Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzor plnohodnotné stížnosti proti odložení trestní věci

8. 1. 2009

Poslední změna 12.1.2009 v 17:50 hod.

Toto je možno považovat za finální verzi s drobnými faktickými úpravami. Přesně toto znění bylo dnes odesláno poštou vyšetřovateli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ke stažení ve formátu DOC zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Policie ČR
Správa Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality - 3. oddělení
Kounicova 24, 611 32 Brno

k rukám vyšetřovatele kpt. Mgr. Rudolfa KOLEGARA

K č.j.: PJM-683/TČ-2008-03


Věc: Stížnost proti usnesení o odložení věci v trestním řízení

Dne 12. ledna 2009 mi bylo doručeno usnesení o odložení věci podezření ze spáchání trestného činu podvodu se zdůvodněním, že nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.
Proti tomuto usnesení podávám stížnost ve smyslu § 159a, odst. 6) zákona č 141/1961 ve znění pozdějších novelizací (Trestní řád) z těchto důvodů:


1.Subjektivní stránka trestného činu podvodu

Odůvodnění se vůbec nezabývá skutečností, že cena předmětného obchodního závazkového vztahu je celkem 61250,- Kč bez DPH, což je cena naprosto nepřiměřená, neobvyklá a je mnohonásobkem běžné ceny.

Není namístě argumentovat naprostou volností smluvních cen v obchodních vztazích, neboť zde jde o řízení trestní a pro účely prověřování je nezbytné posuzovat tuto cenu z hlediska její obvyklosti na trhu.

Taktéž není namístě srovnání s reklamními akcemi typu „mobil za korunu“, neboť v takovýchto případech je zcela zřejmé, že „koruna“ není za mobil cenou obvyklou a je tudíž zcela logické hledat i další platby až do výše obvyklé ceny.

Není namístě ani srovnávání s uváděním cen např. bez DPH, bez palivových příplatků či letištních tax, neboť v takovýchto případech:

rozdíl v ceně mezi cenou deklarovanou (zvýrazňovanou) a požadovanou nikdy nečiní 4800% jako v případě EO Servisu a jeho „produktu“ EO Centrum. I v těch nejkřiklavějších případech se jedná o rozdíl maximálně do 50%

jen zcela výjimečně nastane skutečné plnění (poskytnutí zboží či služby) předtím, než by byla uhrazena skutečně požadovaná cena

není fakticky nemožné v případě rozpoznání omylu od smlouvy odstoupit aniž by sankce činily 100% částky, kterou by klient tak jako tak zaplatil (např. ve formě smluvní pokuty za předčasné ukončení smluvního vztahu), kdyby od smlouvy neodstupoval – navíc po nedělitelnou dobu několika let.

doposud nikdy nebyl zaznamenán tak drastický nepoměr (fakticky 100% : 0 %) mezi těmi, kteří se cítí podvedeni a těmi, kteří nabídku pochopili ve shodě s poskytovatelem dané služby nebo zboží.


Naopak je zcela namístě srovnání s jinými katalogovými podvody, například společností Intercable Verlag, Construct Data, EucoData, Nova Chanel, AIVision, s.r.o, apod., které působí (či působily) na českém území v nějaké podobě již od 90-tých let. Podezřelým musely být tyto podvodné postupy katalogových společností známy, což lze doložit např. obsahem dopisů, kterými se EO Servis u poškozených domáhá svých pohledávek - tyto jsou podle vyjádření právníků, kteří katalogové podvody v minulosti řešili (např. AK Kořán & Fiřt, Hybernská 32, Praha 1), v některých pasážích téměř opsány od obdobných dopisů, které obdrželi poškození klienti společností výše uvedených. Je zcela nepochybné, že se těmito postupy inspirovali a aplikovali je po částečném zdokonalení právě na „projekt EO Centrum“ výhradně za účelem uvádění v omyl a následného vymáhání plnění takto podvodem získaných finančních částek. Tomu odpovídá i obsah jejich Všeobecných obchodních podmínek (i bez ohledu na bod 4.2.6.), které jsou typické především následujícími aspekty:

Zcela hypertrofovaná je ta část VOP, která je orientovaná na vymáhání finančního plnění ze strany poškozených, což je dovoditelné zejména z těchto ustanovení:

Úrok z prodlení je zcela netypický a nepřiměřeně vysoký – převyšuje obvyklou výši cca čtyřnásobně. Vyšetřovatel se nikterak nezabýval skutečnostní, zda tímto je či není naplněn trestný čin lichvy podle § 253 zákona č. 140/1961 Sb. (Trestní zákon) ve znění pozdějších novelizací, přestože hodnota úroku je k hodnotě plnění v hrubém nepoměru a tato pohledávka je ve vztahu ke klientům uplatňována.

Předčasné ukončení smluvního vztahu je možné pouze po zaplacení pokuty, rovnající se částce, kterou by poškozený tak jako tak musel zaplatit i kdyby smlouvu předčasně neukončil

Ve VOP je ustanoveno automatické obnovení smluvního vztahu, přičemž kvůli různým datům, za které EO Servis v různých dokumentech označuje počátek smluvního vztahu není zřetelné, kdy vlastně lze smlouvu vypovědět tak, aby nenastalo automatické prodloužení o jeden rok

Jako jediné možné řešení sporů připouští VOP rozhodčí řízení ad hoc rozhodcem, který bude určen soukromým rozhodčím centrem s názvem Unie pro rozhodčí a mediační řízení a.s. I když pomineme zavádějící název této soukromé společnosti, který vyvolává dojem, že se jedná např. o obdobu povinné profesní komory advokátů či lékařů, nelze pominout skutečnost, že dotyčné soukromé rozhodčí centrum nikdy nezveřejnilo seznam svých rozhodců. Nejpodstatnější skutečností je však provázanost tohoto rozhodčího centra se samotnou společností EO Servis s.r.o., neboť jedním z tzv. TOP zákazníků společnosti EO Servis je podle jejich vlastních webových stránek společnost MONTESCO s.r.o., jejímž jediným majitelem je člen představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení Mgr. Robert Waschka. Dalším členem představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení byl až do prosince 2008 Zdeněk Lukeš, který je totožný s osobou, která za společnost SAVVY zajišťovala ověřování pravosti VOP a ceníku pro společnost EO Servis s.r.o. Toto ověřování je však zcela neprůkazné, jak sám Zdeněk Lukeš přiznal na jednání civilního soudu dne 19.9.2008 (spis. zn. 50 C 60 /2008), zatímco podezřelí tvrdili poškozeným pravý opak.

Ve VOP je ustanovena možnost opakovaného uložení pokuty poškozenému ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti písemně informovat EO Servis o jakýchkoli změnách v identifikačních údajích. Vzhledem k velmi vágní formulaci tohoto požadavku lze takto „pokutovat“ poškozené v podstatě za cokoli a zejména toto ustanovení využívat v případě, když podvedený popírá platnost smlouvy jako celku pro uvedení v omyl ze strany provozovatele. Tuto pokutu lze také využít pro zvýšení psychologického nátlaku na poškozeného prostřednictvím zvyšování požadované částky v případě, že EO Servis „usoudí“ že ke změně došlo, například tehdy, když poškozený nepřevezme zásilku.

Naopak práva zadavatelů jsou vymezena tak neurčitě, že není možno určit, kdy EO Servis ještě plní smlouvu a kdy je již v prodlení s tímto plněním. To platí prakticky ve všech ohledech.


Z ceny požadované společností EO Servis lze jednoznačně dovodit, že odporuje elementární logice, aby kdokoli vědomě kupoval takovéto služby v nabízeném rozsahu za požadovanou cenu 61250,- Kč bez DPH. I kdyby takovýto smluvní vztah žádná ze smluvních stran nenapadla, jevil by se jeho obsah sám o sobě jako krajně podezřelý (např. z hlediska praní špinavých peněz – znovu zdůrazňuji slovo například).

