Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzor pro odpověď společnosti 4debt collection agency s.r.o.

6. 10. 2008Celý dopis ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.

****************************************************************************************************


Dopis odešlete co nejdříve, nejpozději do 10 dnů poté co Vám bude doručeno oznámení EO Servisu a společnosti 4debt collection agency s.r.o. o odkoupení Vaší neexistující pohledávky a to na obě adresy uvedené v záhlaví (uvádění více adres může být jedním ze způsobů jak Vám ztížit možnost reakce).

****************************************************************************************************

[Takto označený text prosím před odesláním nahraďte požadovaným doplněním, jinak jej smažte – jedná se o interní pokyny pro odesílatele. Tento vzorový dopis vychází z modelového případu, eventuální odlišnosti Vaší situace musíte zohlednit v jeho textu prostřednictvím příslušných úprav.]

 

 

4debt collection agency, s.r.o.

k rukám pana Ing. Miroslava Háse, jednatele

Bratrská 1281/18

700 30 Ostrava - Zábřeh

DOPORUČENĚ NA DODEJKU!

Kopie:

U Nádraží 1202/2

736 01 Havířov – Šumbark

 

V [doplnit] dne [doplnit]

 

 

Věc: Upomínka o zaplacení dluhu

 

 

Vážený pane jednateli,

 

obracíme se na Vás v souvislosti s Vaší upomínkou ze dne [doplnit], kterou požadujete zaplacení částky [doplnit] Kč, jež má představovat údajnou pohledávku společnosti EO servis, s.r.o. vůči naší firmě.

 

Bohužel musím konstatovat, že Vaše tvrzení o existenci pohledávky společnosti EO servis, s.r.o. za námi je nesprávné, neboť společnosti EO servis, s.r.o. nic nedlužíme. Neexistující pohledávku nelze platně postoupit. K tomu uvádím zejména následující:

 

  1. Objednávku akce tzv. „BALÍČEK KOMPLET“, který měl zahrnovat celou škálu služeb na jimi provozovaném portálu EO Centrum na adrese www.eocentrum.cz , jsem učinil na základě nevyžádaného telefonického kontaktu z jejich strany, resp. ze strany společnosti, která pro EO servis, s.r.o. zajišťovala telefonické kontaktování a získávání zákazníků. Zdůrazňuji, že za osoby, které EO servis, s.r.o. použila ke své činnosti, nese tato EO servis, s.r.o. plnou právní odpovědnost.

 

Osoba, která mne za EO servis, s.r.o. telefonicky kontaktovala, mi výslovně sdělila, že služby EO Centra na dobu dvou let v rámci tzv. balíčku „KOMPLET“ lze získat za celkovou cenu 1.250,- Kč + DPH, která byla snížena díky dotacím z fondů EU a telefonické akční nabídce z ceny obvyklé, která měla činit údajně 13-15 tisíc Kč. Tato osoba mne rovněž ubezpečila, že po mně ze strany EO servis, s.r.o. po dobu uvedených dvou let nebudou požadovány žádné další platby, ledaže bych si objednal speciální nabídku z ceníku EO servis, s.r.o.

 

Skutečnost, že cena ve výši 1.250,- Kč + DPH byla prezentována jako konečná na dobu dvou let a že byla zamlčena jakákoliv informace o nějakém měsíčním „udržovacím“ poplatku, mohou potvrdit jak stovky dalších podvedených klientů EO servis, s.r.o., tak i zástupci společnosti Quality Brands, s.r.o., IČ: 276 87 198, se sídlem Brno-střed, Mečová 335/10, PSČ 602 00, která pro EO servis, s.r.o. zajišťovala kontaktování potenciálních zákazníků.

 

Z tohoto sdělení o konečnosti uvedené ceny, které pro mne bylo zcela zásadní, jsem při realizaci internetové objednávky vycházel.

