Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postup EO Servisu vůči obětem

18. 4. 2009Jak již víme z Často kladených otázek, poznáme nepoctivou katalogovou firmu jednoduše podle toho, že ať oslovíme kohokoli z jejich veřejně dostupného katalogu, dozvíme se buď to, že vůbec netuší, že je v nějakém katalogu uveden a nebo že o tom ví a že se cítí podveden stejně jako například vy.

To že je EO Servis typickou nepoctivou katalogovou firmou lze však také rozpoznat podle typických postupů, které ve všech podstatných aspektech kopírují postupy ostatních nepoctivých katalogových firem vůči svým obětem.

Tyto typické postupy ostatních nepoctivých katalogových firem najdete například zde:

European City Guide - Nutno kliknout ještě vlevo nahoře na tlačítko "NEJ INFO"

Intercable Verlag

Euro Business Guide (anglicky)

Expo Guide (anglicky)


Tento článek se zaměří na popis typických postupů EO Servisu, včetně ukázek konkrétních dokumentů (výzev, upomínek, výhrůžek, apod.).

Cílem tohoto článku je umožnit obětem této nepoctivé katalogové firmy seznámit se s těmito postupy a připravit se na ně jak duševně, tak i administrativně.

Na základě nových poznatků bude tento článek průběžně doplňován.


1. Uzavření "smlouvy"

Tato fáze probíhala obvykle následujícím dvojím způsobem:

1.1. Telefonická akvizice

Dotyčná oběť byla telefonicky kontaktována najatým callcentrem nebo přímo EO Servisem a byla obvykle telefonicky ujištěna, že cena je 1250,- Kč po dobu 2 let. Následně proběhl proces, který měl za cíl vyvolat dojem, že v tomto okamžiku dochází k uzavření smlouvy - nejprve byly telefonicky vyplňovány údaje a následně dorazil e-mail "Děkujeme za telefonickou objednávku", který měl tuto záměrně vyvolanou domněnku potvrdit. V tomto e-mailu byl zároveň i odkaz na dokončení registrace - bagatelní úkon, který však EO Servis nyní vydává právě za okamžik uzavření smlouvy a kterým navýšil cenu o 4800% bez faktické možnosti výpovědi smlouvy.

1.2. Formulář RES

Tento formulář byl záměrně vytvořen tak, aby se co možná nejvíce podobal formulářům státní správy - zejména formulářům Českého statistického úřadu, který je provozovatelem Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES). Část názvu tohoto registru byla na formuláři EO Servisu také použita a zvýrazněna. Na formuláři je graficky zvýrazněna výzva ke kontrole údajů. K formuláři byla přiložena odpovědní obálka a některé údaje byly nevyplněné tak, aby v oběti vyvolali dojem, že je potřebné je doplnit. K formuláři nebyl přiložen žádný průvodní dopis.

Nutno zdůraznit, že nevyplnění formulářů ČSÚ je v ČR sankcionováno, což mělo posloužit jako katalyzátor při vyvolávání omylů.

Je přitom obvyklé (v některých případech dokonce povinné), že orgány státní správy v ČR zadávají některé administrativní úkony většího rozsahu soukromým firmám - vzpomeňme například na aféru bývalého Ministerstva informatiky a TESTCOM SERVIS s.r.o.


2. První šok - Výzva k platbě

Po nějakém čase - nejobvykleji po 3 měsících (aby bezpečně uplynuly všechny lhůty) - dorazí od společnosti EO Servis dokument s názvem "Výzva k platbě", který se záměrně podobá faktuře - řádnému daňovému dokladu, kterým ale není. Právě z tohoto dokumentu se oběť většinou poprvé dozví, že byla oklamána. Jen velmi výjimečně je v této fázi zasílán řádný daňový doklad - faktura.

Oběť se většinou v první chvíli snaží získat další informace - pokud kontaktuje firmu v naději, že jde o omyl, je mu ze strany EO Servisu "vysvětleno", že podpis nelze vzít zpět a že je povinen platit. Pokud oběť trvá v této fázi na svém a odmítá platnost takovéto neúmyslné objednávky, je mu po chvíli kašírovaného "zamýšlení se" nabídnuto jako řešení "zkrácení smluvního vztahu na 1 rok" - což v podstatě znamená nabídku, že se za nepřiměřené "výpalné" může z extrémně nevýhodného smluvního vztahu vykoupit.

V některých případech (u zvláště naštvaných obětí, nebo tam, kde se podvodníci domnívají, že je oběť snadněji manipulovatelná) došlo ze strany EO Servisu k nabídce, kterou oběť pochopila tak, že pokud zaplatí první požadovanou částku, dojde ke stornování smlouvy. Tato nabídka však nikdy nebyla učinena písemně.