Z nahrávek telefonických hovorů s klienty (celkem existují plná dvě DVD se soubory OGG a MP3, které má vyšetřovatel podle našich informací k dispozici) vyplývá, že nikoli zanedbatelná část z nich váhala i nad cenou 1250,- Kč, která se jim zdála leckdy vysoká ve srovnání s tím, co jim nabízené zařazení do webového katalogu může přinést.

Jednoznačný závěr, který lze z výše uvedených skutečností dovodit je, že pouze klient uvedený v omyl mohl uzavřít takto extrémně jednostranně nevýhodnou smlouvu.

To, že všichni námi oslovení klienti uvedené společnosti potvrzují, že byli uvedeni v omyl, který spočíval v přesvědčování o výši celkové ceny, která se pohybuje v pásmu cen obvyklých (1250,- / 2500,-Kč) tuto skutečnost potvrzuje. Za celou dobu existence Občanského sdružení Společná obrana se nepodařilo vypátrat jedinou osobu, která by potvrdila, že od samého počátku a již před uzavřením smluvního vztahu věděla, že je produkt nabízen za celkovou cenu 61250,- Kč bez DPH a že by s vědomím této ceny smluvní vztah uzavřela.

Úmysl uvést klienty v omyl také potvrzuje rozesílání formuláře „RES“ společností EO Servis. Tento formulář je zejména svou vizuální a obsahovou podobou s formuláři ČSÚ a názvem Registr ekonomických subjektů způsobilý vyvolat dojem, že se jedná o povinný úkon vyžadovaný orgány státní správy. Tato skutečnost byla potvrzena tiskovými mluvčími Ministerstva financí a Českého statistického úřadu v reportáži televize Nova dne 18.12.2008 (Televizní noviny – první zpráva). Tento formulář, kterým dotyčný subjekt uskutečňuje svou registraci v Registru ekonomických subjektů, vede ve finále zcela jiným způsobem k uzavření fakticky totožného smluvního vztahu jako u klientů, kteří učinili telefonickou objednávku „produktu“ EO Centrum.

Úmysl uvést v omyl vyplývá také ze skutečnosti, že podezřelí hovořili neustále o výhodnosti ceny, což zdůrazňovali zejména pro prvních 5000 zákazníků. I v usnesení proti kterému podávám stížnost se objevuje tvrzení podezřelých, že produkt EO Centrum měl patřit k nejlevnějším na trhu. Pokud by slovem „nejlevnější“ označovali skutečně celkovou cenu 61250,- Kč bez DPH, pak by zcela vědomě lhali. Naopak je zcela logické, že uvedenou formulaci používali proto, aby poškozené přesvědčili, že celková a konečná cena je pouze 1250,- / 2500,- Kč.

Podezřelí argumentují vůči poškozeným i vůči vyšetřovateli skutečností, že neměnnost VOP a ceníku na jejich webových stránkách je pravidelně ověřována nezávislou společností SAVVY. Zpočátku dokonce zcela popírali existenci jiné verze jejich VOP (např. dopisy rozesílané poškozeným 19.12.2007), později však byli nuceni pod tíhou důkazů tuto existenci připustit, ačkoli stále tvrdí, že na jejich webových stránkách nikdy VOP bez uvedení měsíčního udržovacího poplatku nebyly umístěny.

Samotné ověřování existence jediných VOP od samého počátku existence webových stránek www.eocentrum.cz spočívá dle protokolu o výpovědi jednatele společnosti SAVVY (a bývalého člena představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení) Zdeňka Lukeše na Policii ČR ze dne 17.12.2007 ve stahování ceníku jedenkrát týdně a VOP každé 2 hodiny. U žádné jiné společnosti v ČR se doposud nepodařilo zjistit stejně předimenzovaný způsob ověřování neměnnosti VOP a ceníku. Navíc není zřejmé kam vedl v danou chvíli odkaz na VOP, které četl ten který poškozený, neboť i v usnesení je uvedeno, že obsah serveru mohl být podezřelými libovolně měněn.

S pravděpodobností hraničící s jistotou lze dovodit, že takto abnormálně naddimenzované ověřování VOP a ceníku bylo dohodnuto předem s vědomím, že neměnnost těchto dokumentů bude zpochybňována.

Na jednání civilního soudu dne 19.9.2008 navíc Zdeněk Lukeš přiznal, že ověřování není nijak certifikováno a principiálně je možné kdykoli měnit jakékoli atributy (čas i datum) stažených souborů aniž by to kdokoli poznal.

V období květen až červen 2007, kdy podle usnesení (na str. 9) prováděla společnost EO Servis s.r.o. prodej prostřednictvím obchodního zástupce (Společnost SaveMAX), byl uzavírání obchodních smluv podle dostupných informací (Formulář „Závazná objednávka“) osobně přítomen i podezřelý Dohnal, který se podílel na ústním ujišťování klientů o tom, že se žádný měsíční udržovací poplatek nehradí, ačkoli byl tento poplatek uveden z druhé strany objednávkového formuláře. Z usnesení není známo, zda byli klienti, kteří podepsali tyto formuláře vyslechnuti, ani jaká byla jejich verze. Pokud by tito vypovídali o ujišťování podezřelého Dohnala stran měsíčního udržovacího poplatku ve shodě s pracovníky Quality Brands, došlo by zcela jistě k významnému posunu v pochybnostech v neprospěch podezřelých.

Z usnesení vyšetřovatele nevyplývá ani náznak jakéhokoli jiného možného vysvětlení proč by společníci EO Servis s.r.o. vlastně nabízeli svůj jediný produkt za tak výrazně vysokou cenu, za kterou je na volném trhu logicky absolutně neprodejný.

Z výše uvedeného vyplývá jednoznačný závěr, že uvádění v omyl za účelem obohacování je přímo podstatou činnosti společnosti EO Servis s.r.o. S touto elementární logikou se odůvodnění usnesení, proti kterému podávám stížnost nedokáže žádným způsobem vyrovnat.2.Nepoměr přístupu vyšetřovatele k důkazům obou stran

Je až zarážející, jak Usnesení zpochybňuje výpovědi a důkazy předkládané několika stovkami poškozených, přičemž tvrzení předkládaná společníky a zaměstnanci společnosti EO Servis nijak zásadně zpochybňována nejsou. V podstatné části tvrzení podezřelých se přitom jedná o zcela nepravděpodobné až krkolomné konstrukce.2.1. Zpochybňování důkazů od poškozených

Pokud vyšetřovatel zpochybňuje výpovědi a důkazy majitelů, manažerů a zaměstnanců společností Alkar Trading s.r.o., Quality Brands a WebCzech, kteří dokládají existenci Všeobecných obchodních podmínek bez ustanovení o měsíčním udržovacím poplatku na webu www.eocentrum.cz v době uzavírání některých smluvních vztahů společnosti EO Servis s.r.o. s klienty, pak je zcela namístě podání trestního oznámení na tyto osoby pro podezření ze spáchání trestného činu křivé výpovědi podle § 175, odst. 2) trestního zákona jako jediná cesta k odstranění rozporů mezi jejich výpověďmi a výpovědí podezřelého Dohnala.

Podle informací z trestního spisu byl Janem Škrancem - jednatelem společnosti WebCzech předložen vyšetřovateli objektivní důkaz v podobě originálního e-mailu odeslaného mu podezřelým Dohnalem, jehož přílohou byly právě Všeobecné obchodní podmínky bez zmínky o měsíčním udržovacím poplatku v bodě 4.6.2. – tedy ve stejné podobě v jaké si je vytiskla z webových stránek www.eocentrum.cz jak Alena Okrajková (Alkar Trading s.r.o.), tak i Alena Adamíková (Quality Brands). Uvedený e-mail má zachovánu originální hlavičku, která popisuje jeho „cestu internetem“, a ze záznamů nameserverů na cestě (např. ns.pipni.cz) lze ověřit jeho autentičnost, o což se však vyšetřovatel zjevně ani nepokusil.

