Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzor stížnosti proti odložení trestní věci v případě formuláře RES

23. 6. 2009Soubor ve formátu DOC ke stažení nejdete zde

*******************************************************************************************************

Vaše jméno, příjmení

Ulice

PSČ, Město

telefon:

e-mail:

Policie ČR
Správa Jihomoravského kraje
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor hospodářské kriminality - 3. oddělení
Kounicova 24, 611 32 Brno

k rukám vyšetřovatele kpt. Mgr. Rudolfa KOLEGARA


K č.j.:
KRPB-704/ČJ-2009-060080-KR

(zkontrolujte, jestli to PŘESNĚ koresponduje s Vaším číslem)


Věc: Stížnost proti usnesení o odložení věci v trestním řízení


Dne (doplnit) mi bylo doručeno usnesení o odložení věci podezření ze spáchání trestného činu podvodu se zdůvodněním, že nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

Proti tomuto usnesení podávám stížnost ve smyslu § 159a, odst. 6) zákona č 141/1961 ve znění pozdějších novelizací (Trestní řád) z těchto důvodů:

Registrační formulář, který mi společnost EO Servis zaslala i s předvyplněnými údaji a s odpovědní obálkou, objektivně napodobuje formuláře státní správy především svou barvou a tvarem informačních polí a není podobný žádnému doposud známému formuláři či dokumentu společnosti EO Servis s.r.o.. Výrazný nápis „RES“ vlevo nahoře zcela jednoznačně vede vyplňovatele k tomu, aby byl přesvědčen, že se jedná o formulář pro Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) provozovaný Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem, což bylo nade vší pochybnost úmyslem podezřelých.


Oba zmiňované úřady byly na napodobování jejich identifikačních znaků ze strany obětí upozorněny a na svých webových stránkách uveřejnily patřičné varování před postupem pdezřelých, čímž samy potvrzují, že jimi vytvořené formuláře jsou způsobilé uvést v omyl (proč jinak by na to jmenované úřady upozorňovaly?).


Formulář RES je celkově formulován tak, aby vyvolal pocit bezplatné registrace v návaznosti na vznik nového podnikatelského subjektu; budí dojem, že je adresát žádán výlučně o kontrolu a opravu údajů, které jsou adresátu předkládány. Z celkového grafického a textového zpracování vyplývá záměr zastřít před adresátem skutečnost, že se má jednat o objednávku placené služby. „Formulář“ je tedy zjevně objektivně způsobilý uvést jakéhokoliv adresáta v omyl ohledně bezplatnosti jeho vyplnění a zaslání. Záměr uvést jiné subjekty v omyl pokládám za nepochybný. Z této skutečnosti, podstatné pro vyplnění formuláře RES, jsem při vyplňování formuláře vycházel(a), přičemž podezřelí jako předkladatelé formuláře omyl úmyslně vyvolali.

Označení registračního formuláře RES spolu s jeho grafickou a barevnou úpravou pak v důsledku vyvolání výše uvedeného mylného dojmu má také oslabit pozornost adresáta při bližším zkoumání zdánlivě méně důležité části formuláře a zejména pak všeobecných obchodních podmínek. O tom, že vyvolání takové záměny je reálné, svědčí celá řada dalších subjektů v ČR i v zahraničí, které rovněž jednaly v omylu o charakteru svého úkonu a proti praktikám EO Servisu v současné době soudně i mimosoudně brojí.


Cena za údajný produkt - zápis v internetovém katalogu na www.eocentrum.cz je absolutně mimo realitu svou absurdní výší a jasně prokazuje, že úmyslem podezřelých nebylo seriózně poskytovat nějakou službu, ale pouze uvést určité procento oslovených podnikatelských subjektů v omyl, tohoto omylu využít a neoprávněně se na jejich účet obohatit. Touto skutečností se zaslané usnesení vůbec nezabývá!


Jednoznačným a nezpochybnitelným důkazem je skutečnost, že všechny doposud oslovené subjekty uvedené v katalogu na www.eocentrum.cz, stejně jako v internetovém katalogu kterékoli jiné podvodné katalogové společnosti potvrzují, že službu za platbu cca 1000,- EUR ročně s nevypověditelnou délkou trvání několika let nikdy vědomě nesjednali, zatímco nelze nalézt nikoho, kdo by takovou smlouvu uzavřel s tím, že mu již před podpisem smlouvy byly skutečně známy všechny její podmínky.


Zarážející je, že s výjimkou osob vystupujících v tomto případě na straně orgánů činných v trestním řízení je tato skutečnost jasně patrná každému již na první pohled.


Vyšetřovatel zcela nesmyslně zkoumá podobnost formuláře RES s jinými existujícími dokumenty Ministerstva financí či Českého statistického úřadu a naprostá absence holistického přístupu a nulová aplikace zahraničních zkušeností a poznatků z působení jiných nepoctivých katalogových firem na našem území v jeho přístupu je ukázkou absurdního ignorování elementární logiky. Je to v principu stejně nesmyslný přístup, jako označení živého organismu za prostý souhrn buněk ze kterých je složen.


Obdobné praktiky jsou již v rámci zemí EU několik let natolik známé a jsou považovány za natolik závažné, že k nim vydal zvláštní zprávu i Evropský parlament.


Evropská komisařka Meglena Kuneva iniciovala v rámci EU projekt přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek za účelem potírání těchto praktik. České bezpečnostní složky však dílem zřejmě díky byrokratické neschopnosti a jen doufám, že nikoli i dílem díky korupci v míře typické pro ČR (viz poslední zpráva Transparency International) stojí zcela mimo tyto trendy a v tomto případě i zcela mimo realitu.


Rozesílání formuláře RES společností EO Servis s.r.o. je v podstatných rysech natolik identické s již známými podvodnými praktikami nepoctivých katalogových firem, že nemohlo být ze strany podezřelých neúmyslným konáním.


Podezřelí Dohnal, Jurenka, Klimešová i Pospíšilová velmi dobře od samého počátku věděli co dělají a že jejich úmyslem bylo a je od počátku spoléhat se na skutečnost, že určité procento oslovených osob tento jejich trik neprohlédne a formulář podepíše aniž by detailně studovali či pochopili jeho obsah. Na tomto jediném a žádném jiném principu je postaven celý systém podnikání společnosti EO Servis s.r.o., což vyplývá již ze samotné podstaty při použití elementární logiky.


Argumentaci ve stylu „měli jste si pořádně přečíst co podepisujete“ lze pokládat v kontextu katalogových podvodů za doslova zvrácenou, neboť při širší aplikaci této logiky by bylo možno zrušit většinu ustanovení trestního zákona právě s poukazem na to, že oběť vždy měla alespoň teoretickou možnost trestnému činu předejít. Tento argument zcela pomíjí samotný podvodný úmysl pachatelů a doslova zvrhle jej staví naroveň různé míře obezřetnosti obětí, což je v přímém rozporu jak se základními hodnotami na nichž stojí naše společnost, tak i se zásadami právního státu jako takového. Tímto přístupem dochází k nabourání právních jistot obyvatelstva ve zcela nepřípustné míře, neboť orgány činné v trestním řízení deklarují, že pokud kdokoli s podvodným úmyslem dokáže vymyslet podvod natolik sofistikovaný, že se některými dílčími aktivitami při dostatečné míře formalismu vejde do litery zákona, nebude jeho čin posuzován komplexně, a základní logikou nezpochybnitelný podvodný úmysl bude orgány činnými v trestním řízení zcela ignorován. Jinými slovy – podvodníci, kteří jsou chytřejší než Policie a Státní zástupci jsou zcela legitimizováni.


Uvedený postoj orgánů činných v trestním řízení svou legitimizací podvodného jednání jednak dodává argumentaci samotným podvodníkům, kteří se usneseními Policie o odložení trestních oznámení neváhají zaštítit při vymáhání svých podvodem vzniklých pohledávek („.....Policie prokázala, že podnikání naší společnosti je plně v souladu se zákonem........“) a jednak prohlubuje frustraci všech poctivých občanů tohoto státu, což vede v konečném důsledku k nárůstu popularity extremistických hnutí, jehož jsme momentálně svědky.


