řekla, aby jste tam přišli a nahlásili to až Vás zastřelí - do té doby, že nemáte dostatek naléhavého právního zájmu. Vypadá to jako nesmysl, ale jak víme, občas se to stává. Proti tomuto hypertrofovanému formalismu se v žalobě zajišťujeme požadavkem na plnění - neboli žalobním petitem na vrácení již provedených plateb. Pokud by soud nerozhodl  samostatně ve věci neplatnosti smlouvy jako takové, pak rozhodně rozhodne (zvláštní kombinace slov) ve věci vrácení neoprávněně vylákaných plateb - tedy především oněch 1250,- Kč s DPH. Pochopitelně, že rozhodne-li o vrácení této platby je tím automaticky dána i neplatnost smlouvy jako takové.

Naléhavý právní zájem je tedy ve Vašem případě doložitelný vyděračskými dopisy a e-maily EO Servisu, kde vám opakovaně vyhrožují vymáháním neoprávněného plnění. Dále jste bezprostředně ohroženi evidentně zmanipulovaným rozhodčím řízením, kdy člen představenstva soukromé společnosti, která má dle VOP určit rozhodce je zároveň TOP zákazníkem EO Servisu. Je dokonce celkem spolehlivě doložitelné, že již nejméně v jednom případě rozhodce spojený s touto soukromou rozhodcovskou společností učinil nejméně jedno zcela závislé rozhodnutí a podle našich informací v tomto okamžiku čelí trestnímu oznámení.  Je tak do jisté míry ohroženo Vaše ústavní právo na projednání Vaší záležitosti před nezávislým soudem.


Shrnutí a závěr:

Je vcelku nepochybné, že ve Vašem případě existuje naléhavý právní zájem a soud musí Váš případ projednat. V opačném případě by to mohlo jako krajní možnost vést až k ústavní stížnosti pro porušení listiny základních práv a svobod. 

6. Úloha trestního řízení v celém případu

Na rozdíl od případů většiny ostatních podvodných katalogových firem hraje v naší cause nezastupitelnou roli probíhající trestní řízení. Zatímco klienti poškození Intercable Verlagem nebo European City Guide teprve u civilního soudu dávají dohromady důkazní materiál a na jednotlivých stáních tento konfrontují s argumenty protistrany (což celé řízení samozřejmě prodražuje a prodlužuje), my máme možnost předložit ucelený důkazní materiál, potvrzený navíc státem certifikovanou autoritou - tedy policejním vyšetřovatelem a státním zástupcem.

Kdokoli z poškozených, který se připojil k trestnímu oznámení je oprávněn nahlédnout do vyšetřovacího spisu a činit si kopie. Kdo z vás toto učinil a viděl na vlastní oči ty usvědčující materiály, které nezvratně prokazují nespočetné lži, kterými nás společníci EO Servisu častují, musí se nad jejich ubohoučkými snahami cokoli nám dokázat jen povzneseně usmát.

Důkazní řízení tak bude v našem případě mnohem a mnohem jednodušší - veškerá  svědectví téměř dvou stovek poškozených a všechny potřebné dokumenty jsou již obsaženy v jednom patřičně tlustém spise. Toto považujeme za první a nejdůležitější úlohu trestního řízení.

Druhým úkolem trestního řízení je prokázat úmysl a osobní odpovědnost konkrétních osob páchat trestnou činnost. Toto bude užitečné v okamžiku, kdy chlapci dovedou EO Servis ke krachu a budou se tak snažit vyhnout zaplacení všech soudních náhrad a podvodně vylákaných plateb, které jim soud uloží. Pokud se jim tedy podaří prokázat úmysl páchat trestnou činnost, pak bude možno v tzv. adhezním řízení vymáhat po nich náhradu škody z jejich osobního majetku. Osobně se již velmi těším na jejich exekuci!

Pokud by se nepodařilo konkrétní osobě prokázat úmysl spáchat podvod (což vidím jen jako velmi málo pravděpodobnou možnost), pak zůstává souhrn nezpochybnitelných důkazů o tom, že jste byli uvedeni v omyl a soud na základě těchto nezpochybnitelných skutečností bude moci rozhodnout o tom, že smlouva mezi vámi a EO Servisem je neplatná.

Shrnutí a závěr:

Trestní řízení jednoznačně shromáždilo nezpochybnitelné důkazy ve Váš prospěch, které budou soudem v tomto smyslu použity. Pokud se podaří i prokázat konkrétním osobám úmysl páchat trestnou činnost, budou společníci EO Servisu vystaveni náhradě škody ze svého nemalého osobního majetku. Jako vedlejší, avšak pro nás velmi příjemný efekt bude velmi pravděpodobně i nepodmíněný trest odnětí svobody pro hlavní aktéry - pachatele.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ticho před bouří

(Palacka, 3. 5. 2008 8:44)

Po Občanském judu, podaných žalobách a trestních oznámeních se jim do polemik asi nechce. Nejspíš mají ještě dost obětí na financování svých firemních i soukromých aktivit, tak si hledí obírat ty, co se nechají. A loví nové oběti, naplňujíc tím smysl svého podvodného bytí.

A tady je klid....

(Mgr. David Ondrejkovič, 2. 5. 2008 21:10)

Není překvapením, že tady se do žádné polemiky nepouštějí.....