U společnosti Alkar Trading s.r.o. doposud existuje originální e-mailová komunikace (včetně hlaviček e-mailů) mezi touto společností a EO Servisem, která prokazuje existenci VOP bez uvedení měsíčního udržovacího poplatku na webu www.eocentrum.cz. Je mi taktéž známo, že podezřelý Dohnal v prvním pololetí telefonicky kontaktoval jednatelku společnosti a požadoval osobní schůzku, přičemž předběžně navrhoval řešení problému (bez bližší specifikace) výměnou za ukončení spolupráce společnosti Alkar Trading s.r.o. s Občanským sdružením Společná obrana. O této skutečnosti byl bezodkladně informován vyšetřovatel Městského ředitelství Police ČR v Brně.

Je pravdou, že řada poškozených převzala text trestního oznámení i se souvisejícími dokumenty z webových stránek Občanského sdružení Společná obrana (kde byly umístěny po zaslání od společnosti Alkar Trading s.r.o.), avšak každý jednotlivý poškozený byl následně vyslechnut individuálně prostřednictvím místě příslušného oddělení či správy Policie ČR, kde svou výpověď upřesnil včetně důkazních materiálů. Není proto možno zpochybňovat důkazy jen z toho důvodu, že by snad řada poškozených jednala v prvním úkonu trestního řízení zmatečně.


2.2. Akceptace prokazatelně lživých tvrzení podezřelých


2.2.1. Telefonická objednávka

Např. na str. 3 předmětného usnesení je uvedeno: „Dále klient obdržel e-mail vygenerovaný systémem, kde mu poděkoval za zájem o služby a odkázal jej na odkaz, který byl vytvořen unikátně pro každého jednotlivého klienta.....“

Není pravdou, že se jednalo o poděkování za zájem o služby – předmětný e-mail doslova uváděl: „Subject: EO Centrum – dokončení registrace; Vážený kliente, Děkujeme za Vaši telefonickou objednávku služby „balíček KOMPLET“ Evropského obchodního centra na serveru www.eocentrum.cz – který provozuje společnost EO Servis, s.r.o.; Pro dokončení Vaší registrace klikněte na níže uvedený odkaz.....(následuje unikátní odkaz).....; S pozdravem EO Centrum www.eocentrum.cz“

Uvedená formulace jasně dovozuje:

objednávka již byla provedena po telefonu a cena o které se v ní hovořilo platí.

Zde je nutno zdůraznit, že v řadě telefonických nahrávek se poškození výslovně zeptali, zdali se kromě ceny 1250,- Kč bez DPH platí ještě nějaký jiný poplatek a bylo jim výslovně potvrzeno, že nikoli – a to jak operátory callcentra, tak i Klimešovou, pokud volali na číslo uvedené na webu www.eocentrum.cz (zmíněné nahrávky však pocházejí výhradně z callcentra Quality Brands).

úkon ke kterému směřuje unikátní odkaz (dokončení registrace) je zcela bagatelní a nezpůsobí zásadní změnu smluvního vztahu

jsme EO Centrum - tak se podepisujeme a stejně tak jsme se Vám představovali i v telefonu

Nutno zdůraznit, že formulace použitá vyšetřovatelem na str. 9 předmětného usnesení, že „...skutečnost, kdy se operátoři společnosti Quality Brands s.r.o. představovali potencionálním klientům jako společnost EO Servis, s.r.o. (Evropské obchodní centrum), mohla být pro část klientů matoucí.“ je zcela zavádějící, neboť žádný běžný klient neměl v podstatě šanci rozpoznat, že hovoří s někým jiným než s tím, kdo mu nabízí danou službu. I když je nám známo, že několika jednotlivých případech (při zvlášť složitých dotazech klientů) operátoři použili formulaci, že volají z callcentra, v žádném z těchto případů, nemohlo být klientovi neznalému praxi callcenter zřejmé, zda se jedná o callcentrum externí či o callcentrum, které je integrální součástí „Evropského obchodního centra“. V praxi jakéhokoli callcentra jde navíc o naprosto běžný postup (České radiokomunikace, Česká pojišťovna, apod.), což muselo být podezřelým známo a není vyloučeno, že tuto skutečnost chtěli naopak využít ve prospěch uvádění klientů v omyl.


2.2.1.1. Callscript

Podezřelý Jurenka dle Usnesení uvedl, že callscript používaný společností Quality Brands obsahoval „mylný název společnosti“. Tento název – EVROPSKÉ OBCHODNÍ CENTRUM - je však totožný s dominantním nadpisem webových stránek www.eocentrum.cz


2.2.2. Tvrzení Klimešové o omylu

V celém výše uvedeném kontextu je skutečně naprosto neuvěřitelné tvrzení Klimešové, že se jen „spletla“, když odpovídala klientům telefonicky i písemně, že se žádný měsíční udržovací poplatek neplatí. Pokud by například tvrdila, že se spletla proto, že neumí číst a psát – bylo by to také ze strany vyšetřovatele pojato jako uvěřitelný důvod?


2.2.3. Dotace EU

Odůvodnění usnesení, proti kterému podávám stížnost akceptuje bez výhrad vysvětlení podezřelých, že zmínky o dotacích EU a o podpoře orgánů EU projektu EO Centrum byly pouze chybou vyplývající z neuskutečněného prvotního záměru. Nikdo z osob podávajících vysvětlení také nejmenoval konkrétní společnost se kterou byla vedena ústní jednání o dotacích EU (alespoň se o tom usnesení nezmiňuje) a v rámci vyšetřování nebyla tato skutečnost prověřena podáním vysvětlení osoby, která údajně vedla s EO Servisem ústní jednání. Vše napovídá skutečnosti, že žádná jednání o dotacích EU nikdy nebyla společností EO Servis nikdy s nikým vedena a jejich tvrzení je tak ryze účelové.

Uvedené tvrzení však bylo podle logiky prezentace „produktu EO Centrum“ pečlivě zakalkulováno k vytvoření iluze solidnosti nabídky a zejména pak do zdůvodnění ceny 1250,- Kč, která se v kontextu původně nabízené služby (celoevropský projekt se zaklíčováním do významných vyhledávačů) jevila spíše na spodní hranici ceny obvyklé (viz tehdejší ceníky srovnatelných služeb – Seznam.cz, Atlas.cz, Centrum.cz). Ve schváleném callscriptu i v nahrávkách telefonických hovorů se hovoří o tom, že cena na kterou byly služby ohodnoceny (a pozor – zde se nehovoří o žádné aktivaci, ale o celkové ceně za služby!) - tedy 9 – 13 tisíc korun, byla právě díky dotacím EU snížena na 2500,- Kč potažmo 1250,- Kč při telefonické objednávce.

I když se tak v souvislosti s částkou 1250,- / 2500,- Kč hovořilo (nikoli vždy) o „ceně aktivace“ - nebyl vzhledem k výše uvedeným skutečnostem důvod hledat kromě oné samotné aktivace ještě nějaké další skryté platby za cokoli jiného, neboť „cena aktivace“ byla díky deklarovaným dotacím EU srozumitelně odvozena od ceny obvyklé za kompletní službu.

I když by snad někteří klienti (z hlediska běžné logiky až paranoidně) hledali další skryté poplatky, jen těžko mohli předpokládat, že tyto skryté poplatky jsou způsobilé navýšit cenu o 4800% čímž bude zcela principiálně popřeno vše, co bylo doposud sděleno.