 

  1. Při objednávce služeb EO Centra jsem byl rovněž ujištěn, že se jedná o součást celoevropského projektu realizovaného s dotační podporou orgánů Evropských společenství a že jeho prostřednictvím budou mít k námi poskytovaným službám přístup podnikatelé z celé Evropské unie. Ani tato skutečnost se nezakládá na pravdě, neboť jejich společnost není příjemcem ani žadatelem o jakékoli dotace ze strany EU, doména EBCentre.eu je registrována na jednatele EO Servisu s.r.o. a používá nameservery jiné společnosti jednoho z jejich společníků, webové stránky www.eocentrum.cz nemají doposud v použitelné podobě žádnou jinou jazykovou verzi, takže lze o jejich využitelnosti v rámci evropského prostoru úspěšně pochybovat.

 

  1. Společnost EO servis, s.r.o. uveřejnila v různých obdobích na svých webových stránkách minimálně dvoje obchodní podmínky, které obsahovaly odchylný text; rozdíl mj. spočívá právě v úpravě tzv. měsíčního udržovacího poplatku, když starší verze tento poplatek nezmiňovala. Z dosavadního průběhu trestního řízení vyplývá, že právě obchodní podmínky bez uvedení měsíčního udržovacího poplatku použili při telemarketingové kampani.

 

  1. S ohledem na výše uvedené jsem přesvědčen, že se společnost EO servis, s.r.o. a / nebo osoby jednající jejím jménem dopustily podvodného jednání, když mne úmyslně uvedly v omyl. Smlouva uzavřená v omylu je neplatná; tuto neplatnost tímto namítám.

 

  1. Všeobecné obchodní podmínky EO servis, s.r.o. a ceník této společnosti v době sjednávání smlouvy obsahovaly vzájemný rozpor, který vede k jejich neurčitosti a tudíž i neplatnosti, a to minimálně v otázce tzv. udržovacího poplatku. Ustanovení odstavce 4.2.6. obchodních podmínek hovoří o „měsíčním udržovacím poplatku“, avšak ceník v době sjednávání smlouvy tuto položku neuváděl. Ceník položku „měsíční udržovací poplatek“ neobsahoval, nelze tedy ověřit, za jaké období či za jaké služby má být placen. Zahrnutí „udržovacího poplatku“ v rámci ceníku mezi platby za speciální služby rovněž navozovalo dojem, že se jedná o poplatek za určitou speciální službu. Pro klienta se tudíž logicky nabízelo vysvětlení, že položka „měsíční udržovací poplatek“ nebyla do ceníku zařazena proto, že se v rámci akce „BALÍČEK KOMPLET“ nehradí, což je i v souladu s obsahem telefonického rozhovoru. Položka „Udržovací poplatek – 2500,- Kč“ byla na základě skutečností uvedených v telefonickém hovoru ztotožňována s poplatkem za „reaktivaci“ pro stálé zákazníky po uplynutí 2 let využívání služeb. Zdůrazňuji, že podle obchodního zákoníku jdou eventuální interpretační nejasnosti v obsahu všeobecných podmínek k tíži EO servis, s.r.o. jakožto jejich autora.

 

  1. Každopádně musím konstatovat, že pokud by snad na základě internetového objednávkového formuláře mělo dojít k „uzavření“ smlouvy s EO servis, s.r.o., taková „smlouva“ by byla rovněž neplatná pro rozpor s dobrými mravy a s pravidly poctivého obchodního styku. Adresáti nabídek EO servis, s.r.o. byli v rámci telefonické akvizice uváděni úmyslně v omyl a samotný formulář je koncipován tak, aby je v tomto omylu pouze utvrdil; kromě uvedeného upozorňuji na naprosto atypická a neseriózní možnost způsobu prohlížení obchodních podmínek EO servis, s.r.o., která spočívá v jejich rolování po čtyřech řádcích psaných velmi drobným písmem. Nutno podotknout, že právě tato verze VOP byla odsouhlasována kliknutím a nikoli verze ve formátu PDF, přičemž se důvodně domnívám, že se tyto verze lišily. Odměna ve výši požadované ze strany EO servis, s.r.o. za poskytované „služby“ je v daných případech spíše neobvyklá a nepochybně zcela nepřiměřená. Podle § 265 obchodního zákoníku výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany; podle § 39 občanského zákoníku je neplatný ten právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. V obou případech se přitom jedná o neplatnost absolutní, s účinky ex tunc. I tyto skutečnosti tedy vylučují existenci jakékoliv pohledávky EO servis, s.r.o.