Existují i případy, kdy skutečně došlo k dohodě o narovnání mezi EO Servisem a obětí - tyto dohody jsou však ze strany EO Servisu kdykoli zpochybnitelné, neboť jednak jakékoli spory de facto rozhodují jen oni sami prostřednictvím nastrčené figurky (rozhodce) a jednak se do těchto dohod vždy snažili vpašovat nějaký "důvod neplatnosti" - např. to, že smlouva nebyla podepsána přímo jednatelem, jak to vyžadují jejich obchodní podmínky nebo že bylo na smlouvě uvedeno falešné IČO, apod.


3. První reakce na písemné odmítnutí platnosti smlouvy ze strany oběti

Pokud oběť odmítne písemně platnost smluvního vztahu pro uvedení v omyl ze strany EO Servisu (vzor zde případně zde) reaguje EO Servis obvykle tak, že odmítnutí zcela ignoruje nebo se snaží s obětí diskutovat (to většinou jen v případě, když si v EO Servisu vyhodnotí, že je u oběti nějaký předpoklad, že by z ní mohlo něco "kápnout"). Příklady dopisů, které EO Servis v rámci této "diskuse" rozesílá si můžete prohlédnout například tady nebo zde, případně tady. Konkrétní znění dopisů EO Servis občas v detailech mírně upraví.


4. Upomínky o zaplacení a stupňování nátlaku

EO Servis po nějakém čase začne zasílat upomínky (další z možných verzí), které nejprve vypadají jako by mezi nimi a obětí doposud žádná komunikace neproběhla. Objevují se v nich formulace typu: "Při kontrole údajů jsme zjistili, že doposud nemáte uhrazenu fakturu č...." nebo "doufáme, že jde o nedopatření...." a "pokud jste tuto částku již uhradili, považujte tuto upomínku za bezpředmětnou", které mají opět za cíl vyvolat dojem, že jde jen o "jediné provozní nedopatření" v dlouhé řadě bezproblémových plateb. Tento postup je jednoznačně motivován snahou zvýšit pravděpodobnost úhrady, například tehdy, pokud by se tato upomínka dostala ve Vaší firmě do ruky někomu, kdo doposud není s problémem seznámen. Jednak je každá koruna dobrá a jednak může být uhrazení požadavku v omylu použito následně jako (právně zcela nesmyslný) argument prot Vám, že jste službu přeci čerpali, když jste ji zaplatili.

Po čase se může objevit druhá upomínka (další z možných verzí), která zmiňuje zaslání upomínky první a požadavek na úhradu v nějakém konkrétním termínu. Může již také obsahovat doplnění o výhrůžku porušení VOP a o dalším postupu podle bodu 7.5. (rozhodčí řízení).

Čas od času se objeví i takováto pikantní forma upomínky, která opět prokazuje, že podstatou jejich podnikání je doslova průmyslové uvádění v omyl.

Pravděpodobně dostanete i nějakou formu dopisu na téma, že už jim fakt dochází trpělivost a že pokud do 7 (nebo 14) dnů nezaplatíte, tak odstoupí od smlouvy a přistoupí k vymáhání pohledávky. Příklad takovéhoto dopisu najdete tady.

V některých případech můžete dokonce dostat potvrzení, že už od smlouvy odstoupili a přistupují k samotnému vymáhání pohledávky - například zde.

Nutno podotknout, že od data uvedeného v tomto "potvrzení o odstoupení od smlouvy" od žádného z adresátů nikdo nic dále nevymáhal.


5. Předání záležitosti právníkům

Název tohoto bodu je poněkud zavádějící, protože "právníci" od toho byli od samého počátku - princip katalogového podvodu je především z jejich dílny. Jedná se vesměs o individua, která postrádají morální zásady. Akademický titul právnického zaměření sice může vyvolávat dojem objektivity (což je samozřejmě cílem této fáze), ale právníci jsou na tom stejně jako zbytek obyvatelstva - najdete mezi nimi jak bezskrupulózní hajzly, tak i osobnosti s vysokým morálním kreditem.

Zpočátku EO Servis blafoval, že záležitost předá svému "právnímu oddělení" k řešení, ale poté, co vyšlo dostatečně ve známost, že celá společnost rovná se dva mladí páskové a jedna až dvě asistentky, již předává záležitost externím advokátním kancelářím. Pravděpodobně tedy dostanete takovýto dopis (druhá strana dopisu zde). Je důležité si uvědomit, že tento dopis na věci z faktického hlediska vůbec nic nemění - jde jen o prohloubení psychologického nátlaku.

Možný vzor odpovědi najdete zde.


6. Angažování vymahačských agentur

Jednou z dalších forem psycholologického nátlaku na oběti je zapojení vymahačských společností či inkasních agentur. Tyto společnosti obvykle neodpovídají obecně rozšířeným představám o rusky mluvících horách svalů, které přijdou pohledávku z oběti vytlouci, ale jedná se taktéž převážně o právnicky vzdělané osoby postupující ve stejném či obdobném duchu jako výše uvedené advokátní kanceláře. Můžete tedy od nich očekávat jeden až dva navazující dopisy zhruba v tomto stylu.

Možný vzor odpovědi najdete tady.


7. Rozhodčí řízení

Nepoctivé katalogové firmy sáhnou ke skutečnému vymáhání svých podvodem získaných pohledávek jen u naprosto zanedbatelného procenta (či spíše promile) svých obětí a to jen tam, kde se jedná z jejich hlediska o "nejslabší článek" - tedy u osob, které se většinou pokusily o nějakou formu dohody, čímž se "nechaly nachytat". K soudnímu vymáhání navíc přistoupila z nepoctivých katalogových firem jen Intercable Verlag.

EO Servis sáhl prozatím v několika jednotlivých případech k rozhodčímu řízení, které mu zajišťuje Unie pro rozhodčí a mediační řízení - personálně s EO Servisem propojená (viz zde a zde), což je pro katalogové podvody
typické.

Jeden z možných vzorů vyjádření k rozhodčí žalobě najdete zde. V případě, že jste byli podvedeni formulářem RES - věnujte prosím zvláštní pozornost úpravě popisu skutkové podstaty.

V rámci rozhodčího řízení obdržíte nejprve e-mail s přístupovými údaji na tzv. portál e-arbiter, kde má probíhat jejich slavné nezákonné rozhodčí řízení on-line.

Na uvedeném portálu si můžete stáhnout dokumenty, které tam jsou umístěny. Jelikož si jsou organizátoři této frašky dobře vědomi, že daný postup neodpovídá zákonu o rozhodčím řízení, pošlou Vám zřejmě některé součásti v listinné podobě poštou.

Jedná se obvykle o tyto dokumenty:

Rozhodčí žaloba

Přílohy k rozhodčí žalobě

Dokument o přidělení rozhodce

Vyměření poplatků

Výzva k vyjádření straně žalované


K podjatosti rozhodce a k jeho pravomoci vést rozhodčí řízení se vyjadřují asi takto:

Vyjádření 1

Vyjádření 2 - z tohoto a z následujícího vyjádření je také jasně patrné, že ve skutečnosti tzv. rozhodce nic neposuzuje, protože má příslušné texty předem připraveny (stejně jako Klimešová své upomínky "bla bla bla")

Vyjádření 3


K rozhodčí žalobě je třeba se vyjádřit do 7 dnů - například takto.

Rozhodci EO Servisu je v podstatě úplně jedno co mu napíšete, protože výsledek jeho rozhodčího nálezu je znám ještě předtím, než jste dostali první upozornění na zahájení rozhodčího řízení. Jeden z typických rozhodčích nálezů si můžete přečíst například zde.

Že rozhodce věděl o tom, že se nejedná o klasický případ jednotlivého neplatiče, ale že jde ze strany EO Servisu o průmyslové uvádění v omyl, jsme nikdy neměli ani nejmenších pochybností, ale pro jistotu jsme mu to ještě formálně napsali. Potvrzení o tom, že si to přečetl je zde.

Pokud Vám bude takovýto absurdní rozhodčí nález řádně poštou doručen, je nezbytné proti němu do 3 měsíců (ale raději ihned) podat žalobu na jeho zrušení spolu s návrhem na pozastavení jeho vykonatelnosti. Vzor Vám zašleme na základě individuláního požadavku - napište si o něj.

Rozhodčí nález nabyde právní platnosti až poté, co EO Servis obdrží od České pošty potvrzení o tom, že jste jej převzali. I kdyby s ním šli na soud ještě ten samý den není představitelné, aby dostali souhlas s jeho vykonatelností dříve než v obvyklé lhůtě (ta je v Praze např. 4 týdny, v Brně může být o něco málo méně). Pokud by soud přivolil k exekuci dříve než v obvyklé lhůtě - vystavuje se podezření, že někdo odtamtud může být na rychlosti výkonu rozhodnutí osobně hmotně zainteresován.