2.2.4. Konstrukce plateb společnosti Quality Brands za telemarketingovou kampaň

Usnesení na str. 4 dovozuje skutečnost, že společnost Quality Brands mohla vědět o existenci měsíčního udržovacího poplatku, z výpočtu ceny, kterou společnost QB dostávala za každého navolaného klienta, neboť z částky 1250,- Kč by tak společnosti EO Servis zůstalo pouze 300,- Kč na dva roky. V této části Usnesení je tak zcela opominuto, že zástupci společnosti EO Servis s.r.o. vystupovali po celou dobu jako příjemci dotací EU, díky nimž měla být cena takto nízká. To, co by EO Servisu zůstalo, tak není pouze 300,- Kč na 2 roky, ale 300,- Kč plus veškeré dotace EU na 2 roky! Je tedy logické, že toto vysvětlení považovali zástupci společnosti Quality Brands za dostačující. Navíc i samotná částka 300,- Kč představuje při tisícovce získaných klientů celkem 600 000,- Kč za dva roky, což může představovat dostatečný zisk vzhledem k obvyklým nákladům v této oblasti podnikání.


2.2.5. Vytváření tlaku na klienty aby si službu objednali

Není pravdou, že pouze společnost Quality Brands vytvářela tlak na klienty k rychlé registraci. Po rozkliknutí unikátního odkazu konkrétního klienta, který nikdy registraci nedokončil byla objevena „motivační“ poznámka k odkliknutí registrace ve stejný den jako proběhla telefonická objednávka v podobě 20 % slevy – viz obrázek. Jediným logickým důvodem může být snaha o zamezení rozdílu v datech mezi telefonickou objednávkou a dokončením registrace, který by mohl prokázat, že počátek smluvního vztahu je dán telefonickou objednávkou a nikoli dokončením registrace (viz další text). S tímto webovým formulářem nemělo callcentrum Quality Brands nic společného, neboť byl vytvářen zcela v režii společnosti EO servis s.r.o..
Podezřelý Dohnal ve své výpovědi ze dne 8. ledna 2008 uvádí, že jejich produkt za aktuální cenu má být nabídnut pouze omezenému počtu 5000 zákazníků. Uvádění této skutečnosti callcentrem Quality Brands při telefonických objednávkách tedy není možno vnímat jako nátlak na klienty ve smyslu vlastní iniciativy pracovníků Quality Brands, ale byl prokazatelně sdělen přímo Dohnalem.

Neznámá osoba na webových stránkách www.spolecna-obrana.estranky.cz v rubrice Aktuality v komentáři pod článkem s názvem „Další malé, ale důležité zajímavosti“, která se podepsala jako „EO Servis“ dne 23.6.2008 v 15:06 hod. (vloženo z IP adresy 77.240.177.226, registrátorem této IP adresy je FASTER CZ spol. s.r.o.) uvádí, že: „ Sleva 20% na aktivace se týkala pouze smluvních vztahů, které byly uzavřeny přímo na www.eocentrum.cz. U objednávek klientů oslovených callcentry je informace o slevě 50% na aktivaci“. Tento konkrétní formulář byl však získán po rozkliknutí unikátního odkazu z informačního e-mailu dle podezřelých automaticky rozesílaného poté, co klient odsouhlasil telefonickou objednávku. Osoba, která tento unikátní odkaz poslala taktéž vypověděla, že reagovala na telefonickou objednávku. Osobní údaje této osoby byly zaslány vyšetřovateli v průběhu prověřování.

Otázkou také zůstává, za jakou částku by společnost EO Servis hodlala nabízet svůj produkt zákazníkům nad Dohnalem uváděný pětitisícový limit zákazníků, když u částky 61250,- Kč bez DPH, která mnohonásobně překračuje obvyklou cenu, zdůrazňovala její výhodnost pro prvních 5000 zákazníků.


2.2.6. Okamžik objednání

Podezřelí Dohnal a Jurenka tvrdí, že okamžik objednání služby nastal nikoli v okamžiku telefonické dohody, kterou oni sami nazývají telefonickou objednávkou (proč asi?), ale až v okamžiku odkliknutí tlačítka „Souhlasím“ na formuláři na webových stránkách www.eocentrum.cz

Řada klientů však e-mail s unikátním odkazem odklikla až po několika dnech či týdnech, společnost JERI – NBK s.r.o. dokonce až po půl roce. Přesto však na první „Výzvě k platbě“ bylo jako datum počátku období, za které byl měsíční udržovací poplatek účtován, označeno datum telefonické objednávky a nikoli datum dokončení registrace! V rámci návrhů na doplnění vyšetřování byly vyšetřovateli přeposlány automaticky generované e-maily i „Výzvy k platbě“ dalších osob, které prokazují rozdíly v datech mezi telefonickou objednávkou a skutečným odkliknutím registrace a tlačítka „Souhlasím“.

Výpověďmi poškozených na PČR bylo také potvrzeno, že k obdržení a zaplacení faktury na 1250,- Kč bez DPH docházelo v některých případech i zcela nezávisle na odkliknutí registrace na webu www.eocentrum.cz. Není tedy pravdou, že bez potvrzení souhlasu s VOP nebylo možno smluvní vztah uzavřít! Usnesení se těmito případy nijak nezabývá.

Pokud je v Usnesení uvedeno, že zaškrtávací políčko ve formuláři je opatřeno ochranou v podobě nutnosti opsání kontrolního kódu, pak je toto z hlediska možnosti nevyžádané registrace zcela irelevantní, neboť tato ochrana plní svou úlohu pouze vůči robotům (aby se zabránilo automatickým registracím) – nikoli vůči osobám, kterým není způsobilá zabránit v registraci kohokoli. V případě pochybností doporučuji osobně vyzkoušet.


3. Počet klientů, návštěvnost a archívy webových stránek

Usnesení na str. 8 uvádí, že počet registrovaných klientů v databázi není volně přístupný. Pokud tedy vyšetřovatel připouští existenci nezveřejněných „skrytých klientů“, pak zůstává otázkou, co vlastně těmto klientům společnost EO Servis poskytovala, když podstatou jejich služeb je právě zveřejňování v internetovém katalogu.

Návštěvnost webových stránek www.eocentrum.cz lze zjistit například z volně dostupných webových stránek www.alexa.com, kde ji lze dokonce porovnat až se čtyřmi dalšími libovolnými webovými adresami. Pominutí této skutečnosti naznačuje, že vyšetřovatel nevěnoval skutečnostem podstatným pro zjištění klíčových okolností dostatečnou péči.

Jeden z webových archívů – web.archive.org – osvědčuje, že obsah webových stránek www.eocentrum.cz byl měněn poměrně často a jedním z měněných dokumentů byl v různém období i soubor s všeobecnými obchodními podmínkami ve formátu PDF. Také tato skutečnost byla v usnesení zcela opomenuta.


4. Údajná snaha o nápravu

V žádném případě nelze akceptovat kroky podezřelých při jednání s klienty poté, co tito zjistili svůj omyl jako snahu o nápravu věcí, neboť principiálně zůstává cena po zkrácení smluvního vztahu na 1 rok stále o 2400% vyšší než byla původně sjednána při telefonické objednávce. To, že podezřelí argumentují 50% slevou není podstatné, neboť pokud bychom tuto logiku akceptovali, pak by podezřelí mohli nejprve požadovat například 10 milionů korun a poté poskytnout jako „důkaz dobré vůle“ dokonce až 99% slevu, čímž by se stále pohodlně dostali na částku 100 tisíc korun ve svůj prospěch při minimálních nákladech.

Lze jen těžko pochybovat o tom, že uvedený „projev dobré vůle“ používali jen jako součást nátlaku na podvedené klienty, ke snížení jejich vůle k obraně a jako ryze formální alibi pro případné spory a že tuto částku ve výši 2400% ceny dohodnuté v průběhu telefonické objednávky vlastně chtěli původně získat.

Toto tvrzení lze doložit i tím, že každému jednotlivému klientu tvrdili poté, co je tento po odhalení svého omylu kontaktoval, že je jediným (nebo jedním ze zanedbatelného počtu) nespokojeným klientem. Zároveň argumentovali velkým počtem spokojených klientů, kteří údajně bez jakýchkoli problémů platí měsíční udržovací poplatky za jejich služby. V této souvislosti byly uváděny počty od 2000 do 2500 spokojených klientů. V tomto odkazuji například na poškozené společnosti Vysílačky – Navigace (Z.Kvíz), PALTECH (P.Pihlík), Potraviny MEXIKO (P.Vobůrka) a řadu dalších.