 

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem trvám na to, že s EO servis, s.r.o. nejsme v žádném smluvním vztahu a že smlouva je neplatná. [Tyto skutečnosti jsem již namítl i vůči společnosti EO servis, s.r.o., a to dopisem ze dne [doplnit]]. Požádal jsem je proto taktéž o vrácení aktivačního poplatku ve výši 1250 Kč + DPH a vystavení příslušného daňového dokladu (resp. dobropisu) na tuto vracenou částku, avšak bezúspěšně.

 

Stranou v tomto okamžiku ponechávám otázku, zda EO servis, s.r.o. splnila všechny nezbytné náležitosti vyžadované právními předpisy k tomu, aby mohla předmětným způsobem podnikat na území České republiky, a zejména zda své příjmy EO servis, s.r.o. zdaňuje v souladu s českou právní úpravou.

 

Vzhledem k uvedenému jsme taktéž požádali, aby EO servis, s.r.o. nadále nikde neuveřejňovala informace nebo inzerci týkající naší firmy, a neposkytovala nadále žádné plnění, neboť žádné nepožadujeme (s výjimkou vrácení shora uvedené platby ve výši 1.250,- Kč s DPH, na němž trváme). Naše firma není se společností EO servis, s.r.o. v žádném smluvním vztahu a v takovém smluvním vztahu ani v žádném případě být nehodlá, a to ani do budoucnosti, což několikrát jednoznačně deklarovala. Publikace naší společnosti na tzv. „EO Centru“ pro nás nejenom nemá žádný pozitivní přínos, ale naopak nás poškozuje i samo spojení s EO servis, s.r.o.

 

Pokud je mi známo, společnost EO servis, s.r.o. vede obdobné spory s několika stovkami klientů, které rovněž uvedla v omyl, a v této věci je taktéž vedeno trestní řízení u Správy Jihomoravského kraje Policie ČR pod spisovou značkou PJM-683/TČ-2008-03, [ke kterému jsme se připojili]. Již tato skutečnost vypovídá sama o sobě o relevanci argumentů obsažených v tomto vyjádření, jakož i o solidnosti firmy EO servis, s.r.o. V těchto sporech s klienty společnost EO servis, s.r.o. údajně tvrdí příslušnost rozhodčího soudu k rozhodování v takovýchto sporech. Vzhledem k tomu tímto jednoznačně předesílám, že odmítám příslušnost jakéhokoliv rozhodčího soudu rozhodovat o údajné pohledávce, kterou uplatňujete, neboť jsem s EO servis, s.r.o. žádnou platnou rozhodčí doložku nesjednal.

 

Závěrem bych Vás chtěl upozornit, že se tímto dopisem cíleně obracím přímo na Vás jako na jednatele společnosti 4debt collection agency, s.r.o. zapsaného v obchodním rejstříku. V případě, že v důsledku postupu Vaší společnosti v cause EO servis, s.r.o. dojde ke vzniku škody na naší straně, budeme dovozovat všemi dostupnými prostředky jak odpovědnost Vaší společnosti, tak i odpovědnost Vaši osobní, a to prostředky práva soukromého i veřejného. Vezměte, prosím, tuto skutečnost na vědomí.

 

Tímto si dovoluji celou záležitost považovat za vyřízenou.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

[doplnit specifikaci odesílatele]

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář