Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká advokátní komora, Bezreklamky a katalogové podvody

2. 4. 2013

Podvodná firma Bezreklamky na svých webových stránkách vyvěsila tento dopis České advokátní komory.

Nejprve pár slov k možné motivaci České advokátní komory se celou věcí SKUTEČNĚ a NEZÁVISLE zabývat. Uvádím pouze ověřitelná FAKTA – závěry si je jistě každý bude schopen učinit sám:

Firma Bezreklamky (potažmo UP Promotion) měla od svého vzniku (ještě pod názvem Bestoutdoors) až do cca poloviny roku 2011 ve svých písemných smlouvách nepříliš obvyklé ustanovení – tzv. prorogační doložku (viz čl. VI. zde) – tedy že všechny spory budou řešeny před Okresním soudem v Benešově (Masarykovo nám. 223), kde tato firma samotná nemá své sídlo.
 
Firmu Bezreklamky (UP Promotion) od samého počátku - tedy zjevně již v době koncipování oné formulářové smlouvy s prorogační doložkou (a od prvních žalob někdy v roce 2007) před výše uvedeným soudem zastupovala advokátní kancelář „Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek a partneři" (viz důkaz zde) se sídlem Masarykovo nám. 225, Benešov (jedná se o budovu stavebně spojenou s budovou Okresního soudu v Benešově – viz www.mapy.cz nebo maps.google.com). Na konci roku 2010 se sice od této společné advokátní kanceláře formálně „oddělil“ JUDr. Pavel Budil, avšak tento dopis psal prokazatelně až ve druhé polovině roku 2011, na screenshotu, který byl pořízen z webových stránek www.pravni.cz až 25.10.2011 byl stále uveden jako součást advokátní kanceláře „Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři" a na serveru ČAK ještě i dnes uvádí na sebe kontakt do této své „bývalé“ společné advokátní kanceláře (viz zde - v levé části stránky).

Předsedou České advokátní komory je JUDr. Martin Vychopeň a JUDr. Iva Vychopňová byla zároveň až do konce roku 2011 soudkyní Okresního soudu v Benešově (nyní je exekutorkou). K těmto personálním souvislostem se na svých stránkách vyjadřuje i Okresní soud v Benešově. Věrohodnost a věcnost tam uváděné argumentace nechť posoudí každý sám.

Místopředsedou České advokátní komory je JUDr. Petr Poledník. Tento advokát zastupoval v několika soudních a rozhodčích řízeních podvodnou katalogovou firmu EO Servis (potažmo vymáhací společnost PENOM), která proslula napodobováním formulářů Českého statistického úřadu za účelem uvedení adresátů tohoto formuláře v omyl. Zde najdete rozhodčí nález, který tyto praktiky výslovně označuje za nekalé. A zde najdete zápis z jednání a rozsudek, kdy advokátní kancelář JUDr. Petra Poledníka zastupovala PENOM v cause katalogového podvodu a ostudně prohrála. V onom řízení bylo Občanské sdružení Společná obrana vedlejším účastníkem a porážce PENOMu zastoupeného advokátní kanceláří místopředsedy ČAK významně napomohlo.

Výše uvedený rozhodčí nález byl také vynesen s využitím novely Obchodního zákoníku (zákon č. 152/2010 Sb.) na jejíž přípravě (včetně celého legislativního procesu) se aktivně podílelo Občanské sdružení Společná obrana. Tato novela se stala základem právních postupů proti podvodným katalogovým firmám i v řízeních s mezinárodním prvkem (viz například zde) a připravila tak nemálo katalogových podvodníků a jejich advokátů (nejen v ČR) o mnohé nemravné zisky.

Občanské sdružení Společná obrana se taktéž aktivně podílelo na novele zákona o rozhodčím řízení č. 19/2012 Sb., která vstoupila v účinnost 1.4.2012 a zcela zásadním způsobem zamezila zneužívání rozhodčího řízení, které do té doby přinášelo nemalé nemravné zisky mnoha advokátům v rolích takovýchto „prodejců exekučních titulů“.

Je tedy více než zřejmé, že vedení České advokátní komory jakožto vrcholného orgánu zájmové samosprávy advokátů může mít řadu důvodů mne upřímně nenávidět a o jeho nestrannosti tak mohu mít do značné míry důvodné pochyby.