Jejich tvrzení o počtech spokojených klientů lze snadno vyvrátit prostým dotazem vzneseným vůči komukoli, kdo je uveden v jejich veřejně dostupné databázi a po kterém požadují platby měsíčního udržovacího poplatku ve výši 2500,- Kč měsíčně.

Pokus podezřelých o uzavření dohody s podvedenými za cenu 6300,- Kč nelze v žádném případě akceptovat jako pokus o nápravu stavu a to z následujících důvodů:

Tento pokus byl učiněn až při natáčení pořadu Občanské judo, tedy vynucen soustředěným tlakem poškozených, navíc v době, kdy věc byla již půl roku šetřena Policií

Cena 6300,- Kč představuje 504 % ceny sjednané v průběhu telefonické objednávky, takže stále mnohonásobně převyšuje skutečné náklady podezřelých na jednoho klienta.

Jako první podmínkou si EO Servis kladl, že tuto smlouvu uzavře jen a pouze se členy Občanského sdružení Společná obrana (viz obrázek)

Jednou z podmínek uzavření takového dohody bylo i písemné uznání Všeobecných smluvních podmínek ze strany podvedeného klienta

Další podmínkou bylo, že k této dohodě již nelze přistoupit nikým, kdo již nějakou dohodu uzavřel

Dohoda měla být uzavřena formou, která umožňovala kdykoli obnovit původní finanční požadavky EO Servisu (např. po automatickém obnovení) - tedy slevou na udržovacím poplatku.

Podle podvedených, kteří na tuto dohodu přistoupili připravila společnost EO Servis „dohodu“ tak, aby ji bylo možno kdykoli zpochybnit (například uvedením falešného IČO nebo podpisem osoby za EO Servis, jejíž identitu bylo následně možno zpochybnit, přičemž ve VOP je výslovně stanoveno, že takového dohody musí podepsat jednatel, apod.). V tomto odkazuji například na společnost Vysílačky – Navigace (Z.Kvíz)

O žádném z řešených sporů se podezřelí v této době ani náznakem nezmínili na svých webových stránkách, takže lze dovozovat, že se tímto chtěl pouze zbavit problému a tyto informace maximálně utajit před podvedenými, kteří o Občanském sdružení Společná obrana ještě nevěděli.

Založení samostatných webových stránek dohoda.estranky.cz není možno hodnotit jako vstřícný krok – tyto webové stránky jsou zcela zdarma a jejich vedení nestojí žádné významné úsilí (viz jejich obsah). Naopak z této skutečnosti vyplývá, že se snažili ukrýt problém před podvedenými klienty, kteří o jeho řešení Občanským sdružením Společná obrana v té době ještě nevěděli.

Podmínkou této dohody bylo taktéž ukončení činnosti Občanského sdružení Společná obrana

Předání níže uvedeného návrhu proběhlo za přítomnosti redaktorů TV Nova ze strany Mgr. Davida Vlka vystupujícího za společnosti EO Servis v poslední den natáčení Občanského juda TV Nova (odvysíláno 13.4.2008)
Není pravdou, že by společnost EO Servis jednostranně odstupovala od smluv v těch případech, kdy poškozený prokáže, že mu byla sdělena „mylná“ informace o tom, že částka 1250,- Kč je konečná na dobu dvou let. Takovýto postup je nám znám pouze v jediném případě, kdy podezřelá Klimešová odeslala takovouto informaci e-mailem přímo z adresy info@eocentrum.cz (panu A.Brzákovi). Přitom má řada klientů od callcentra Quality Brands k dispozici svou nahrávku telefonické objednávky, kde byla stejná informace sdělena operátorem, který se představoval jako Evropské Obchodní Centrum – u těchto poškozených EO Servis odstoupení od smlouvy odmítá, ačkoli z hlediska poškozených nemohl být žádný rozdíl mezi tím, zda tuto informaci obdrželi od Klimešové či z Quality Brands. Dále zůstává otázkou, proč by vlastně EO Servis v takovémto případě od smluv odstupoval, když poškozeným stále tvrdil, že jím přímo označená telefonická objednávka vlastně není telefonickou objednávkou, to co bylo poškozeným sděleno před zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím“ není z hlediska obchodního vztahu podstatné a pan A.Brzák četl a údajně i „odsouhlasil“ stejné VOP jako většina poškozených.

Návrh na poskytnutí slevy ve výši 100% udržovacích poplatků je nám detailně znám pouze v jediném případě a to u společnosti ADEVA – školní jídelny. Tento návrh byl podán způsobem, který umožňuje dohodu ze strany EO Servisu zpochybnit a kdykoli obnovit finanční požadavky v plné výši neboť:

je zcela zřetelné, že návrh není podepsán jednatelem (na podpisovém řádku je napsáno rukou „v zs.“) a podpis na smlouvě uvedený se vizuálně nepodobá žádnému z podpisů nikoho ze společníků či zaměstnanců společnosti EO Servis s.r.o. Přitom VOP společnosti EO Servis výslovně požadují podpis jednatele pod takovouto dohodou

návrh byl zaslán pouze v jediném výtisku, který měl být odeslán zpět. Je tedy možné, že zatímco orgánům činným v trestním řízení jsou prezentovány dokumenty o poskytnutí slevy, jsou ve skutečnosti tato finanční plnění dále vymáhána.

návrh je směřován k písemnému uznání VOP EO Servisu


Celkový počet takovýchto neziskových subjektů, kterým byla údajně poskytnuta 100 % „promo“ sleva navíc podle zběžného prověření databáze cca 1300 poškozených činí přibližně necelou jednu desítku subjektů, což představuje z hlediska celkového počtu obětí pro EO Servis zanedbatelný „odpis“.


5. Náklady a výnosy, „Výzvy k platbě“, účetnictví EO Servisu

Usnesení, proti kterému podávám tímto stížnost se nikterak nezabývá analýzou nákladů a výnosů společnosti EO Servis ani jako celku, ani ve vztahu k jednotlivým poškozeným. Například v Odpoledních televizních novinách TV Nova vysílaných dne 27.11.2007 uvádí podezřelý Dohnal, že částka za udržení každého jednotlivého klienta v jejich databázi v té dané chvíli již překročila čtyřikrát cenu samotné aktivace. Sdělením této prokazatelně nepravdivé skutečnosti se snažil udržet podvedené klienty v omylu za účelem působení dalších škod.


5.1. Náklady a výnosy

Je zcela zřetelné, z hlediska k nákladů, které jsou v této oblasti podnikání obvyklé je naprosto nepodstatné, zda jednotlivý klient v jejich databázi uveden je nebo není – tato skutečnost jejich celkové náklady nijak neovlivní. Pokud by tedy skutečně neměli v úmyslu uvádět klienty v omyl a předpokládali by, že klienti o celkové částce, kterou požadují, skutečně vědí, neodsouvali by první „Výzvu k platbě“ až tři měsíce po telefonické objednávce, tedy poté ,co uplynou veškeré lhůty, kterých by se podvedený teoreticky mohl dovolávat. Navíc by bylo zcela namístě, aby v takovém případě zaslali rovnou řádný daňový doklad.


5.2. Výzvy k platbě

Zatímco u částky, která byla dojednána v rámci telefonické objednávky byl ze strany EO Servisu rovnou zaslán řádný daňový doklad, u tzv. „měsíčního udržovacího poplatku“ byly zasílány rovnou pouze „Výzvy k platbě“, které řádným daňovým dokladem nejsou a nezakládají povinnost podezřelých platit DPH.