Doporučení pro postup ve věci rozhodčího nálezu je tedy následující:

  1. Jakmile zjistíte, že máte na poště zásilku, která s vysokou pravděpodobností obsahuje rozhodčí nález - zjistěte si poslední možný den převzetí
  2. Napište si o vzor žaloby na zrušení rozhodčího nálezu na adresu ondrejkovic@klikni.cz
  3. Současně s převzetím rozhodčího nálezu podejte osobně na soud již předem připravenou žalobu na jeho zrušení

 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

EO servis opět na koni

(Honza, 12. 10. 2011 14:49)

S lítostí oznamuji že EO servis je opět na koni, dnes nám dorazil dopis, kde editací údajů na http://www.registr-ekonomickych-subjektu.cz a odesláním dopisu zpět se zavazujete uhradit cca 35.000kč.
Již odeslán na ČOI, ale pochybuju že s nima někdo něco udělá :-(

podlehl jsem

(Marek, 12. 5. 2009 19:09)

Byla tomoje prvnízkušenosts takovými darebáky, zaplatil jsem 30000 Kč.

Doplnění

(Petr M., 1. 5. 2009 10:17)

Ještě bych doplnil co se stalo nám: na podzim podvedeni formulářem "RES", zaslán "odmítací dopis", několik výzev k platbě atd., prostě klasika. Samozřejmě jsme neplatili. Nedávno ale přišel super dopis, kterému jsem se s chutí zasmál. A nebyl to smích takový ten "sladkokyselý", opravdu upřímný. Psali něco v tomto smyslu: "Děkujeme za platbu aktivačního poplatku a posíláme údaje pro vstup do našeho portálu." Samozřejmě jsem reagoval dopisem, že na toto jim taky neskočím, nejsem padlý na hlavu.

Nestrannost rozhodce? Utopie.

(člověk, 27. 4. 2009 18:57)

Všichni víme, že EO servis Brno jedná v rozporu s dobrými mravy a od samého počátku s úmyslem podvést co nejvíce klientů. Stačí se podívat na tehdejší ceník služeb, atd. (Právě proto jej rozhodce vůbec nezmiňuje). VÍ TO I ROZHODCE. Ale cožpak může postupovat proti svému chlebodárci jinak?
Bylo by však zajimavé, jaký postoj by zaujal, kdyby řešil někoho z příbuzenstva, nebo známého. Vsadím se, že by jeho výtvor vypadal jinak. Otočil by o 180 stupňů.

darmo je

(Zuzana Timková, 26. 4. 2009 14:55)

darmo je, hluchí zostanú hluchí, nemí zostanú nemí a kreténi kreténmi. Tu sa ndá o etike vôbec hovoriť, opýtali by sa, ČO TO JE?. Keby mi poslali z Marsu upomienky, výzvy a rozhodcovské doložky a neviem koľko vyjadrení od advokátov (morálne bezúhonní by na to nepristúpili), zbytočne si robia výdaje, so mňa nič "nevytlčú", ani omylom aj so súdmi, bez súdov a exkúciami, bez exekúcií, nemám žiadne prostriedky a už mať nebudem ako právnická osoba. Sú mi na siech a ľutujem každého, kto im podľahne, zrejme s tým počítajú. Nedajte sa ľudkovia, nemôžu od tisícov odmietavých dosiahnuť NIČ!!!! Zuzana

darmo je

(Zuzana Timková, 26. 4. 2009 14:53)

darmo je, hluchí zostanú hluchí, nemí zostanú nemí a kreténi kreténmi. Tu sa ndá o etike vôbec hovoriť, opýtali by sa, ČO TO JE?. Keby mi poslali z Marsu upomienky, výzvy a rozhodcovské doložky a neviem koľko vyjadrení od advokátov (morálne bezúhonní by na to nepristúpili), zbytočne si robia výdaje, so mňa nič "nevytkčú", ani omylom aj so súdmi, bez súdov a exkúciami, bez exekúcií, nemám žiadne prostriedky a už mať nebudem ako právnická osoba. Sú mi na siech a ľutujem každého, kto im podľahne, zrejme s tým počítajú. Nedajte sa ľudkovia, nemôžu od tisícov odmietavých dosiahnuť NIČ!!!! Zuzana

vrána k vráně sedá

(poškozený, 26. 4. 2009 11:44)

Ten rozhodčí nález je skutečně panflet. Dokonale překroutil fakta a co se nehodilo jako důkaz tak zamlčel. Zkrátka v duchu, koho chleba jiš, toho píseň zpívej! Být nestranným rozhodcem, tak se za takovýto výtvor stydím.