Nyní k samotnému obsahu mé komunikace, který je v dopise ČAK citován:

Jedná se o komunikaci s pracovníkem vymahačské agentury Intrum Iustitia, která zjevně porušuje etický kodex Asociace inkasních agentur (AIA), neboť se opakovaně a dlouhodobě snaží vyvolávat a podporovat dojem, že má pravomoci soudních exekutorů  (příklad zde a druhý příklad zde) a dále si účtuje administrativní poplatky ve výši 500,- Kč, které jí ze zákona nenáleží.

Uvedená společnost byla z mé strany e-mailem upozorněna, že se jedná o nekalé praktiky a že i soudy již opakovaně pravomocně rozhodly o neplatnosti tvrzených pohledávek společnosti pro kterou v tomto konkrétním případě pohledávky vymáhají a dokonce jeden z nich i vyslovil názor, že je uvádění v omyl ze strany Bezreklamky úmyslné (viz zde).

Výroky citované v dopise ČAK pocházejí z mé neveřejné komunikace s pracovníkem Intrum Iustitia poté, co tato společnost i přes znalost výše uvedených skutečností činila opakovaně nepřípustný nátlak na osoby sociálně slabé, onkologicky nemocné či na osoby prožívající osobní tragédie. Jde o zneužití pouhých několika vět účelově vytržených z kontextu:

Ve větě, kterou použil pracovník Intrum Iustitia v tomto dopise za účelem vyvolání a podpoření dojmu exekuce a která zněla:

"V opačném případě upozorňujeme na platnost zákona o soudních exekutorech, jejichž úřad začal od 1.9.2001 provádět výkon rozhodnutí a jejichž prostřednictvím se v případě nutnosti budeme domáhat exekuce dle zákona na Vaše náklady."

jsem pro zdůraznění její nesmyslnosti zaměnil podtrženou část citátem z Listiny základních práv a svobod (konkrétně jsem citoval čl. 6, odst 4 této listiny):

"V opačném případě upozorňujme na platnost zákona č. 2/1993, který připouští i zbavení života a to dokonce v souvislosti s jednáním, které NENÍ trestné!"

V jiných případech jsem tuto větu formuloval následovně:

"V opačném případě upozorňujme na platnost Archimédova zákona, podle kterého je těleso ponořené do kapaliny nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené

Dále jsem ve větách, které použil pracovník Intrum Iustitia a které zněly:

"Uzavíráme dnem 02.10.2012 mimosoudní inkaso s návrhem na právní řešení. Máte poslední možnost dluh uhradit ke dni uzavření 02.10.2012."

pro zdůraznění jejich nesmyslnosti zaměnil podtrženou část následujícím způsobem:

"Uzavíráme dnešním dnem možnost hlasitého smíchu nad vašimi posledními a ještě poslednějšími (a dokonce i nad těmi úplně nejposlednějšími) bláboly. Máte poslední možnost si trhnout nohou."

....a následně jsem jim tento JEJICH VLASTNÍ dopis již bez dalších významnějších změn poslal zpět.

Poté, co mne dotyčný pracovník Intrum Iustitia v reakci na svůj vlastní dopis s mnou mírně pozměněným textem informoval, že proti mně v odvetě spáchal skutek, jehož podstata by mohla být vyhodnocena jako trestný čin podle § 345, odst. 2 (neboť se cítí ohrožen Listinou základních práv a svobod), jsem jej v návalu oprávněné zlosti v neveřejném e-mailu (spíše osobní povahy) nazval "pablbem". Nejsem anetickým psychopatem a takovéto vědomě asociální jednání mně oprávněně rozčiluje, stejně jako snad každého slušného člověka. Naopak nekalá činnost, kterou Bezreklamky provozuje (s vědomou pomocí Intrum Iustitia) je za slušnou možno považovat jen těžko - byť je prováděna vybroušeným právnickým jazykem.

Má slova vytržená z kontextu nyní podvodníci z Bezreklamky zběsile rozesílají na všechny světové strany a neustále je všude dokola zveřejňují za účelem přehlušení jejich vlastního hluboce asociálního jednání, neboť je to to jediné, co na mně "mají" - to vše v bláhové naději, že se jim celou věc podaří účelově zkreslit do podoby osobního sporu a odlákat tak pozornost od svých nekalých a asociálních praktik. Je to důkaz toho, že náš postup funguje a oni v něm cítí ohrožení svých nekalých zisků. A to je dobře!