Pokud podezřelí tvrdí, že poskytují vůči klientům plnění ve formě zveřejnění a udržení v internetovém katalogu a za tuto službu požadují „měsíční udržovací poplatek“ pak tím společnosti EO Servis vzniká každý měsíc povinnost z těchto měsíčních udržovacích poplatků odvádět DPH. Pokud nezasílají klientům řádné daňové doklady, mohou tak Finančnímu úřadu tvrdit, že vůči těmto klientům žádné zdanitelné plnění neuskutečňují, což jim umožňuje se platbě DPH (byť nikoli zcela zákonným způsobem) vyhnout.

To, že klientům podezřelí nezasílají na úhradu měsíčního udržovacího poplatku řádné daňové doklady, ale pouze „Výzvy k platbě“ prokazuje, že jsou si velmi dobře vědomi skutečnosti, že klienti budou odmítat tyto částky platit, neboť se budou dovolávat toho, že byli podvedeni. Tuto skutečnost je taktéž možno považovat za dostatečně průkaznou z hlediska úmyslu podezřelých uvádět klienty v omyl.

Úmyslu v tomto případě věrohodně nasvědčuje i skutečnost, že nesouhlasí číselné řady mezi „Výzvami k platbě“ a Upomínkami k zaplacení faktur na straně jedné a fakturami, jež jsou po zaplacení zasílány klientům, kteří podlehli nátlaku na straně druhé. Je tak zcela evidentní, že společnost EO Servis tak zkresluje své účetnictví tím, že vede klienty, kteří odmítají platit měsíční udržovací poplatek odděleně mimo své účetnictví předkládané správci daně. Tento způsob jim umožňuje vůči správci daní (Finanční úřad) prezentovat „neplatiče“ jako klienty, po kterých platbu měsíčního udržovacího poplatku nepožadují, zatímco týmž klientům samotným tvrdí, že jsou povinni měsíční udržovací poplatek hradit. I tento rozpor prezentace konkrétního klienta jinak vůči správci daně a jinak vůči klientovi samotnému lze hodnotit jako úmyslné uvádění v omyl s cílem způsobit škodu.

Z předmětného usnesení vyplývá, že se vyšetřovatel i přes návrh na doplnění dokazování ani nepokusil zjistit, u koho EO Servis vůči správci daně deklaruje zdanitelné plnění (vystavuje řádné faktury na měsíční udržovací poplatek a odvádí DPH) a u koho směrem ke správci daně nevykazuje zdanitelné plnění (tvrdí, že měsíční udržovací poplatek nevyžaduje), ale zároveň dotyčnému tvrdí, že je povinen měsíční udržovací poplatek hradit.


5.3. Kontrola finančního úřadu

Někteří poškození dali podnět správci daně – Finančnímu úřadu Brno II k provedení kontroly u společnosti EO Servis, neboť byli přesvědčeni, že faktury, jejichž zaplacení EO Servis upomíná, ve skutečnosti neexistují. Finanční úřad se však po provedení kontroly odvolal na § 24 zákona č. 337/1992 (Zákon o správě daní a poplatků) který ve svém odst. 1) vyžaduje mlčenlivost pracovníků správce daně a třetích osob. Přitom se však samotná společnost EO Servis deklaruje, že Finanční úřad jí neuložil žádné sankce, neboť neshledal pochybení.

V telefonickém hovoru, který byl opakovaně veden v obecné rovině a nijak nezasahoval do konkrétního účetnictví žádné konkrétní společnosti, vysvětlila vedoucí oddělení kontrol FÚ Brno II Mgr. Severová, že jako představitelé správce daně by považovali za porušení zákona o DPH (zákon č. 235/1991 Sb.) pouze takový stav, kdy by bylo deklarováno zdanitelné plnění a zároveň by nebyla odváděna DPH.

Pokud společnosti EO Servis nebyla uložena žádná sankce z pozice Finančního úřadu, pak mohou z hlediska elementární logiky nastat pouze 2 varianty:

1.EO Servis skutečně vystavil všechny řádné daňové doklady a odvedl řádně DPH. Otázkou v tom případě zůstává, proč je klientům nezaslal a nepodpořil tak věrohodnost svých požadavků.

2.EO Servis tvrdí Finančnímu úřadu, že vůči klientům, kteří mu odmítají platit žádné zdanitelné plnění neuskutečňuje, přičemž zároveň týmž klientům tvrdí, že vůči nim zdanitelné plnění uskutečňuje a tím je uvádí v omyl za účelem způsobit jim škodu.

Mgr. Severová v telefonickém hovoru výslovně prohlásila, že Finanční úřad nezajímá co kdo komu tvrdí (tedy jestli EO Servis někomu tvrdil, že faktura existuje a ona přitom neexistuje), ale pouze to, zda bylo či nebylo deklarováno a uskutečněno zdanitelné plnění a pokud bylo, zda z něj byla řádně odvedena DPH. Porušení jiných zákonů finanční úřad nezajímá. Tímto de facto potvrdila variantu č. 2.


5.4. Prověření účetnictví EO Servisu

Z usnesení, proti kterému podávám stížnost je patrné, že vyšetřovatelem nebyla provedena komplexní prověrka účetnictví společnosti EO Servis, která by byla s to výše uvedené skutečnosti prokázat. Tato prověrka s využitím § 78 a 79 trestního řádu byla navržena několikrát, namátkou dne 10.8.2008 e-mailem odeslaným ve 14:35.

Taktéž zjevně nebyla provedena prověrka bankovních účtů společnosti EO Servis ani soukromých bankovních účtů podezřelých Jurenky, Dohnala a Klimešové s využitím ustanovení § 8, odst. 2) a 3) trestního řádu, která mohla zmapovat finanční toky ilustrující úmysly podezřelých.


6. Nátlak na poškozené aby zaplatili

Podezřelí vyvíjeli na poškozené nátlak, který měl směřovat k uhrazení podvodem získaných pohledávek. Součástí tohoto nátlaku bylo i uvádění skutečností vytržených z kontextu, kterými měli podvedené přesvědčit o jejich povinnosti vyhovět jejich nárokům, což lze taktéž hodnotit jako součást úmyslného uvádění v omyl. O tom, že takovýto nátlak je způsobilý v běžném člověku vyvolat strach hovoří například i europoslankyně právnička Diana Wallis v interpelaci, která byla k problematice katalogových podvodů vedena v Evropském parlamentu. Doslova říká: „Začali jsme dostávat žaloby, že jsme svou praxi propagovali v European City Guide, a dokonce jsme se i jakožto právníci cítili ohroženi a zastrašováni. Pokud mají tedy i právníci z těchto lidí strach, jak se pak mají cítit obyčejné malé a střední podniky?“

Podezřelí zasílali poškozeným registrační formuláře, ze kterých mělo údajně vyplynout, že společnost EO Servis je schopna prokázat uzavření smlouvy konkrétní osobou. Na těchto formulářích měla být podle sdělení společnosti EO Servis IP adresa, která tuto skutečnost prokazuje. Na řadě takto zaslaných formulářů je však uvedena pouze IP adresa 89.185.224.34, která patří EO Servisu. Je však uvedena takovým způsobem, aby byla způsobilá vyvolat dojem, že se jedná o IP adresu ze které byla provedena objednávka, což poškozený bez dostatečných znalostí není schopen odhalit.7. Skutečný počet poškozených

Usnesení se zabývá pouze tou částí poškozených, kteří podali samostatné trestní oznámení. Z tohoto počtu vyplývají také veškeré propočty způsobených škod i těch, které zůstaly ve stadiu pokusu. Usnesení uvádí, že naprostá většina klientů nezaplatila společnosti EO Servis měsíční udržovací poplatek.

Vyšetřovatel však od od společnosti Quality Brands obdržel seznam 1295 osob včetně plných adres, telefonů a e-mailů, které telefonicky odsouhlasily objednávku služeb portálu www.eocentrum.cz. Z tohoto počtu do 31. října 2007 nejméně 751 osob provedlo dokončení registrace s odkliknutím tlačítka „Souhlasím“ (v seznamu vyznačeno zelenou a modrou barvou) a nejméně 432 osob uhradilo částku 1250,- Kč (v seznamu vyznačeno modrou barvou). Počet osob, které tyto úkony provedly po 31. říjnu 2007 není znám.

Skutečný rozsah škod není možno zjistit aniž by bylo podáno vysvětlení alespoň většinou známých klientů společnosti EO Servis s.r.o. - což představuje právě uvedený seznam. Vzhledem k rozsahu a složitosti případu nelze činit závěry pouze z malého vzorku poškozených a je nezbytné zajistit podání vysvětlení všemi osobami z dodaného seznamu.

Je nezbytné zvážit, že motivací osob, které nepodaly samostatné trestní oznámení může být především strach vyvolaný nevybíravým nátlakem podezřelých, případně nějaká forma korupčního jednání ze strany společnosti EO Servis, kdy poškozeným nabídli nějakou dohodu výměnou za zničení či nevyužití důkazních materiálů směřujících proti podezřelým. Už jen statisticky lze například dovodit pravděpodobnost nalezení dalších výtisků VOP bez uvedení měsíčního udržovacího poplatku mezi ostatními (doposud nevyslechnutými) klienty.

Dalším motivem poškozených, kteří doposud nepodali samostatné trestní oznámení může být i skutečnost, že po nich společnost EO Servis doposud žádné platby nevyžadovala. Není výjimkou, že někteří poškození dostali první „Výzvy k platbě“ až po více než roce od telefonické objednávky. Je tedy poměrně pravděpodobné, že si podezřelí nechávají tyto poškozené jako rezervu na dobu „až se situace uklidní“.


8. Zálohy webového prostoru, databází, logů a statistik

Není pravdou, že zálohy webového prostoru, databází a statistik nelze žádným způsobem zjistit. I smazané soubory lze za několik roků zpětně obnovit z datových médií i po několikanásobném zformátování a dokonce i po přepsání diskových partitions. K tomuto účelu existuje řada velmi účinných nástrojů, například TESTDISK, PHOTOREC a řada jiných.

Pravděpodobnost úspěšné obnovy smazaných souborů lze sice snížit použitím nástrojů wippingu či shreddingu, ale nikdy ji nelze s výjimkou fyzické likvidace média zcela vyloučit. Na této skutečnosti jsou postavena například pravidla, kterými Národní bezpečností úřad stanovuje postup při nakládání s nepotřebnými datovými nosiči obsahujícími utajované informace podle zákona č. 412/2005.

Z usnesení nevyplývá, že by se kdokoli z Policie (s využitím § 78 a 79 trestního řádu) pokusil provést obnovu smazaných souborů jak přímo ve společnosti EO Servis s.r.o. či na soukromém počítači podezřelého Dohnala, tak především na serveru společnosti, kde jsou umístěny webové stránky www.eocentrum.cz, jakož i na ostatních počítačích, které jsou zmiňovány v usnesení.

I samotné provedení wippingu či shreddingu může být vnímáno jako podezřelá okolnost, zvláště tehdy, pokud bylo prováděno pouze v takovém datovém prostoru, který se přímo vztahuje k aktivitám společnosti EO Servis. Je velmi nepravděpodobné, že by např. společnost Fabrica na všech svých serverech prováděla pravidelně wipping nebo shredding a lze tedy očekávat, že s využitím výše uvedených nástrojů budou nalezeny alespoň fragmenty datových souborů prokazující úmyslné uvádění v omyl.

To, že vyšetřovatel v usnesení připouští, že zálohy webového prostoru, logů, databází a jiných datových souborů související s aktivitami společnosti EO Servis by mohly prokázat skutečnosti podstatné pro dokazování vyjadřuje pochybnosti, které je nezbytné potvrdit či vyvrátit.


9. Přiměřená opatrnost poškozených

Je nepochybně pravdou, že poškozený jako podnikatel by měl vynakládat při sjednávání smluvních vztahů určitou vyšší míru pečlivosti, nežli např. spotřebitel. V daném případě však míra pečlivosti, se kterou se poškozený věnoval sjednávání vztahu se žalobcem, plně odpovídala a byla zcela přiměřená základnímu předpokladu, který uvedla společnost EO Servis, totiž že se jedná o vztah zcela bagatelní, kdy roční hodnota plnění měla činit pouze 625,- Kč (1.250,- Kč za dva roky).

Jestliže to byl právě EO Servis, komu lze přičítat uvedení poškozených v omyl ohledně výše plnění, nesou právě podezřelí plnou odpovědnost za to, že poškozený z této skutečnosti vycházel, a to nejenom z hlediska samotného obsahu smluvního vztahu, ale i z hlediska míry pozornosti, kterou poškozený sjednání takového vztahu věnoval. Není ani povinností podnikatele vycházet i u sebemenších obchodů z předpokladu, že ho druhá strana chce nepoctivým jednáním podvést.


10. Pochybnosti a názory orgánů činných v trestním řízení

Je nám známo z četných konzultací s orgány činnými v trestním řízení na úrovni Městského ředitelství PČR a MSZ i z nahlížení do spisu (s využitím § 43 trestního řádu), že v době předávání spisu z městské na krajskou úroveň existoval názor, že podezřelí páchali trestnou činnost. Například v dopise Městského státního zastupitelství v Brně ze dne 10.12.2008 (spisová značka 1 ZN 3515/2008-23) se doslova uvádí: „Výsledky řízení.......podle názoru státního zástupce napovídaly závěru, že Vaše jednání bylo oprávněnou obranou k odvrácení důsledků trestné činnosti zástupců společnosti EO Servis s.r.o.“.

Také názor Městského ředitelství PČR korespondoval s výše uvedeným názorem státního zástupce když v jejich jednání spatřovali trestný čin podvodu dle § 250 trestního zákona, dílem dokonaný, dílem nedokonaný ve stádiu pokusu dle § 8 odstavce 1) trestního zákona, spáchaný společným jednáním dle § 9 odstavec 2) trestního zákona.

Výše uvedené skutečnosti prokazují, že orgány činné v trestním řízení mají minimálně pochybnosti o spáchání trestného činu podezřelými a že jejich názory nejsou jednotné.

Pochybnosti vyšetřovatele jsou taktéž obsaženy ve formulaci na str. 11, kde je uvedeno, že se „...nepodařilo odstranit zásadní rozpory mezi tvrzeními uváděnými zástupci společnosti EO Servis s.r.o. na straně jedné a mezi tvrzeními zejména zástupců společnosti Quality Brands s.r.o. na straně druhé“. Vyšetřovatel v usnesení nijak nehodnotí věrohodnost tvrzení ani jedné ze stran, zejména s ohledem na počet osob na každé z nich a souvislosti jejich působení (věrohodnost osob). Pokud pokládá tvrzení zástupců společností Alkar Trading, Quality Brands či WebCzech za nepravdivá, chybí v usnesení návrh na jejich trestní stíhání za křivou výpověď, neboť tyto osoby v trestním řízení vystupují v roli svědků a nikoli podezřelých, takže na rozdíl od podezřelých je jejich případná křivá výpověď trestným činem.

V přípravném řízení nelze uplatňovat zásadu „in dubio pro reo“ a v případě pochybností musí výrok o vině či nevině vynést trestní soud.

Vzhledem ke zdokumentovaným rozdílům v názorech osob zastupujících orgány činné v trestním řízení a ke složitosti případu žádám o prověření a vyhodnocení důkazů více vyšetřovateli na straně PČR a více osobami i na straně dozorujícího státního zástupce.