Katalogové podvody jsou založeny na principu výpalného a ačkoli v některých případech existuje teoretická možnost mimotrestní obrany (stejně jako v případě klasického výpalného), nelze zásadu subsidiarity trestní represe aplikovat způsobem, který by trestní odpovědnost pachatelů zcela vyloučil.


Ze zahraničních a nyní již i z českých případů podvodných katalogových firem jsou známy postupy, kdy ani úspěšná mimotrestní individuální, ba ani hromadná obrana nevede k zastavení hrozeb různými (zejména finančními) újmami – a to i v případě vyhraných civilních soudů! K tomu podvodné katalogové firmy využívají řadu nástrojů – od vlastních metamorfóz, stěhování či nových metod vyhrožování až po odprodej pohledávek – nezřídka spřízněným subjektům či sami sobě. V tomto ohledu odkazuji zejména na poslední známé postupy společností Intercable Verlag / CET Register a AIVision / TOP Internet. Cílem je dokázat obětem těchto hanebných činů, že jejich – byť i úspěšná obrana je v každém případě dražší a náročnější než podlehnout nátlaku a zaplatit, což řada obětí ze zoufalství nakonec udělá.


Jedinou účinnou obranou může být trestní stíhání konkrétních iniciátorů katalogových podvodů. Jelikož však tyto společnosti často působí z území jiného státu, je trestní stíhání často jen těžko uskutečnitelné z důvodu neschopnosti přeshraniční spolupráce orgánů činných v trestním řízení. Toto však neplatí u společnosti EO Servis s.r.o., která je plně v české jurisdikci.


Závěr:


Usnesení, proti kterému podávám stížnost, považuji za fatální selhání orgánů činných v trestním řízení a za rezignaci na jednu ze základních funkcí státu. Jde o zcela neprofesionální přístup s převahou extrémně formalistických prvků, který v nebývalé a nepřípustné míře legitimizuje úmyslné nezákonné jednání.


Navrhuji:


  1. Odnětí případu vyšetřovateli a jeho předání kompetentnější osobě, popřípadě nařízení spolupráce několika různým vyšetřovatelům, nejlépe mimo regiony Brna, Zlína a Jihomoravského kraje;


  1. Spolupráce na případu s Úřadem pro vyšetřování korupce a finanční kriminality PČR, nejlépe mimo expozituru v Jihomoravském kraji;


  1. Vzdání se dozorování případu ze strany dozorujícího státního zástupce a jeho předání kompetentnější osobě, případně skupině osob, nejlépe mimo regiony Brna, Zlína a Jihomoravského kraje;


  1. Bezodkladné zahájení přeshraniční spolupráce - především v rámci projektu eurokomisařky Megleny Kunevové, a dále zejména s Policejními orgány a úřadem státního návladního Švýcarské konfederace za účelem nalezení vhodných postupů v trestním řízení proti podvodným katalogovým firmám v ČR.


  1. Zahájení informační kampaně v rámci celoživotního vzdělávání příslušníků Policie ČR a státních zástupců, která by jim umožnila získání dostatečného množství relevantních informací pro posuzování obdobných případů (katalogových podvodů).Vzhledem ke složitosti případu si vyhrazuji právo na případné doplnění odůvodnění do 10-ti dnů od jeho podání.V …........... dne …......... 2009 Jméno, příjmení, podpis


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Podvodné praktiky RES

(Irena Březinová, 24. 7. 2012 13:14)

Vážení,
firma RES opět zkouší vydělat peníze podbodným způsobem. Nyní ještě vylepšenou fintou podpisu smlouvy za údajného "zadavatele". Po údajném mém podpisu a korespondeci, kde jsem se důrazně od tohoto podpisu distancovala, dostala jsem upomínka na zaplacení 94.400,- Kč vč. DPH.
Je to bohužel velmi smutné, že nás stát nedokáže uchránit od takovýchto podvodných firem.
Zdravím
Irena Březinová