11. Uplatnění zásady „Ultima ratio“

Není možno odkazovat na usnesení Městského soudu v Brně č.j. 50 C 60 / 2008 jako odůvodnění odložení trestní věci podle zásady „Ultima ratio“ a to minimálně z následujících důvodů:

a.Předmětné usnesení není doposud pravomocné a v případě, že by pravomocně neskončilo ve prospěch poškozených, přičemž trestní řízení by již bylo ukončeno, nezbýval by poškozeným již žádný nástroj k řešení situace, ačkoli není pochybnost o tom, že se do ní dostali díky úmyslu podezřelých uvést je v omyl

b.Předmětné usnesení Městského soudu v Brně se v tuto chvíli týká pouze té skupiny poškozených, kteří uzavírali smluvní vztah se společností EO Servis naprosto stejným způsobem jako společnost BTL a.s.

c.Pro řešení situace neexistují v právním řádu ČR žádné další nástroje, neboť orgány státní správy nemají pravomoc zasahovat do vztahů mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti a zákaz klamavé reklamy vůči podnikatelům, který společnost EO Servis porušila, není v zákoně spojen se žádnými sankcemi.


12. Generální prevence

Trestní řízení je v tomto případě jediným možným způsobem generální prevence v ČR v cause katalogových podvodů.

I když by se každému jednotlivému poškozenému podařilo ubránit následkům podvodného jednání společnosti EO Servis, jakož i jiných podvodných katalogových společností soukromoprávní cestou, neřeší tento způsob nijak nárůst počtu dalších obětí. Princip katalogového podvodu je postaven právě na tom relativně malém procentu poškozených, kteří se z různých důvodů ubránit nedokážou.

Typickou obětí tzv. katalogového podvodu je přitom právě malý podnikatel, zejména živnostník, jehož faktické možnosti soukromoprávní obrany jsou velmi omezené. Z výpovědí manažerů a zaměstnanců callcentra Quality Brands vyplývá, že podezřelí výslovně požadovali obvolávat malé firmy a živnostníky. Názor, že živnostník či malý podnikatel má dostatek finančních možností a právních schopností (stejně jako např. znalostí v používání výpočetní techniky) aby dokázal vlastním úsilím odolávat dobře připravenému podvodnému jednání na jehož přípravě se podíleli vzdělaní právníci je nepřípustným pokrytectvím. Stejně tak argument, že poškozený měl reálnou možnost si něco přečíst (a pochopit!) není relevantní, neboť podezřelí učinili prokazatelně řadu aktivních kroků (většinu jejich úsilí při budování a provozu společnosti EO Servis) k tomu, aby si poškození klíčová ustanovení přečíst nemohli nebo aby je alespoň nepochopili. Pokud by vyšetřovatel tuto skutečnost nevzal v úvahu, pak připouští, že poškozený „měl možnost se s plnou cenou seznámit“ i tehdy, pokud by VOP byly psány swahilsky na sedmi tisících stranách písmem o velikosti 1,5 pixelu.

Relevantní není ani argument, že poškozený měl svobodnou volbu smluvní vztah neuzavírat, neboť v tomto případě by bylo jedinou prevencí neuzavírat žádné smluvní vztahy, což je zcela v protikladu se samotným principem podnikání.

Stát tímto usnesením, proti kterému podávám stížnost, zcela rezignuje na jednu ze svých základních funkcí – ochranu osob na svém území proti nejrůznějším škodám na majetku, způsobených jinými osobami. Tato ochrana je velmi důležitá, jedná se o jednu z nejdůležitějších funkcí státu. Právo proto nelze vykládat způsobem, který by v některých typech případů ochranu majetku znemožňoval.


13. Závěr

Odložením věci orgány činné v trestním řízení potvrzují naprostou bezúhonnost osob, které se dopustily skutků zmíněných v 218 podaných trestních oznámení.

Odložení věci znamená, že jednání Lukáše Jurenky, Markéty Klimešové a Petra Dohnala vůči poškozeným je zcela oprávněné, jmenovaní se vlastně ničeho nedopustili a jejich konání není společensky nebezpečné. Tento závěr je způsobilý stát se příkladem a povzbuzením i pro ostatní potenciální pachatele obdobných trestných činů a potvrdit i obecně negativní náhled na orgány činné v trestním řízení, které nejsou v tomto státě schopny být garantem pomoci a ochrany bezúhonných občanů proti osobám páchajícím trestnou činnost.

Poškození považují šetření provedená policejním orgánem ve výše uvedené věci za nedostatečná a považují názor policejního orgánu, že nedošlo ke spáchání trestného činu podvodu ani jiného trestného činu podle zvláštní části trestního zákona, za nesprávný a nepodložený přesvědčivými důkazy.

Podle názoru poškozených se policejní orgán nezabýval otázkou organizovaného, jednotného a úmyslně klamavého postupu všech zástupců společnosti EO Servis s.r.o. Jednání společníků jmenované společnosti, vedené s cílem přivést zástupce poškozených společností k objednání služby za podmínek, se kterými by s plným vědomím nikdy nesouhlasili a s úmyslem tyto odradit od bližšího prozkoumání textu objednávky, nelze podle poškozených v kontextu výše uvedeného označit pouze za neetické jednání v rozporu s dobrými mravy nebo za obchodní taktiku, ale za úmyslné podvodné jednání.

Poškození trvají na tom, že byly naplněny všechny skutkové znaky trestného činu podvodu.


14. Návrhy poškozených

1.Poškození navrhují, aby státní zástupce usnesení o odložení trestního stíhání vydaného Policií ČR, Správou Jihomoravského kraje, SKPV OHK, ze dne 23. prosince 2008, ČTS:
PJM-683-326/TČ-2008-03-KR zrušil a věc vrátil orgánům Policie ČR k dalšímu šetření.

2.Poškození navrhují provedení všech důkazů, které byly poškozenými navrženy v průběhu trestního řízení, zejména:

a.skutečné komplexní prověření účetnictví společnosti EO Servis s.r.o. (nikoli pouze ústním dotazem vůči podezřelým),

b.prověření všech dostupných pevných i přenosných datových nosičů, které mají nějaký vztah k webovému prostoru www.eocentrum.cz a to i na výskyt smazaných či jinak odstraněných datových souborů

c.skutečné prověření finančních toků jak společnosti EO Servis s.r.o., tak i soukromých účtů podezřelých s využitím § 8, odst. 2) a 3) trestního řádu

d.podání vysvětlení osobami, které uzavíraly smluvní vztah v období květen – červen 2007 prostřednictvím formuláře „Závazná objednávka“, zejména se zřetelem na osobní přítomnost podezřelého Dohnala při uzavírání smluv a jeho tvrzení o měsíčním udržovacím poplatku.

e.vyžádání podání vysvětlení od všech osob, které odsouhlasily telefonickou objednávku a jejichž osobní údaje jsou vyšetřovateli k dispozici (1295 osob – zasláno 18.8.2008) a následná nová analýza způsobených škod.


15. Zmocnění

Obsah odůvodnění této stížnosti se vztahuje na všechny osoby, které mne zmocnily k uplatnění svých práv podle § 43, odst. 1) trestního řádu, stejně jako k úkonům § 159a, odst. 6) trestního řádu.


16. Různé

Vzhledem ke složitosti a obsáhlosti případu, stejně jako k počtu poškozených, posílám tuto stížnost včetně odůvodnění s výhradou jejího možného doplnění do 10 dnů.
V Praze dne 12. ledna 2009

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Neuzavření smlouvy s EO servis

(Milan, 9.1.2009, 9. 1. 2009 10:49)

Jak bude řešeno to, že jsme podali trestní oznámení na EO Servis s tím, že jsme smlouvu neuzavřeli a uzavřel ji někdo za nás. Kdo to asi víte. Platby však po nás EO Servis vyžaduje. Vše jsme řádně policii doložili. Např.: přístupové jméno a heslo nám bylo přiděleno 10.1.2007 v 23:43 hod.(portál byl zprovozněn 1.4.2007). Naše registrace s některými chybnými údaji byla provedena s uvedením nám neznámé IP adresy dne 10.7.2007 atd.
Vyšetřovatel tyto skutečnosti komentuje jednou větou v usnesení na straně 10 (poslední věta druhého odstavce)?? Jakou roli hraje v celé kauze policie ??